Dokument & lagar (86 träffar)

Betänkande 2012/13:SkU32

Kravet på kassaregister ska från den 1 januari 2014 även gälla torg- och marknadshandlare. Samtidigt får Skatteverket större möjlighet att i enskilda fall ge undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister.

Det innebär bland annat att berörda företag måste ha godkända kassaregister och kontrollenheter. I vissa fall kan en handlare undantas från hela kravet på kassaregister och i andra fall kan undantaget gälla en viss skyldighet, som till exempel att erbjuda kvitton.

Kravet på kassaregister gäller enbart företag med fast driftställe i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag där samma krav på kassaregister gäller oavsett om ett företag har fast driftställe i Sverige eller inte.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2013-05-02 Debatt: 2013-05-22 Beslut: 2013-05-23

Betänkande 2012/13:SkU32 (pdf, 133 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Betänkande 2012/13:FöU8

Regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om detta. Riksdagen konstaterar att teknikutvecklingen har gjort det lättare att använda hjärtstartare. De borde därför vara lika självklara som brandsläckare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser. Tillkännagivandet bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om samhällets räddningstjänst.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 4
Beredning: 2013-03-14 Justering: 2013-04-09 Debatt: 2013-04-18 Beslut: 2013-04-18

Betänkande 2012/13:FöU8 (pdf, 165 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samhällets räddningstjänst

Betänkande 2012/13:UbU6

Riksdagen vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot mobbning. Detta så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbningen inom en viss tidsperiod. Skolan ska annars kunna krävas på skadestånd. Riksdagen ser också fram emot ett konkret förslag på lagstiftning gällande en så kallad lex Sarah för skolan, det vill säga en rapporterings- och anmälningsskyldighet inom skolväsendet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta lämpliga åtgärder. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om höjd kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet. Elever på gymnasiets yrkesprogram får i dag inte så mycket arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till, konstaterar riksdagen. Innehåll och handledning är dessutom av varierande kvalitet. Det pågår redan arbete i olika former. Riksdagen menar dock att elevernas rätt till arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet ska stärkas. Perioderna är viktiga för att eleverna ska bli anställningsbara. I det fall platsen inte uppnår fullgod kvalitet utgår riksdagen från att huvudmannen vidtar omedelbara och erforderliga åtgärder. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 om gymnasieskolan.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 22
Justering: 2013-03-21 Debatt: 2013-04-10 Beslut: 2013-04-10

Betänkande 2012/13:UbU6 (pdf, 338 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

Betänkande 2012/13:CU6

Riksdagen sa ja till lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet, men uppmanar samtidigt regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Myndigheter och offentliga organ får inte avtala om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om borgenären uttryckligen har godkänt det.

Vid en sen betalning har borgenären rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte att avtala bort borgenärens rätt till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

Med lagändringarna genomförs EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk lagstiftning. Lagändringarna börjar gälla den 16 mars 2013.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2013-01-17 Debatt: 2013-01-23 Beslut: 2013-01-23

Betänkande 2012/13:CU6 (pdf, 513 kB) Webb-tv debatt om förslag: Snabbare betalningar

Motion 2012/13:U295 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U295 av Caroline Szyber KD Kurdernas situation KD655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framgent bör verka för, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, att lyfta fram frågan om kurdernas

2012-10-05

Motion 2012/13:U295 av Caroline Szyber (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson KD Handel för utveckling KD751 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt och europeiskt handelssamarbete för utveckling. Motivering Utvecklingen i världen har under de tre senaste decennierna

2012-10-05

Motion 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U293 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U293 av Irene Oskarsson KD EU:s interna och externa utmaningar KD749 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att dämpa de negativa effekterna av den europeiska ekonomiska krisen. Riksdagen tillkännager för

2012-10-05

Motion 2012/13:U293 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson KD Bekämpandet av barnsexhandeln KD701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att inrätta en interdepartemental arbetsgrupp mot barnsexhandel.

2012-10-05

Motion 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (KD) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson S Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor S3128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. S Barngruppers storlek i förskolan S3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av barngruppernas storlek och sammansättning i relation till personaltäthet och personalens pedagogiska

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå S Rätten till modersmålsundervisning S3183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra kraven på grundläggande kunskaper för modersmålsundervisning. Motivering Under

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam S Krav på lärarutbildningen S3191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen måste innehålla större inslag av olika lärstilar. Motivering Varje elev som går ut grundskolan utan

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Teckenspråk från årskurs 3 S3127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråk från årskurs 3. Motivering Det är en rättighet att få vara som man är, det bör också

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S En förskola med god kvalitet och goda resurser S3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvaliteten i förskolan ska säkerställas genom en kvalitetslag. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub404 av Monica Green S Organisera ett introduktionsår för lärare S3189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att organisera ett introduktionsår för lärare. Motivering Från och med ifjol ska alla nyexaminerade lärare

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:T435 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T435 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande transportalternativ S5125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett

2012-10-04

Motion 2012/13:T435 av Isak From m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T434 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T434 av Lennart Axelsson m.fl. S Fungerande kontanthantering S5141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att säkerställa att kontanthantering och grundläggande betalningstjänster fungerar för alla människor

2012-10-04

Motion 2012/13:T434 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T428 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T428 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler S Utveckla norra Skandinavien och de öst västliga kommunikationerna S5127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av de östvästliga kommunikationerna. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:T428 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Motverka vräkning av barnfamiljer S7080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka vräkning av barnfamiljer. Motivering Varje vräkning som drabbar ett barn är en

2012-10-04

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. S Inför barnkonventionen i svensk lag S9072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa barnkonventionen i svensk lag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: -2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) (doc, 57 kB)