Dokument & lagar (152 träffar)

Betänkande 2005/06:FiU24

Regeringen har lämnat över Årsredovisning för staten 2005 till riksdagen. Överskottet i de offentliga finanserna ökade från 1,6 procent av bruttonationalprodukten, BNP, 2004 till 2,7 procent 2005, vilket överstiger målet för 2005 med 2,2 procentenheter. Utgiftstaket för 2005 klarades med en marginal på 5,7 miljarder kronor samtidigt som underskottet i statsbudgeten på 51 miljarder kronor 2004 vändes till ett överskott 2005 på 14 miljarder kronor. Trots detta ökade statsskulden med 49 miljarder kronor till 1 262 miljarder kronor, vilket bland annat hänger samman med att valutaskulden ökade till följd av kronans försvagning. Resultaträkningen visar ett överskott på 20 miljarder kronor. Riksdagen anser att det är positivt att kvaliteten på informationen i årsredovisningen har förbättrats kontinuerligt men påpekar att regeringen bör kommentera större avvikelser när det gäller så kallade skattenedsättningar i kommande årsredovisningar. Riksdagen förutsätter att regeringen i nästa årsredovisning redovisar utvecklingen av arbetet med riskbaserade redovisningar. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-05-18 Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-14 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:FiU24 (pdf, 297 kB)

Betänkande 2005/06:FiU21

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag på tilläggsbudget för 2006 men med ett tillägg. Ersättningen till ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning som deltar i kommunala ungdomsprogram ska höjas så att den uppgår till i genomsnitt 1050 kronor efter skatt. Ersättningen kommer därmed upp till samma nivå som det höjda studiebidraget för gymnasieelever. Syftet med kommunala ungdomsprogram är att de ska leda till arbete eller utbildning för arbetslösa ungdomar som inte fyllt 20 år. Totalt 5 007 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006. Bland annat kommer studiemedlen att höjas retroaktivt från den 1 juli 2006 med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor lån. Bostadstillägget för pensionärer kommer också att höjas, från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till ett tak på 4850 kronor i månaden. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 april 2006. Riksdagen gjorde också ett uttalande som rör myndigheter som beslutat om utgifter för kommande år utan riksdagens godkännande. Myndigheter får inte ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgiftsökningar utan att riksdagen har gett sitt godkännande. Riksdagen vill understryka att detta är oacceptabelt och uppmanar regeringen att snabbt redovisa för riksdagen vad som görs för att komma till rätta med problemet.

Förslagspunkter: 31 Reservationer: 7
Beredning: 2006-05-18 Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-14 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:FiU21 (pdf, 5379 kB)

Betänkande 2005/06:FiU20

Riksdagen sade ja till regeringens ekonomiska vårproposition. Propositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren. Förutsättningarna för en fortsatt hög tillväxt i världsekonomin är goda och Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) väntas öka med drygt 3 procent per år under de närmaste åren. De offentliga finanserna är starka. Mellan åren 2000 och 2008 beräknas det årliga överskottet i de offentliga finanserna till i genomsnitt 2,0 procent av BNP. Riksdagen ställde sig bakom bland annat följande förslag: 11 000 nya platser i arbetsmarknadspolitiska program. 2 000 fler anställda med lönebidrag. Särskilda åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten, bland annat 1 000 nya plusjobb och allmänt anställningsstöd för cirka 1 500 arbetslösa ungdomar. Snabbare etablering av nyanlända invandrare, arbetsplatsintroduktion och satsningar som ska underlätta för invandrare att driva företag. 600 miljoner kronor 2006 och 1 miljard kronor per år 2007 respektive 2008 satsas för att förbättra vården om de mest sjuka äldre. Bostadstillägget för pensionärer höjs. Resurser avsätts för ett första steg i en tandvårdsreform. Ett grundstöd på 500 kronor införs så att alla kan gå till tandläkaren var artonde månad till samma kostnad som ett läkarbesök. En undersökning ska kosta maximalt 200 kronor när reformen är genomförd.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2006-05-11 Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-14 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:FiU20 (pdf, 474 kB)

