Dokument & lagar (136 träffar)

Betänkande 2013/14:JuU23

Riksdagen har tidigare godkänt att de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ombildas till Polismyndigheten den 1 januari 2015. I den nya myndigheten ska även Statens kriminaltekniska laboratorium ingå. Samtidigt ska Säkerhetspolisen bli en fristående myndighet.

Nu har riksdagen sagt ja till ett antal lagändringar som behövs för att genomföra omorganisationen, bland annat:

 • Fördelningen av uppgifter och ansvar mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen förtydligas.
 • Anknytningen till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort.
 • Många begrepp som används om polisens nuvarande organisation ändras eller tas bort.
 • Reglerna om polisens behandling av personuppgifter och reglerna om sekretess anpassas till den nya organisationen.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2014-05-13 Debatt: 2014-05-26 Beslut: 2014-05-27

Betänkande 2013/14:JuU23 (pdf, 23620 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny organisation för polisen

Betänkande 2013/14:JuU10

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Beslutet innebär bland annat:

 • Nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
 • Det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
 • Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
 • En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
 • Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
 • Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.

Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2014-05-13 Debatt: 2014-05-26 Beslut: 2014-05-27

Betänkande 2013/14:JuU10 (pdf, 1117 kB) Webb-tv debatt om förslag: Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Betänkande 2013/14:FiU37

Regeringen redogör i en skrivelse för vad den gjort när det gäller förvaltningspolitiken sedan hösten 2006 och för utvecklingen inom statsförvaltningen under samma period. I skrivelsen behandlas bland annat statsförvaltningens service, effektivitet och integritet, kompetensförsörjning, digitalisering samt regeringens styrning och organisering av förvaltningen.

Finansutskottet tycker att skrivelsen visar att det har stor betydelse hur den offentliga förvaltningen utvecklas, organiseras och styrs. En väl fungerande offentlig förvaltning är mycket viktig för samhällsekonomin och den ekonomiska tillväxten. Därför tycker utskottet att det är glädjande att den svenska statsförvaltningen är bra ur ett internationellt perspektiv. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-05-06 Debatt: 2014-06-04 Beslut: 2014-06-04

Betänkande 2013/14:FiU37 (pdf, 105 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regeringens förvaltningspolitik

Betänkande 2013/14:FiU18

Beloppsgränserna för när myndigheter får göra direktupphandling höjs. Syftet är att göra offentliga upphandlingar mer effektiva.

Myndigheter ska anteckna skälen till att de gör direktupphandling och annat av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det införs krav på att myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2014-05-08 Debatt: 2014-05-28 Beslut: 2014-05-28

Betänkande 2013/14:FiU18 (pdf, 285 kB) Webb-tv debatt om förslag: Direktupphandling

Betänkande 2013/14:FiU35

Riksrevisionen har överlämnat sin årsredovisning för 2013 till riksdagen. Finansutskottet har granskat årsredovisningen. Den externa revisorn har kommit fram till att Riksrevisionens årsredovisning är rättvisande. Finansutskottet betonar att det är viktigt att Riksrevisionens planerade utvecklingsarbete håller sig inom myndighetens budget. Det ställer krav på myndighetens rutiner för ekonomisk uppföljning.

Riksdagen lade Riksrevisionens årsredovisning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Den externa revisorn har påtalat att ansvaret för riksrevisorernas chefspensioner är oklart. Finansutskottet anser att det är Riksrevisionen som har arbetsgivaransvaret och det ekonomiska ansvaret för riksrevisorernas och därmed också deras chefspensioner. För att förtydliga detta ska riksdagen uppmana riksdagsstyrelsen att låta ta fram ett nytt förslag på regler.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2014-05-08 Debatt: 2014-06-04 Beslut: 2014-06-04

Betänkande 2013/14:FiU35 (pdf, 736 kB)

Betänkande 2013/14:JuU38

En ny brottsskadelag börjar gälla från den 1 juli 2014. Lagen innebär bland annat att:

 • brottsoffermyndigheten inte ska kunna bestämma lägre brottsskadeersättning för kränkning än det belopp en domstol har dömt ut i skadestånd
 • maxgränsen för kränkningsersättningen tas bort
 • ansökningstiden för brottsskadeersättningen förlängs från två till tre år
 • om brottsoffret är ett barn ska ansökan kunna ske fram till den dag han eller hon fyller 21 år
 • det blir enklare för barn att ansöka om brottsskadeersättning om brottet har begåtts av en vårdnadshavare
 • det blir lättare för Brottsoffermyndigheten, som betalar skadestånd till brottsoffer om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala, att kräva tillbaka ersättning från gärningsmannen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:JuU38 (pdf, 760 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny brottsskadelag

Betänkande 2013/14:JuU29

Ett antal lagändringar görs för att minska problemen med rättegångar som ställs in för att den åtalade inte kommer till huvudförhandlingen. Maxstraffet som en person får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månader. Reglerna om vite samt hämtning och häktning av frånvarande personer ska bli tydligare. Dessutom utökas möjligheterna att använda förenklad delgivning.

