Dokument & lagar (161 träffar)

Betänkande 2013/14:SkU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU18 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mervärdesskatt

Betänkande 2013/14:SoU16

Kommunerna får möjlighet att köpa folköl, tobak och receptfria läkemedel för att kontrollera att de som lämnar ut varorna tar reda på att mottagaren är 18 år. Kontrollköpen ska ge underlag för en dialog mellan kommunen och de som lämnar ut varorna. Kontrollköpen får inte leda till att kommunen vidtar åtgärder mot dem som säljer eller lämnar ut folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Kommunerna får bara anlita personer som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:SoU16 (pdf, 162 kB)

Betänkande 2013/14:SoU15

För att öka möjligheterna att förflytta sig ska personer med funktionsnedsättning kunna få ekonomiskt stöd av kommunen. Stödet ska användas till att köpa och behovsanpassa en bil eller annat motorfordon. Stödet kallas mobilitetsstöd och ska vara ett komplement till färdtjänsten. Det riktar sig till personer som helt eller delvis kan och vill åka med eget fordon istället för med färdtjänst. Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men som inte har rätt till bilstöd ska kunna få stödet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:SoU15 (pdf, 78 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Betänkande 2013/14:SoU8

Riksrevisionen har granskat patientperspektiv i vården och nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att staten mer effektivt kan använda nationella riktlinjer som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård.

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport. Socialutskottet konstaterar att regeringen har gett olika uppdrag inom området till Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys. Utskottet anser att riksdagen bör vänta in regeringens redovisning av dessa uppdrag. Riksdagen lade skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Beredning: 2013-12-12 Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-26 Beslut: 2014-02-26

Betänkande 2013/14:SoU8 (pdf, 168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

Betänkande 2013/14:SoU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om funktionshindersfrågor. Ett antal motioner handlar om ledsagarservice. Socialutskottet konstaterar att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nyligen i en interpellation sagt att hon är bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig och att hon vill titta närmare på frågan. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bland annat ledsagarservice. Utskottet välkomnar detta och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Utskottet konstaterar att det finns stora skillnader i landstingens bidrag för glasögon till barn och unga. Det är inte bra. Utskottet förutsätter att skillnaderna mellan landstingen uppmärksammas och diskuteras inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 13
Beredning: 2013-12-05 Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-26 Beslut: 2014-02-26

Betänkande 2013/14:SoU7 (pdf, 360 kB) Webb-tv debatt om förslag: Funktionshindersfrågor

Utlåtande 2013/14:SkU23

EU-kommissionen föreslår att en obligatorisk skatteflyktsbestämmelse ska läggas till i reglerna om beskattning av moder- och dotterbolag. Syftet är att förhindra skatteflykt och andra former av skattemissbruk. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen ifrågasätter om kommissionens förslag kommer att innebära någon förbättring jämfört med de nationella regler som gäller i dag.

Riksdagen beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-01-21 Debatt: 2014-01-29 Beslut: 2014-01-29

Utlåtande 2013/14:SkU23 (pdf, 35 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

Betänkande 2013/14:SoU9

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg ska vara rättslig motpart till yrkesverksamma inom vården som har överklagat beslut om ny legitimation eller behörighet att skriva ut läkemedel. Detta efter att legitimationen eller behörigheten tidigare dragits in.

Ändringen börjar gälla den 1 mars 2014. Även beslut som meddelats före dess ska behandlas enligt den nya regeln. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-01-16 Debatt: 2014-01-29 Beslut: 2014-01-29

Betänkande 2013/14:SoU9 (pdf, 71 kB)

Betänkande 2013/14:SoU5

Från hösten 2012 har Socialstyrelsen i uppdrag att anordna de specialistkompetenskurser för läkare som är bekostade av allmänna medel. För att ansvaret för administrationen för specialistkurserna ska kunna föras över till Socialstyrelsen ska vissa lagändringar göras.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-12-12 Debatt: 2014-01-15 Beslut: 2014-01-15

Betänkande 2013/14:SoU5 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning

Betänkande 2013/14:SoU2

En ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut. Det blir en skyddad yrkestitel och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel. Ett utvidgat titelskydd ska leda till ökad tydlighet. Den nya benämningen speglar också bättre dagens utbildning. Fysioterapeut är dessutom den internationellt mest använda titeln för yrkeskåren, och gemensamma benämningar kan underlätta för patienter att ta del av vård i andra EU-länder.

Det införs en bestämmelse som reglerar landstingens ansvar att erbjuda möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Det införs krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. Denna ändring ska börja gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2014 som regeringen föreslagit. Detta för att Socialstyrelsen ska hinna förbereda genomförandet. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa i huvudsak till regeringens förslag.

Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag. Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2013-10-22 Justering: 2013-12-05 Debatt: 2013-12-16 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:SoU2 (pdf, 1659 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Betänkande 2013/14:SoU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Tillkännagivandet bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Tillkännagivandet bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 10
Beredning: 2013-11-07 Justering: 2013-11-28 Debatt: 2013-12-16 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:SoU1 (pdf, 578 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Betänkande 2013/14:SkU15

Trafikleden Norra länken i Stockholm kommer enligt planerna att öppnas för trafik under hösten 2015. Norra länken och Roslagsvägen, norr om Frescati, ska vara undantagna från trängselskatt. Det innebär i praktiken också att resande till och från Lidingö inte behöver betala trängselskatt. Därför slopas den så kallade Lidingöregeln.

Eftersom det ännu inte finns något exakt datum för när Norra länken ska öppna kommer regeringen senare att bestämma när ändringarna ska börja gälla. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU15 (pdf, 614 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Betänkande 2013/14:SkU14

De flesta företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Om försäljningen sker i obetydlig omfattning behövs inget sådant kassaregister. Lagen ska bli tydligare när det gäller bedömningen av vad som ska räknas som obetydlig omfattning. Ändringen innebär ingen förändring av kravet på kassaregister utan ska endast förtydliga den bestämmelse som redan gäller.

Ändringarna börjar gälla den 2 januari 2014 men ska tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU14 (pdf, 144 kB) Webb-tv debatt om förslag: Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Betänkande 2013/14:SkU11

Det ska bli möjligt att redovisa mervärdesskatt för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen. Tidpunkten för att lämna deklarationerna samordnas. Syftet är att göra det lättare för företagen att redovisa skatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU11 (pdf, 398 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Betänkande 2013/14:SkU10

Mervärdesskattelagen ändras. I dag finns ett undantag från mervärdesskatt vid försäljning av flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Undantaget ska i framtiden bara gälla luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. En annan ändring innebär att vissa biobränslen ska kunna placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt.

Den som säljer ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar och gör en kapitalvinst ska i framtiden betala 30 procent i skatt. Det är samma skattesats som i dag gäller för utdelning vid indirekt innehav.

Det görs ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU10 (pdf, 1187 kB)

Betänkande 2013/14:SkU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna för hantering av varor som är belagda med punktskatt. Det gäller alkohol- och tobaksvaror samt bränsle. Ändringarna gäller det så kallade uppskovsförfarandet, det vill säga den period då varorna kan flyttas och förvaras skattefritt i så kallade skatteupplag innan de släpps till försäljning och blir beskattningsbara. Ändringarna rör bland annat användningen av ett datoriserat system för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor. Kraven på dem som har skatteupplag och på varumottagare förtydligas. Skatteverket får större möjligheter att kontrollera skatteupplag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-14 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU8 (pdf, 2561 kB)

Betänkande 2013/14:SkU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för 2014.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 6
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU1 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2013/14:SkU9

Tullverket får undersöka post från andra länder för att kontrollera om den innehåller alkohol eller tobak som mottagaren ska betala skatt för. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2012 öppnade Tullverket 22 försändelser som alla innehöll alkohol. Ingen tobak hittades. Totalt innehöll försändelserna 1 042 liter alkohol som mottagarna debiterades 73 417 kronor i skatt för. Riksdagen håller med regeringen om att kontrollen av post är ett viktigt instrument för att säkerställa att svenska konsumenter som köper alkohol eller tobak via post betalar punktskatt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-14 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU9 (pdf, 29 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kontroll av postförsändelser

Betänkande 2013/14:SoU6

Ett antal lagar ändras så att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten. Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2014 gör bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till E-hälsomyndigheten.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-04

Betänkande 2013/14:SoU6 (pdf, 1202 kB)

Betänkande 2013/14:SkU13

Importörer ska redovisa och betala mervärdesskatt, moms, till Skatteverket istället för Tullverket. Det gäller för importörer som är momsregistrerade i Sverige och bedriver import i egenskap av beskattningsbar person.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU13 (pdf, 610 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import

Betänkande 2013/14:SkU12

Möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag begränsas. Syftet är att förhindra skatteplanering mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den lägre skattesats som gäller från 2013.

Begränsningen innebär att för så stor del av lämnat koncernbidrag som antalet påbörjade månader före den 1 januari 2013 utgör av antalet månader i beskattningsåret får företaget göra avdrag med högst 83,66 procent. För resterande del får företaget göra avdrag utan begränsning.

Lagändringarna ska tillämpas från den 19 april 2013, det vill säga dagen efter det att regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen om förslaget. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2014.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-05

Betänkande 2013/14:SkU12 (pdf, 87 kB)