Betänkande 2005/06:FiU19

Riksdagen sade nej till motionsförslag om offentlig upphandling som lämnats in främst under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om affärsmässighet, marknadsskadeavgift, sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och statlig inköpssamordning.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-14 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:FiU19 (pdf, 259 kB)

Betänkande 2005/06:KU41

Riksdagen godkände att behandlingen av några förslag skjuts upp till 2006/07 års riksmöte. Det gäller riksdagsstyrelsens redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005, Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och några motioner.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-15

Betänkande 2005/06:KU41 (pdf, 14 kB)

Betänkande 2005/06:KU30

Regeringen har rapporterat till riksdagen om den digitala distributionen av ljudradio. Regeringen konstaterar att distributionen av ljudradio fortsätter att digitaliseras. Men regeringen tycker inte det finns skäl att nu välja en enskild teknik för den framtida radiodistributionen och det är därför inte aktuellt att besluta om en utbyggnad av DAB-sändningar. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade även nej till motioner. Det gällde bland annat motionsförslag om ljudradio och tv från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Beredning: 2006-02-15 Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:KU30 (pdf, 212 kB)

Betänkande 2005/06:KU20

Konstitutionsutskottet (KU) anmälde sin granskning av regeringen till riksdagens kammare. KU har granskat 38 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten. Sverige bjöd in andra länder till militärövningen Snowflake som genomfördes tidigare i år. KU kan inte dra någon annan slutsats än att regeringen har brustit i sina rutiner för beredningen av militörövningen. Regeringens utgångspunkt har varit att de personer från andra länder som deltar i övningar tillsammans med Sverige inte ska ha gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser, tortyr eller brott mot mänskligheten. Försvarsminister Leni Björklund har dessutom gett uttryck för uppfattningen att krigsförbrytare som ändå kommit till Sverige skulle kunna lagföras här. KU finner försvarsministerns uttalande anmärkningsvärt med hänsyn till att åklagare prövat en anmälan mot en rysk officer som deltog vid övningen och då funnit att hinder förelegat mot lagföring på grund av immunitet. KU har kommit fram till att statsminister Göran Perssons uttalanden om två avvisade egyptier syftade till att för offentligheten förklara bakgrunden till regeringens beslut att avvisa egyptierna. KU menar att det är viktigt att statsråd visar återhållsamhet i uttalanden som kan vara till skada för enskilda människor och att uttalanden som statsråd gör är korrekta. KU konstaterar att regeringen har uppfyllt grundlagens beredningskrav när den beslutat att omlokalisera Riksutställningar till Gotland. Men KU noterar också att beredningen av ärendet framstår som anmärkningsvärt forcerad. Näringsminister Thomas Östros har anmälts till KU för ett uttalande om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. KU konstaterar att ägarstyrningen av ett statligt bolag utövas främst vid bolagsstämman. KU menar att det inte är förenligt med aktiebolagslagens regler att regeringen eller enskilda statsråd skulle styra de statliga bolagen genom uttalanden i medier eller inlägg i den offentliga debatten och förutsätter att de statliga bolagen, som inte står under KU:s granskning, följer aktiebolagslagen. Statsrådet Morgan Johansson har anmälts till KU för ett antal uttalanden i samband med att Migrationsverket polisanmälde fall av misstanke om vanvård av asylsökande barn. KU menar att det i den situation som hade uppstått efter Migrationsverkets polisanmälan fanns ett intresse av att Morgan Johansson som statsråd med ansvar för socialtjänstfrågor skulle ge en kommentar. Enligt KU hade han givetvis ändå kunnat avstå från att yttra sig och borde i varje fall ha uttalat sig med större försiktighet.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-11-29 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-09 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:KU20 (pdf, 986 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskningsbetänkande

Betänkande 2005/06:KU29

Riksdagen sade ja till regeringens lagförslag om en moderniserad rättsprövning. Syftet med rättsprövning är att ge en möjlighet till domstolsprövning av beslut som enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ska kunna prövas i domstol och som annars inte kan prövas annat än genom resning. Det är bara regeringsbeslut som ska kunna rättsprövas. Andra beslut, som enligt Europakonventionen ska kunna domstolsprövas, får i stället överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i vanlig ordning. Besluten ska röra civila rättigheter som till exempel tillstånd att bedriva verksamhet samt ägande och utnyttjande av egendom. Det är Regeringsrätten som ska rättspröva besluten. Miljöorganisationer får rätt att ansöka om rättsprövning av beslut som omfattas av artikel 9.2 i FN-konventionen om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). En ändring i förvaltningslagen införs som innebär att endast anställningsärenden ska undantas från bestämmelsen om rätten att överklaga myndighetsbeslut till allmän förvaltningsdomstol. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2006-03-09 Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KU29 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2005/06:FiU4