Hanteringen av stora brottsmål ska också bli enklare och effektivare. Domstolen får ett tydligare ansvar för att bedöma om flera åtal ska kunna hanteras gemensamt eller var för sig. Åtal mot flera personer för brott som har samband med varandra ska inte längre rutinmässigt hanteras gemensamt. Domstolen får också ett tydligare ansvar för förberedelsen av brottmål.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:JuU29 (pdf, 546 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar

Betänkande 2013/14:JuU27

Ett nytt brott, grovt dataintrång, införs i brottsbalken. Ett dataintrång bedöms som grovt om det har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit särskilt farlig. Straffet för grovt dataintrång ska vara fängelse i lägst sex månader och max sex år.

I dag är det högsta straffet för dataintrång fängelse i högst två år. I och med lagändringen anpassas svensk lag till ett EU-direktiv om angrepp mot informationssystem.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:JuU27 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skärpt straff för dataintrång

Betänkande 2013/14:JuU28

Straffet för mord skärps till fängelse på livstid om omständigheterna är försvårande. I dag är straffet för mord fängelse på viss tid, lägst tio år och högst arton år, eller på livstid. Livstidsstraffet döms bara ut i de allvarligaste fallen, när ett tidsbestämt straff på arton år inte är tillräckligt. Syftet med skärpningen är att livstidsstraffet ska kunna användas i större utsträckning än idag och vara normalstraffet. Det betyder att den ska dömas ut i en majoritet av fallen. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2014.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2014-04-15 Debatt: 2014-04-29 Beslut: 2014-04-29

Betänkande 2013/14:JuU28 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skärpt straff för mord

Betänkande 2013/14:JuU26

En person som blir anhållen ska ha en ovillkorlig rätt att få veta vilka omständigheter som ligger till grund för beslutet att anhålla personen. Syftet är att öka rättssäkerheten för den som är misstänkt för ett brott. En person som häktats har redan motsvarande rätt. Ändringen innebär att svenska regler anpassas till EU-regler.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-15 Debatt: 2014-04-29 Beslut: 2014-04-29

Betänkande 2013/14:JuU26 (pdf, 264 kB)

Betänkande 2013/14:JuU25

Kriminaliseringen av penningtvätt blir effektivare den 1 juli 2014. De nya reglerna innebär följande:

 • Penningtvätt får en egen lag och en ny brottsrubricering - penningstvättsbrott.
 • Försök, förberedelse och stämpling till penningtvättsbrott som inte är ringa blir straffbart.
 • Så kallad självtvätt blir brottsligt. Även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet ska kunna dömas för penningtvättsbrott.
 • Penningtvättsbrott i näringsverksamhet blir straffbart. Det gäller den som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt.
 • Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det ska vara tillräckligt att brottsvinsten kommer från "brott eller brottslig verksamhet" snarare än från ett specifikt angivet brott.
 • Ökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt. Det blir möjligt att förverka tvättad egendom hos penningtvättaren även om egendomen inte kan anses tillhöra penningtvättaren.
 • Nya möjligheter att säkra pengar. Det blir möjligt att under kortare tid förbjuda en person att disponera över exempelvis bankmedel. Det blir också möjligt att ta sådan egendom i beslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-15 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:JuU25 (pdf, 817 kB) Webb-tv debatt om förslag: En effektivare kriminalisering av penningtvätt

Betänkande 2013/14:JuU24

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn utvidgas. Förs ett barn bort olovligen kan vårdnadshavaren i dag straffas för olovligt bortförande. Ibland håller en vårdnadshavare också kvar ett barn på en plats dit barnet ursprungligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna. Det kan även ske under en umgängesperiod. Vårdnadshavaren omfattas då i dag inte av straffansvar. Straffansvaret vid egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas därför till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2014.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:JuU24 (pdf, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Betänkande 2013/14:FiU23

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2013. Riksbankens resultat för 2013 blev -2 miljarder kronor. Det är närmare 4 miljarder kronor lägre än 2012. Anledningen till det svaga resultatet är främst att marknadsvärdet på obligationerna i valutareserven har sjunkit. Detta eftersom marknadsräntorna stigit under året. Också under de kommande fem åren väntas Riksbanken få ett resultat som är väsentligt lägre än under de föregående fem åren.

