Dokument & lagar (131 träffar)

Betänkande 2013/14:SkU5

Sverige har ett skatteavtal med Botswana för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Avtalets bestämmelse om informationsutbyte uppdateras till den OECD-standard som gäller nu. Det innebär bland annat att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från banker i Botswana.

Avtalets bestämmelse om begränsningar av förmåner moderniseras. Det innebär att det inte ska vara möjligt att få avtalsförmåner för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, om uppbyggnaden huvudsakligen styrs av skatteskäl. Dessutom begränsas avtalsförmånerna för bolag som har rätt till skattelättnader enligt vissa bestämmelser i Botswanas interna lagstiftning. Regeringen ska bestämma när lagen ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-14 Debatt: 2013-11-27 Beslut: 2013-11-27

Betänkande 2013/14:SkU5 (pdf, 446 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Betänkande 2013/14:FiU1

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2014. Utgiftsramarna är styrande när sedan riksdagen senare under hösten fattar beslut om de olika anslagen. Riksdagen beslutade om en rättelse i förhållande till propositionen när det gäller Riksgäldens nettoutlåning och inkomstberäkningen. Budgetens utgifter blir totalt 865,7 miljarder kronor och inkomsterna 820,4 miljarder kronor för 2014. Slutsumman, det vill säga statens budgetsaldo, blir därmed -45,2 miljarder kronor.

Läget är fortsatt osäkert i den svenska ekonomin, konstaterar utskottet. Sveriges BNP bedöms växa med 1,2 procent 2013 och 2,5 procent 2014. Lågkonjunkturen har blivit mer utdragen än vad som väntades i budgetpropositionen för 2013. Den svaga internationella konjunkturen kommer enligt prognoserna att innebära att exporten utvecklas svagt. Konsumtionen fortsätter därför att vara viktig för tillväxten de kommande åren.

Besluten på inkomstsidan innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget förstärks och skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs.
 • Höjt grundavdrag för äldre.
 • Stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Inriktningen av den ekonomiska politiken innebär vidare bland annat följande:

 • Nya och bredare vägar för unga in på arbetsmarknaden och bättre möjligheter för långtidsarbetslösa.
 • Bättre möjligheter för lärare att göra karriär.
 • Åtgärder för ökad kvalitet och mer kunskap i skolan.
 • Enklare regler för nyproduktion av hyresrätter, och enklare och effektivare plan- och byggprocess.
 • Åtgärder för att förbättra standarden för hushåll med svag ekonomi och för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Riksdagen sa ja till ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna för fåmansföretag. Ändringarna ska begränsa möjligheterna till ett överutnyttjande av regelverket. Riksdagen gjorde samtidigt ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör noga följa utvecklingen av förändringarna och vid behov skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som ytterligare justerar regelverket.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 11
Beredning: 2013-10-24 Justering: 2013-11-12 Debatt: 2013-11-20 Beslut: 2013-11-20

Betänkande 2013/14:FiU1 (pdf, 15379 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2013/14:FiU7

De kvalitetskrav på officiell statistik som i dag finns angivna i lagen är otillräckliga och för allmänt hållna. Därför ska lagen kompletteras med fler kvalitetskrav. Kraven ska utgå från följande kriterier, som finns angivna i EU-regler om statistik: relevans, noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet, samstämmighet. Kraven ska gälla alla myndigheter som har statistikansvar.

Som en anpassning till EU-regler ska de som är skyldiga att lämna uppgifter till Sveriges officiella statistik också lämna uppgifter som ska användas till europeisk statistikproduktion. Till skillnad från tidigare måste även kommunalförbund lämna uppgifter för framställning av officiell statistik.

Ändringarna börjar gälla den 31 december 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-12 Debatt: 2013-11-20 Beslut: 2013-11-20

Betänkande 2013/14:FiU7 (pdf, 249 kB)

Betänkande 2013/14:FiU6

Finansutskottet har granskat regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet till och med år 2012. I skrivelsen redogör regeringen för resultatet av AP-fonderna under 2012 samt utvärderar fondernas långsiktiga förvaltning.

Under 2012 gjorde AP-fonderna ett positivt resultat på drygt 100 miljarder kronor, vilket kan jämföras med en förlust på drygt 17 miljarder kronor 2011. Pensionskapitalet ökade med drygt 85 miljarder kronor. AP-fondernas långsiktiga resultat förbättrades också avsevärt under året. Samtidigt förstärks mönstret av kraftigt varierande resultat under 2000-talet. Anledningen till de stora variationerna är bland annat att det har varit extremt oroligt på finansmarknaderna under det senaste årtiondet.

Regeringen har också granskat fondernas riktlinjer för anställningsvillkor, ersättningar och personalförmåner. En jämförelse visar att AP-fonderna inom vissa områden har mer generösa förmåner än andra myndigheter. Riksdagen tycker att det är viktigt för allmänhetens förtroende för AP-fonderna att fonderna har samma eller liknande riktlinjer som andra statliga myndigheter och att riktlinjerna följs.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2013-11-05 Debatt: 2013-11-20 Beslut: 2013-11-20

Betänkande 2013/14:FiU6 (pdf, 481 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012

Betänkande 2013/14:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statsbudgeten för hösten 2013. Beslutet innebär ändringar av nivån på ramarna för 12 utgiftsområden. Ramen höjs för tio utgiftsområden och sänks för två. Nivån på 22 anslag inom 14 utgiftsområden ändras också. Anslagen ökar med ungefär 5,8 miljarder kronor. Minskningarna ligger på 574 850 000 kronor och ska användas till att finansiera en del av anslagsökningarna. Dessutom blir det förändringar av vissa bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser. Även användningen av ett anslag ändras.