Riksdagen har godkänt regeringens förslag på cirka 43,1 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområdet Statsskuldsräntor 2006. Om det blir nödvändigt ska regeringen få överskrida anslaget Räntor på statsskulden och anslaget Riksgäldskontorets provisionskostnader, enligt riksdagens beslut.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU4 (pdf, 152 kB)

Betänkande 2005/06:FiU15

Riksrevisionen har lämnat sin rapport för 2005. Rapporten ska ge en övergripande bild av revisionsverksamheten under det senaste året. Riksrevisionen ger fyra rekommendationer. Informationen i de budgetpolitiska dokument som regeringen lämnar till riksdagen ska bli bättre. Budgetlagen ska tillämpas strikt. Ta fram en strategi för en mer konsekvent styrning av myndigheterna. Förbättra insynen och kontrollen av förvaltningen i de statliga bolagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-10-25 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:FiU15 (pdf, 187 kB)

Betänkande 2005/06:FiU13

De kommunala utjämningssystemen ger kommuner och landsting rätt att överklaga Skatteverkets beslut om bidragens och avgifternas storlek. Riksdagen godkände regeringens förslag som innebär att sådana fel och brister i underlaget för beslutet som en kommun eller landsting påtalar först i samband med ett överklagande av Skatteverkets slutliga beslut endast ska beaktas av regeringen om det finns synnerliga skäl. Dessutom ansåg riksdagen att de landsting som de senaste åren haft en kraftig ökning av folkmängden ska kompenseras för den eftersläpning av intäkterna som förekommer i utjämningssystemet. Riksdagen föreslår även förändringar av reglerna om ersättning för kommuners och landstings kostnader för mervärdesskatt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2005-10-25 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:FiU13 (pdf, 1359 kB)

Betänkande 2005/06:FiU12

Finansutskottet har utvärderat regeringens beslut om riktlinjer och Riksgäldskontorets strategiska beslut och operativa förvaltning av statsskulden. Utskottet anser att regeringens beslut om riktlinjer för åren 2000-2004 fattats i enlighet med det uppställda målet att långsiktigt minimera kostnaderna för statsskulden med beaktande av risken i förvaltningen. Utskottets helhetsintryck av Riksgäldskontorets beslut om upplåning och skuldförvaltning ger ingen anledning till kritik mot kontoret och de resultat som uppnåtts. Riksdagen godkände utskottets bedömning och avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-10-13 Debatt: 2005-10-26 Beslut: 2005-10-26

Betänkande 2005/06:FiU12 (pdf, 189 kB)

Betänkande 2005/06:FiU11

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005 med undantag för medelsanvisning inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Riksdagen beslutade att anslagen för Migrationsverket, mottagande av asylsökande och offentligt biträde i utlänningsärenden utökas med 110 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår. De tre anslagen behöver ökas för att täcka kostnaden för ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut för vissa grupper asylsökande som är möjlig sedan den 15 november i år. Riksdagen sade ja till de förslag som innebär att barnbidraget och flerbarnstillägget höjs retroaktivt för tid efter utgången av september 2005. Rättsväsendet föreslås också få 490 miljoner kronor mer i år i enlighet med regeringens förslag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 1
Beredning: 2005-10-11 Justering: 2005-11-08 Debatt: 2005-11-23 Beslut: 2005-11-23

Betänkande 2005/06:FiU11 (pdf, 2056 kB)