Utestående sedlar och mynt har minskat med närmare 11 miljarder kronor mellan 2012 och 2013. Det totala värdet av utestående sedlar och mynt var därmed knappt 86 miljarder kronor i slutet av 2013.

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljade Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2013. Riksdagen godkände Riksbankens resultat- och balansräkning för 2013 och riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 3,3 miljarder kronor till statsbudgeten.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2014-04-03 Debatt: 2014-04-16 Beslut: 2014-04-16

Betänkande 2013/14:FiU23 (pdf, 6141 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksbankens förvaltning 2013

Betänkande 2013/14:FiU14

Konsumentskyddet för personer som lånar pengar ska bli bättre. Företag som ger och förmedlar krediter till konsumenter ska uppfylla vissa krav och kontrolleras av Finansinspektionen. Företagen ska driva verksamheten på ett sunt sätt. Ledning och större ägare måste vara lämpliga för att driva den här typen av verksamhet. Syftet är att bidra till att minska konsumenternas problem med skulder. Företagen kan söka tillstånd under en övergångsperiod på sex månader.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-04-01 Debatt: 2014-04-09 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:FiU14 (pdf, 1282 kB) Webb-tv debatt om förslag: Viss kreditgivning till konsumenter

Betänkande 2013/14:JuU20

Om Kronofogdemyndigheten överlämnar ett mål till en tingsrätt för fortsatt behandling ska tingsrätten få ta ut en tilläggsavgift. Samma sak ska gälla ärenden om hävning av företagsnamn eller varumärke som vissa andra myndigheter kan överlämna till tingsrätten. Tilläggsavgiften ska betalas av den som är kärande i målet, det vill säga den som vill inleda en rättegång. Om avgiften inte betalas ska tingsrätten inte ta upp ärendet. Tilläggsavgiften ska kunna ersättas som rättegångskostnad. Den som beviljats rättshjälp ska inte behöva betala tilläggsavgift.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-10 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:JuU20 (pdf, 402 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsavgift i domstol

Betänkande 2013/14:FiU22

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om kontanthantering, amorteringskrav på bostadslån, kreditupplysning och bluffakturor, sparbankernas villkor och frågan om delning av banker.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:FiU22 (pdf, 210 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Betänkande 2013/14:JuU31

Nomineringar av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska förberedas på samma sätt som med ordinarie domare. Det innebär att Domarnämnden får i uppgift att ta fram nomineringarna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:JuU31 (pdf, 100 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Betänkande 2013/14:FiU17

Finansinspektionen ska se till så att betalningsleverantörer följer reglerna i EU:s så kallade Sepa-förordning. Förordningen innehåller krav för betalningar och gireringar i euro. Syftet är att skapa gemensamma regler för betalningar mellan länder inom EU. Samma villkor ska gälla oavsett om en betalning i euro görs inom ett land eller mellan länder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2014.

Övergångsperioden för så kallade understödsföreningar förlängs till slutet av år 2017. Det gäller tjänstepensionskassor och andra föreningar som erbjuder personförsäkringar för anställda i vissa företag eller yrkesgrupper. Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska ta fram nya regler för tjänstepensionsinstitut. Övergångsreglerna förlängs för att vänta in resultatet av den utredningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:FiU17 (pdf, 306 kB)

Betänkande 2013/14:JuU22

I Sverige kan domstolen besluta om att återta egendom som kommit i en persons ägo till följd av brottslig verksamhet, även om egendomen inte kan knytas till ett visst brott. Det kallas utvidgat förverkande. När en svensk domstol har fattat beslut om utvidgat förverkande som gäller en person som har tillgångar i ett annat EU-land ska Kronofogden få ansöka om att få genomföra beslutet i det andra landet. Under vissa förutsättningar ska också det omvända gälla, att beslut om utvidgat förverkande som fattats i ett annat EU-land ska få genomföras i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:JuU22 (pdf, 390 kB)

Betänkande 2013/14:JuU12

Regeringen redovisar i en skrivelse hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under tiden 1 juli 2012 - 30 juni 2013. Regeringen redogör också för den internationella terrorismens utveckling och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism.

Regeringen fattade ett beslut med stöd av lagen. Då avslogs ett överklagande av ett beslut om utvisning.

Regeringen anser att islamistisk terrorism har utgjort det främsta hotet mot Sverige de senaste åren. 2010 höjdes hotnivån från lågt till förhöjt hot, det vill säga från två till tre på en femgradig skala. Enligt regeringen sker det i Sverige och utomlands fortfarande terroristaktiviteter som har koppling till Sverige och den högre hotnivån fortsätter därför att gälla.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:JuU12 (pdf, 36 kB) Webb-tv debatt om förslag: 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll