Dokument & lagar (161 träffar)

Betänkande 2007/08:SoU15

Riksdagen sade ja till en ny vårdform kallad öppen psykiatrisk tvångsvård som ska användas i stället för långa permissioner. Öppen psykiatrisk tvångsvård ska vara ett mellansteg för patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte behöver vara på sjukhus. Den här typen av vård ska även kunna användas inom den rättspsykiatriska vården. Chefsöverläkaren ansöker om vården och en förvaltningsdomstol fattar beslut. Till ansökan ska fogas en så kallad samordnad vårdplan. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:SoU15 (pdf, 7401 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Betänkande 2007/08:SoU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Reglerna är en anpassning till EU när det gäller att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:SoU12 (pdf, 1216 kB)

Betänkande 2007/08:SkU28

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att flygbränsle som används för privat bruk ska beskattas. Beslutet är en anpassning till EG-rätten och omfattar både flygbensin, som används i mindre flygplan och helikoptrar, och flygfotogen, som vanligtvis används i större flygplan. Skattefrihet kommer fortfarande att gälla flygbränsle som används för kommersiellt bruk. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2008. För att förhindra att stora obeskattade lager av flygbensin byggs upp införs en särskild lagerskatt på den flygbensin som finns i lager när bestämmelserna träder i kraft.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-15 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:SkU28 (pdf, 642 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Betänkande 2007/08:SkU30

Människor som hamnat i Kronofogdemyndighetens register på felaktiga grunder ska nu slippa problem. Kronofogdemyndigheten ska i fortsättningen rätta, blockera eller utplåna missvisande uppgifter om den registrerades vilja eller förmåga att betala skulder. Blockerade uppgifter ska sekretessbeläggas och inte kunna användas vid kreditupplysning. Lagändringen, som även gäller uppgifter om juridiska personer och dödsbon, gäller från och med den 1 juni 2008. Allmänna mål om småbelopp hos Kronofogdemyndigheten ska kunna avslutas genom att förrättningskostnaderna jämkas. Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008 och ska gälla retroaktivt. Riksdagsbeslutet grundar sig på lagförslag från regeringen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-15 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:SkU30 (pdf, 984 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Betänkande 2007/08:SkU26

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra tidpunkten för när anmälan av dödfödd ska ske till Skatteverket. Den nuvarande gränsen som går vid utgången efter havandeskapsvecka 28 sänks till efter utgången av havandeskapsvecka 22. Ändringen är en anpassning till WHO:s rekommendationer och börjar gälla den 1 juli 2008. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att personer med samordningsnummer ska få ingå i det statliga personadressregistret, SPAR. Samordningsnummer kan efter begäran från myndigheter ges till personer som inte är folkbokförda i Sverige, som till exempel diplomater eller utländska personer som tillfälligt arbetar i landet, för att identifiering ska kunna ske. Tanken är att underlätta dessa personers kontakter med svenska institutioner och företag. Ändringen börjar gälla den 1 juni 2008. Vidare sa riksdagen nej till motioner om folkbokföring från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen hänvisar till pågående arbete på området och lyfter samtidigt fram det seminarium som hölls i mars 2008, där man tog upp folkbokföringslagens regler om skyddad identitet och de våldsutsattas situation.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-15 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:SkU26 (pdf, 858 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.

Betänkande 2007/08:SoU13

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om kostnaderna för personlig assistans till personer med funktionshinder. Ändringarna innebär att det ska stå i lagen: att den som får assistansersättning måste använda denna för att köpa personlig assistans från någon som ordnar sådan, till exempel kommunen, eller för att avlöna egna personliga assistenter. att den del av utbetald ersättning som inte har använts för att köpa personlig assistans ska betalas tillbaka till Försäkringskassan. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-10 Beslut: 2008-04-11

Betänkande 2007/08:SoU13 (pdf, 326 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kostnader för personlig assistans

Betänkande 2007/08:SkU25

Riksdagen sa nej till motioner om alkohol och tobak från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna handlar om alkohol- och tobaksskatt, skatt på alkoläsk, privatinförsel av alkohol, ankomsthandel samt Tullverkets arbete mot illegal införsel av alkohol.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:SkU25 (pdf, 232 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om alkohol och tobak

