Dokument & lagar (218 träffar)

Betänkande 2013/14:CU29

Den som äger en bostadsrätt ska få större möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Skälen som bostadsrättsinnehavaren anger för att få hyra ut i andra hand ska bedömas mer generöst än tidigare.

Bostadsrättsföreningar ska få ta ut en särskild avgift av en bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för extra kostnader som uthyrningar i andra hand kan innebära.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-07 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:CU29 (pdf, 940 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

Betänkande 2013/14:SkU34

Regeringen har för avsikt att ta fram ett förslag som syftar till att göra sekretesskyddet för våldsutsattas personuppgifter starkare. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt och att ett förslag läggs fram inom rimlig tid. Till grund för beslutet ligger en motion från Socialdemokraterna.

Dessutom sa riksdagen ja till regeringens förslag om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Beslutet innebär bland annat att Skatteverket ska kunna fråga polis och socialnämnd om hjälp vid utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU34 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Betänkande 2013/14:CU36

Om en person som står som registrerad ägare till en bil har obetalda skatter och avgifter som är kopplade till bilen får Kronofogden rätt att ta bilen i anspråk. Syftet med den nya lagen är att komma till rätta med problemen med så kallade fordonsmålvakter. En fordonsmålvakt är en person som står som ägare till en bil i vägtrafikregistret i stället för den person som faktiskt äger och/eller använder bilen. Fordonsmålvakter saknar ofta utmätningsbara tillgångar och används för att slippa betala skatter, trafikförsäkring och felparkeringsavgifter. Eftersom den registrerade ägaren inte är den faktiska ägaren går det oftast inte heller att utmäta bilen för betalning av skulderna, något som nu ändras.

Bestämmelserna om flyttning av fordon ändras också. Om en bil står felparkerad och den registrerade ägaren har stora fordonsrelaterade skulder blir det möjligt att flytta bilen och inte återlämna den till ägaren förrän skulderna och kostnaderna för flytten är betalda.

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om fordonsrelaterade skulder.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2014-04-15 Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-07 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:CU36 (pdf, 228 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fordonsrelaterade skulder

Betänkande 2013/14:SkU30

Reglerna för beskattningsår och tidpunkten för när en inkomstdeklaration ska lämnas av den som har en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring ändras. Det innebär att alla skattskyldiga nu bara får en tidpunkt för att deklarera per år.

En skyldighet att betala avkastningsskatt införs för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupper som har sitt säte i Sverige. Regler införs också för vad som menas med beskattningsår för dessa bolag och organisationer.

Elever i gymnasiet som går en lärlingsutbildning kan få ersättning för kostnader av Centrala studiestödsnämnden. Denna ersättning ska nu bli skattefri.

Regeringen förlorar möjligheten att befria vissa typer av projekt för teknisk utveckling av miljövänliga produkter från energiskatt och koldioxidskatt på bränsle.

De nya reglerna för beskattningsår och avkastningsskatt börjar gälla den 1 juni 2014. Ändringarna av reglerna för ersättning till lärlingar och skatt på energi börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-07 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:SkU30 (pdf, 698 kB)

Betänkande 2013/14:SkU29

Den 1 juli 2014 ändras tullagen och offentlighets- och sekretesslagen med anledning av en ny EU-förordning om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Bakgrunden är att EU-kommissionen tillsammans med EU-länderna sett över tidigare regler. Med den nya EU-förordningen skärps reglerna om kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter och samtidigt förtydligas reglerna för att höja rättssäkerheten.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU29 (pdf, 501 kB)

Betänkande 2013/14:SkU28

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU28 (pdf, 1233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Informationsutbytesavtal med Liberia

Betänkande 2013/14:SkU27

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU27 (pdf, 1391 kB)

Betänkande 2013/14:SkU26

Sverige har sedan tidigare ett skatteavtal med Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Ändringarna i avtalet innebär bland annat större möjlighet att slippa betala källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag. Dessutom ska källstaten inte ta ut skatt på ränta, utom i särskilda fall. Det gäller även royalties. Bestämmelser för hur tvister ska lösas när dubbelbeskattning har skett införs också. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU26 (pdf, 4610 kB)

Betänkande 2013/14:SkU25

Riksdagen godkände ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte som har utformats enligt den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, rekommenderar. I avtalet finns också bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, så kallade coordination centres eller liknande verksamhet som byggs upp främst av skatteskäl. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU25 (pdf, 3113 kB)

Betänkande 2013/14:CU25

Kravet på att den som ska börja bygga ett bostadshus måste ha en byggfelsförsäkring tas bort. Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som i dagsläget måste tecknas innan bygget av ett bostadshus påbörjas. Om vissa villkor är uppfyllda kan försäkringen utnyttjas under de första tio åren efter det att huset är färdigbyggt.

Reglerna om färdigställandeskydd blir kvar och förs över till en egen lag. Färdigställandeskyddet gäller när småhus beställs av privatpersoner och ger ersättning för extra kostnader om de företag som anlitats går i konkurs under byggtiden.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-04-08 Debatt: 2014-04-10 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:CU25 (pdf, 383 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd

Betänkande 2013/14:CU22

Det ska bli enklare att bygga bostäder åt studenter och unga. Bland annat ska den som inreder vindsbostäder på högst 35 kvadratmeter alltid slippa att installera hiss. Den maximala tiden för tidsbegränsade bygglov förlängs från dagens tio år till femton år. Då kan mark användas mer effektivt och fler bostäder byggas. Kravet på tekniskt samråd slopas när vissa typer av enklare byggnader ska flyttas. Vidare ska kommunerna i sina översiktsplaner berätta hur de tänker tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Den nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2014-03-27 Debatt: 2014-04-09 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:CU22 (pdf, 240 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fler bostäder åt unga och studenter

Betänkande 2013/14:CU20

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Riksdagen vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Riksdagen konstaterar att det nu har gått över ett år sedan detta tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 21
Beredning: 2014-02-18 Justering: 2014-03-27 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:CU20 (pdf, 471 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumenträtt

Betänkande 2013/14:SkU21

Riksrevisionen har granskat skattekontroll och hantering av vissa skatter i statliga myndigheter och kommuner. Riksrevisionen menar att det finns brister i mervärdesskatteredovisningen hos statliga myndigheter och kommuner och att kontrollen av redovisningen inte är tillräcklig.

Regeringen håller med Riksrevisionen om att reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster behöver granskas. Andra brister menar regeringen kan åtgärdas genom dialog med myndigheterna om hur man med information och utbildning kan tillämpa reglerna på rätt sätt. Riksrevisionen rekommenderar att det i ersättningslagen införs en avgift som motsvarar skattetillägg. Regeringen bedömer att det inte behövs eftersom Skatteverket har möjlighet att begära in uppgifter från eller göra revision hos kommunerna.

Riksdagen delar regeringens bedömning och beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:SkU21 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2013/14:CU23

Konsumentskyddet vid telefonförsäljning av tjänster på premiepensionsområdet ska förbättras. I dag finns problem med att konsumenter felaktigt påstås ha ingått ett avtal eller att de inte förstår vad ett avtal innebär. Därför stärks nu skyddet för konsumenterna.

När företag via telefon säljer rådgivnings- eller förvaltningstjänster som gäller premiepension ska det krävas att konsumenten accepterar skriftligt. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-20 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:CU23 (pdf, 164 kB) Webb-tv debatt om förslag: Telefonförsäljning på premiepensionsområdet

Betänkande 2013/14:CU24

Det ska bli enklare att säga upp mobiltelefonabonnemang och andra abonnemang på elektroniska kommunikationstjänster. Konsumenterna ska också friare kunna använda mobiltelefoner och annan utrustning som de har köpt ihop med sådana abonnemang.

Uppsägningstiden för kommunikationstjänster ska få vara högst en månad. Avtal med bindningstid ska kunna sägas upp en månad före bindningstidens slut. Konsumenterna ska ha rätt att få operatörslås borttagna snabbt och kostnadsfritt efter den första bindningstiden.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-20 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:CU24 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster

Betänkande 2013/14:SkU24

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad. Dessutom införs trängselskatt på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.

Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2014-03-06 Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SkU24 (pdf, 1149 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

Betänkande 2013/14:CU21

Handläggningen av lantmäteriförrättningar förenklas och effektiviseras. Lantmäteriförrättning innebär att man skapar en fastighet eller ändrar en fastighets utbredning. De nya reglerna ska också underlätta samordningen mellan lantmäteriförrättningar och andra myndigheters tillståndshantering.

Innan lantmäteriförrättningen slutförs ska det stå klart om bygglov utanför detaljplanelagt område och vissa andra tillstånd kommer att beviljas, och lantmäterimyndigheten får möjligheter att utfärda föreläggande om att nödvändiga tillstånd ska sökas. Enklare och mer effektiv hantering gör också att de som är inblandade i en lantmäteriförrättning får betala lägre förrättningskostnader. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2014.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2014-02-20 Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-27

Betänkande 2013/14:CU21 (pdf, 850 kB)

Betänkande 2013/14:CU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om expropriation, det vill säga att överta eller använda andras mark för att tillgodose angelägna allmänna intressen, kommunal förköpsrätt, jordförvärvslagen och så kallat störningsservitut.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 4
Beredning: 2014-02-20 Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-27

Betänkande 2013/14:CU18 (pdf, 264 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrätt

Betänkande 2013/14:CU15

Sättet att räkna ut så kallad ränteskillnadsersättning vid bostadslån ska bli rättvisare. Den nuvarande modellen kan göra det oproportionerligt dyrt för konsumenten att i förtid betala ett bostadslån med bunden ränta. Syftet är att ränteskillnadsersättningen ska bli mer rimlig och bättre motsvara bankens förlust. En lägre ränteskillnadsersättning gynnar även konsumenternas rörlighet på bankmarknaden och leder därmed till bättre konkurrens.

Enligt den nuvarande modellen beräknas ränteskillnadsersättningen på räntan på statspapper av olika slag. De nya reglerna innebär att ersättningen ska beräknas på räntan på bostadsobligationer.

Det införs också en begränsning av bankens rätt att få betalt i förtid när den säkerhet som ställts för lånet har försämrats på grund av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. En sådan nedgång ska aldrig ge banken rätt att säga upp lånet i förtid. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2014.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-27

Betänkande 2013/14:CU15 (pdf, 333 kB)

Betänkande 2013/14:CU10

Plan- och bygglagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det konstaterade riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen gjorde redan våren 2013 ett tillkännagivande om plan- och bygglagen men anser att det fortfarande finns ett omfattande reformbehov. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg för att påverka utvecklingen av bebyggelsen och att begränsa administrationen. Detaljplaneinstitutet måste utvecklas, och översiktsplaneringen måste bli enklare och mer strategisk. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att främja så kallade bokaler med bostad och butik i samma byggnad. Bokaler har byggts i bland annat Rosengård i Malmö och planeras också i Tensta i Stockholm. Riksdagen konstaterar att om fler verksamheter startade i miljonprogrammets bostadsområden skulle det kunna bidra till en positiv utveckling med bättre samhällsservice, nya mötesplatser och ökad trygghet. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad. Myndigheterna bör också få i uppdrag att informera om dessa möjligheter och ge stöd till intresserade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Miljöpartiet.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 21
Beredning: 2014-02-18 Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-27

Betänkande 2013/14:CU10 (pdf, 482 kB) Webb-tv debatt om förslag: Planering och byggande