Förslagspunkter: 12
Justering: 2013-11-05 Debatt: 2013-11-13 Beslut: 2013-11-13

Betänkande 2013/14:FiU11 (pdf, 216 kB)

Betänkande 2013/14:FiU15

Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag om att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att ta tillbaka sitt budgetförslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Regeringens förslag lämnades i budgetpropositionen för 2014.

Finansutskottet anser att regeringens budgetförslag utgör en oansvarig finanspolitik som dessutom får felaktiga fördelningspolitiska effekter. Utskottets förslag är ett utskottsinitiativ. Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen anser att regeringens budgetproposition ska behandlas som ett helhetsförslag. Budgetpropositionen omfattar både intäkter och utgifter och innehåller bland annat förslaget om höjd gräns för statlig inkomstskatt. Det strider mot riksdagsordningens intentioner och en etablerad konstitutionell praxis att uppmana regeringen att återta delar av budgeten, anser riksdagen. Riksdagen pekar på att en höjning av skiktgränsen beräknas leda till fler arbetade timmar i ekonomin samt ökad tillväxt.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2013-10-15 Debatt: 2013-10-23 Beslut: 2013-10-24

Betänkande 2013/14:FiU15 (pdf, 152 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Betänkande 2013/14:SkU3

Kroatien blev medlem i EU den 1 juli 2013. Den svenska inkomstskattelagen ändras nu med anledning av medlemskapet. Lagen kompletteras med uppgifter om kroatiska associationsformer och skatter, och ändringarna gäller de bilagor i lagen som motsvarar ränte- och royaltydirektivet, fusionsdirektivet och direktivet om moderbolag och dotterbolag. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2014 men tillämpas från den 1 juli 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-10-03 Debatt: 2013-10-23 Beslut: 2013-10-23

Betänkande 2013/14:SkU3 (pdf, 353 kB)

Betänkande 2013/14:SkU4

Lagen om alkoholskatt ändras så att det tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen. Ändringen börjar gälla den 1 december 2013 men tillämpas från den 1 oktober 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-10-03 Debatt: 2013-10-23 Beslut: 2013-10-23

Betänkande 2013/14:SkU4 (pdf, 217 kB)

Utlåtande 2013/14:FiU13

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en gemensam rekonstruktionsmekanism och rekonstruktionsfond för EU:s bankunion. Riksdagen anser att delar av förslaget strider mot de så kallade subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Riksdagen anser också att det är osäkert om förslaget är förenligt med EU-fördraget och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Rekonstruktionsmekanismen ska omfatta alla länder som väljer att delta i bankunionen. En rekonstruktionsnämnd övertar delar av de nationella myndigheternas beslutanderätt, och en gemensam rekonstruktionsfond ersätter de nationella fonderna. Riksdagen anser att förslaget inte innehåller ett tillräckligt starkt skydd mot att nationella budgetmedel kan användas för att finansiera avvecklingsfonden. Det gäller i synnerhet under den period då fonden byggs upp, då den saknar tillräckligt med resurser för att hantera en kris.

Kommissionens förslag innebär en betydande koncentration av makt till EU:s institutioner och myndigheter, anser riksdagen. Målet med förslaget skulle enligt riksdagen även kunna uppnås med en jämnare maktfördelning mellan EU-organen och EU-länderna. Riksdagen ifrågasätter också kommissionens makt och roll. Det finns tydliga risker för sammanblandning av roller vilket kan påverka effektiviteten.

Invecklad och till och med svår att förstå. Det är riksdagens syn på processen för hur beslut om rekonstruktion eller avveckling av en bank ska gå till. Flera olika institutioner och myndigheter är inblandade och riksdagen är tveksam om det kommer att fungera effektivt i ett krisläge.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2013-08-29 Justering: 2013-10-03 Debatt: 2013-10-16 Beslut: 2013-10-16

Utlåtande 2013/14:FiU13 (pdf, 73 kB)

Betänkande 2013/14:FiU9

Riksrevisionen har lämnat sin årliga rapport för 2013 till riksdagen. Rapporten sammanfattar Riksrevisionens revision och effektivitetsrevision av de statliga myndigheterna.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen ger många myndigheter undantag från redovisningsreglerna, vilket oroar finansutskottet. Enligt Riksrevisionen riskerar dessa undantag att påverka möjligheten att uttala sig om myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av verksamheten eller inte. Finansutskottet tycker därför att undantag ska ges i så liten utsträckning som möjligt.

Riksdagen lade Riksrevisionens rapport till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-10-03 Debatt: 2013-10-23 Beslut: 2013-10-23

Betänkande 2013/14:FiU9 (pdf, 61 kB)

Betänkande 2013/14:SkU2

Investeraravdrag för företag av mindre storlek börjar gälla den 1 december 2013. Avdraget ska gälla för fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Man ska då få göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Alla investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kronor per år.

Riksdagen beslutade om ett förtydligande av regeringens förslag. Detta efter ett påpekande av EU-kommissionen. Avdrag ska inte gälla om någon andel i företaget handlas på en reglerad marknad, det vill säga är börsnoterat. Andra villkor som ska vara uppfyllda för att få avdrag:

 • Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer.
 • Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska vara högst 80 miljoner kronor.
 • Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

Lagen skulle enligt regeringens förslag ha börjat gälla den 1 september 2013. Riksdagen beslutade att lagen ska börja gälla den 1 december 2013 och ska tillämpas på investeringar efter den 30 november 2013.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2013-05-16 Justering: 2013-09-19 Debatt: 2013-10-02 Beslut: 2013-10-02

Betänkande 2013/14:SkU2 (pdf, 1371 kB) Webb-tv debatt om förslag: Investeraravdrag