Betänkande 2007/08:SkU24

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra skattereglerna för pensionsförsäkringar. Syftet är att anpassa reglerna till EG-rätten samtidigt som de ska förhindra skatteflykt. Beslutet innebär att det blir möjligt för den som tecknar en försäkring att göra skatteavdrag för pensionspremien oavsett om försäkringen tecknats i Sverige eller i ett annat EES-land. Dessutom kommer flyttstoppet för pensionsförsäkringar att hävas från den 1 maj 2008, och skattekontrollen av pensionsförsäkringar stärkas för att hindra skatteplanering. De nya skattereglerna gäller från den 1 maj 2008. De ska tillämpas retroaktivt på avtal som ingåtts från och med den 2 februari 2007. Riksdagen sa också ja till ett regeringsförslag om skattereduktion för utgifter för hushållstjänster. Beslutet innebär att sista dag för att ansöka flyttas fram, så att man kan lämna sin ansökan samtidigt som sin deklaration. Förslaget kommer att gälla redan för de ansökningar som ska ges in 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:SkU24 (pdf, 5456 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete

Betänkande 2007/08:SkU23

Från och med den 1 augusti 2008 blir det enklare att betala trängselskatt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya betalningsregler. Beslutet innebär att bilisterna i fortsättningen ska betala trängselskatten månadsvis. Den skattskyldige kommer att få hem en faktura varje månad där det står hur mycket skatt som ska betalas per bil. Fakturan ska betalas i slutet av påföljande månad. Exempelvis kommer skatten för augusti månads passager att summeras senast den 20 september och skatten ska betalas in senast den 31 oktober. I dag ska bilisterna ha betalat skatten senast 14 dagar efter det att de har passerat en betalstation in eller ut ur Stockholm. Dagens expeditionsavgift på 70 kronor slopas och tilläggsavgiften vid försenad betalning höjs från 200 till 500 konor.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:SkU23 (pdf, 1132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt

Betänkande 2007/08:SoU9

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd, men med en ändring. Efter kritik från Datainspektionen skärper riksdagen sekretesskyddet för uppgifter till det planerade tandhälsoregistret. Registret ska omfatta alla patienter som är 20 år och äldre och innehålla uppgifter om patienternas tandhälsa. Syftet är att följa upp effekterna av det nya tandvårdsstödet. Riksdagens beslut innebär att registeruppgifterna ska lämnas direkt till Socialstyrelsen, och inte gå via Försäkringskassan som regeringen hade föreslagit. Försäkringskassan ska endast hantera den tekniska insamlingen för Socialstyrelsens räkning. Uppgifterna får därmed ett starkare sekretesskydd. Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet bestäms av regeringen.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:SoU9 (pdf, 2961 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statligt tandvårdsstöd

Betänkande 2007/08:SkU21

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om energiskatter. Skälet är i flera fall att Regeringskansliet eller utredningar redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen kommer att tillsätta utredningar inom kort. Motionerna handlar till exempel om beskattning av energi, drivmedel, alternativa drivmedel, fordonsskatt, skatt på sjöfart och fritidsbåtar.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 19
Beredning: 2007-05-24 Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:SkU21 (pdf, 425 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om energiskatter m.m.

Betänkande 2007/08:SkU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om inkomstskatter. Skälet är i flera fall att utredningar eller Regeringskansliet redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om avdrag för gåvor till ideella organisationer, förenklingar i regelsystemet för avdrag för hushållstjänster, idrottsutövarkonton, alkolås och värderingen av bilförmån, skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp samt beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 13
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:SkU18 (pdf, 381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

Betänkande 2007/08:SkU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om taxering och skattebetalning. Motionerna innehåller förslag om skatte- och avgiftskontrollen, F-skattsedeln, skatteflyktslagen, skattetillägg, kostnader i skattemål samt betalning av avgift till trossamfund.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:SkU22 (pdf, 269 kB)

Betänkande 2007/08:SkU20

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om mervärdesskatt. Bland motionerna finns förslag som gäller skattesatserna på mervärdesskatteområdet. Vidare finns motioner som behandlar reglerna om omvänd skattskyldighet i byggbranschen, om avdragsrätt för företagsbilar samt om fastighetsarbete i egen regi. Reglerna för mervärdesskatt inom den ideella sektorn samt för ferieföretag behandlas också.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:SkU20 (pdf, 213 kB)

Betänkande 2007/08:SkU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om beskattning av företag och företagsägande, ideella föreningar och stiftelser, kapitalinkomster och fastigheter. Skälet är i fler fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, fåmansföretagens skatteregler, beskattning av allmännyttig verksamhet och att stärka den ideella sektorn och stimulera forskning.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 10
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:SkU19 (pdf, 381 kB)

Utlåtande 2007/08:SoU10

Socialutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens vitbok om en ny hälsostrategi för EU. Bakgrunden till kommissionens initiativ är att det har kommit till nya utmaningar som kan utgöra allvarliga hot mot hälsan. Det handlar till exempel om den åldrande befolkningen, pandemier och andra allvarliga fysiska och biologiska händelser samt bioterrorism. Dessutom sker stora förändringar som påverkar hälso- och sjukvårdssystemen, delvis beroende av ny teknik. Utskottet anser att det är positivt med samarbete på EU-nivå i olika hälsofrågor. Detta under förutsättning att det sker med beaktande av subsidiaritetsprincipen och att det nationella ansvaret för att ge och organisera hälso- och sjukvårdstjänster respekteras. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Utlåtande 2007/08:SoU10 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2007/08:SoU8

Kommuner och landsting blir skyldiga att rapportera när de har sagt ja till åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men har låtit bli att genomföra åtgärderna inom tre månader. De ska rapportera till länsstyrelsen, kommunens eller landstingens revisorer och fullmäktige. I rapporten ska de ange skälen för dröjsmålet. Kommuner och landsting som låter bli att genomföra åtgärder som de beslutat kan också tvingas betala en sanktionsavgift. Syftet med förslaget är att stärka rättssäkerheten för personer som har fått ja till åtgärder enligt LSS. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008. Den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:SoU8 (pdf, 816 kB)

Betänkande 2007/08:SkU15

Förmögenhetsskatten avskaffas från och med den 1 januari 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjorts i deklarationen nästa år och som skulle ha baserat sig på en persons förmögenhet den 31 december 2007, inte behöver göras. Bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder avskaffas från och med inkomståret 2008. Regeringen ska se över hur förmögenhet i fortsättningen ska påverka socialförsäkringar och studiestöd. Slopad förmögenhetsskatt kostar staten 6,9 miljarder kronor i uteblivna intäkter. Det finansieras delvis med att avdraget för pensionssparande begränsas till 12 000 kronor per år, vilket väntas öka statens skatteinkomster med 1,3 miljarder. Syftet med att avskaffa skatten är att motverka att förmögna personer flyttar sitt kapital utomlands.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-14 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SkU15 (pdf, 4250 kB) Webb-tv debatt om förslag: Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande

Betänkande 2007/08:SkU10

Den statliga fastighetsskatten slopas den 1 januari 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften för småhus blir 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. För flerbostadshus uppgår avgiften till 1 200 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Som en del i finansieringen av reformen höjs kapitalvinstskatten vid försäljning av småhus och bostadsrätter från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov kommer att kvarstå. Uppskovsbeloppet kommer dock att begränsas till 1,6 miljoner kronor. En ränta på 0,5 procent införs på uppskovsbeloppet. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-14 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SkU10 (pdf, 9354 kB) Webb-tv debatt om förslag: Reformerad beskattning av bostäder

Betänkande 2007/08:SoU7

Den 1 mars 2008 slopas Apotekets ensamrätt på försäljning av receptfria nikotinläkemedel. Syftet är att göra nikotinläkemedlen mer tillgängliga och på så sätt få fler rökare att använda dem som ett sätt att sluta röka. Receptfria nikotinläkemedel ska inte få säljas till personer under 18 år. En företagare som vill sälja receptfria nikotinläkemedel måste anmäla detta till kommunen. Kommunerna ska ansvara för att kontrollera att företagarna följer gällande regler, men det är Läkemedelsverket som ska ansvara för den övergripande tillsynen. Den företagare som säljer nikotinläkemedel är skyldig att utöva så kallad egenkontroll på samma sätt som företag som säljer tobak. Det innebär till exempel att ha bestämmelser och rutiner för hur personalen ska kontrollera köparens ålder och motverka langning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-19 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:SoU7 (pdf, 928 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nikotinläkemedel i handeln