Betänkande 2005/06:FiU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om den ekonomiska politiken. Men riksdagen oroas över den höga arbetslösheten. Många av regeringens budgetförslag är åtgärder för att minska arbetslösheten. Riksdagen sade ja till ett sysselsättningspaket som regeringen räknar med ska ge 55 000 personer arbete, praktik eller utbildning. Fler jobb i näringslivet ska bli möjligt genom att arbetsgivaravgiften sänks för enmansföretagare som anställer en ny medarbetare. Under perioden 2006-2010 satsas 900 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag. Strategiska nyckelprogram kommer att tas fram för sex svenska branscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och IT. Riksdagen delar regeringens uppfattning om att fler kvinnor ska ges möjlighet att starta eget företag. Därför görs en extra satsning på kvinnligt företagande. Kvaliteten i den offentliga sektorn höjs genom att 20 000 så kallade plusjobb skapas. Dessutom införs utbildningsvikariat inom den offentliga sektorn. En annan åtgärd för att höja kvaliteten är att de generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs. För att minska arbetslösheten bland högskoleutbildade införs 4 000 praktikplatser för akademiker. Det blir även fler platser på den högre praktiska förvaltningsutbildningen för invandrare med högskoleutbildning. Ungdomsarbetslösheten är hög. Därför skapas 3 000 lärlingsplatser för ungdomar. Antalet platser på högskolan ökar med sammanlagt 17 500 platser. Ohälsan i Sverige ska minska. En miljard per år mellan 2007 och 2009 kommer att gå till att minska sjukskrivningarna. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs med 100 kronor per barn och månad från och med den 1 oktober i år. Första utbetalningen görs retroaktivt i december. Dessutom införs ett nytt flerbarnstillägg på 100 kronor för det andra barnet.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 16
Beredning: 2005-10-11 Justering: 2005-11-10 Debatt: 2005-11-23 Beslut: 2005-11-23

Betänkande 2005/06:FiU1 (pdf, 1980 kB)

Betänkande 2005/06:KU39

En ny lag med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens myndigheter börjar gälla den 1 januari 2007. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat anslag och inkomsttitlar, kapitalförsörjning, redovisning och revision. Det innebär att samma regler som i dag gäller för myndigheter under regeringen i huvudsak även kommer att gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2006-05-02 Justering: 2006-05-11 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-15

Betänkande 2005/06:KU39 (pdf, 970 kB)

Betänkande 2005/06:KU17

Regeringen har för riksdagen redovisat en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna under perioden 2006-2009 och en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 72 Reservationer: 59
Beredning: 2006-04-04 Justering: 2006-05-02 Debatt: 2006-05-10 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:FiU8

Alla bostadslägenheter ska föras in i ett register som gör det möjligt att identifiera varje lägenhet. Med registret blir det möjligt att få fram statistik för samhällsplanering och forskning utan att behöva göra folk- och bostadsräkningar med blanketter. Det gör det både enklare och billigare än tidigare. De nya reglerna innebär att alla bostadslägenheter ska ha en entré med en så kallad belägenhetsadress och varje lägenhet i flerbostadshus ska få ett lägenhetsnummer som registreras i lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret ska göra det möjligt för staten att folkbokföra på lägenhet, och lägenhetsnumret ska på sikt föras in i folkbokföringen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2005-10-13 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-16 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:FiU8 (pdf, 1331 kB)

Betänkande 2005/06:FiU22

Riksdagen beslutade om tillsyn av finansiella konglomerat. Genom lagändringarna genomförs EU:s så kallade konglomeratdirektiv i svensk lag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-05-31

Betänkande 2005/06:FiU22 (pdf, 5149 kB)

Betänkande 2005/06:FiU28

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag ska kunna ske under motsvarande förutsättningar och på samma sätt som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen. Genom ändringarna anpassas svensk lag till ett EU-direktiv. Vidare ska försäkringsaktiebolag även fortsättningsvis redovisa egna aktier i nominellt belopp i förvaltningsberättelsen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-18 Beslut: 2006-05-19

Betänkande 2005/06:FiU28 (pdf, 669 kB)

Betänkande 2005/06:FiU25

Riksdagen har godkänt Riksrevisionens årsredovisning för 2005. Statsbudgetens anslag för Riksrevisionen och Riksrevisionens internationella uppdrag har inte utnyttjats fullt ut varför riksdagen anser att ett sparande på över 3 % för dessa anslag ska dras in. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som ska granska de statliga myndigheterna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2006-03-23 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-16 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:FiU25 (pdf, 110 kB)