Dokument & lagar (178 träffar)

Betänkande 2013/14:SkU27

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU27 (pdf, 1391 kB)

Betänkande 2013/14:SkU26

Sverige har sedan tidigare ett skatteavtal med Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Ändringarna i avtalet innebär bland annat större möjlighet att slippa betala källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag. Dessutom ska källstaten inte ta ut skatt på ränta, utom i särskilda fall. Det gäller även royalties. Bestämmelser för hur tvister ska lösas när dubbelbeskattning har skett införs också. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU26 (pdf, 4610 kB)

Betänkande 2013/14:SkU25

Riksdagen godkände ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte som har utformats enligt den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, rekommenderar. I avtalet finns också bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, så kallade coordination centres eller liknande verksamhet som byggs upp främst av skatteskäl. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU25 (pdf, 3113 kB)

Betänkande 2013/14:NU15

Den som ansöker om att få ett svenskt patent ska kunna lämna in sin ansökan på engelska. I dagsläget måste ansökningar om patent lämnas in på svenska. Det kräver ofta ett omfattande översättningsarbete. Syftet med beslutet är att den som söker patent ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Med patent menas ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Det innebär till exempel att ingen annan får tillverka eller sälja uppfinningen om inte den som har patentet ger tillstånd.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om immaterialrätt.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2014-03-20 Debatt: 2014-04-09 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:NU15 (pdf, 2096 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationella patent på engelska

Betänkande 2013/14:NU16

Regeringen eller Energimarknadsinspektionen ska få bestämma närmare regler för hur skäliga kostnader och en rimlig avkastning för elnätsföretagen ska beräknas. Enligt gällande lag fattar Energimarknadsinspektionen beslut om en intäktsram för varje elnätsföretag. Ramen bestämmer hur stora avgifter företagen kan ta ut av sina kunder under de närmaste fyra åren. Företagen kan överklaga beslutet och frågan avgörs då i domstol. Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att dagens bestämmelser ofta leder till långa domstolsprocesser och en osäkerhet om vad som gäller, både för elnätsföretagen och deras kunder. Utskottet delar regeringens uppfattning att det behövs tydligare regler på området.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-09 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:NU16 (pdf, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Elnätsföretagens intäktsramar

Betänkande 2013/14:NU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande insatser, regelförenklingar för företagare och olika näringsgrenar som till exempel turism samt kulturella och kreativa näringar.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 14
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:NU12 (pdf, 404 kB) Webb-tv debatt om förslag: Näringspolitiska frågor

Betänkande 2013/14:SkU21

Riksrevisionen har granskat skattekontroll och hantering av vissa skatter i statliga myndigheter och kommuner. Riksrevisionen menar att det finns brister i mervärdesskatteredovisningen hos statliga myndigheter och kommuner och att kontrollen av redovisningen inte är tillräcklig.

Regeringen håller med Riksrevisionen om att reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster behöver granskas. Andra brister menar regeringen kan åtgärdas genom dialog med myndigheterna om hur man med information och utbildning kan tillämpa reglerna på rätt sätt. Riksrevisionen rekommenderar att det i ersättningslagen införs en avgift som motsvarar skattetillägg. Regeringen bedömer att det inte behövs eftersom Skatteverket har möjlighet att begära in uppgifter från eller göra revision hos kommunerna.

Riksdagen delar regeringens bedömning och beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:SkU21 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2013/14:NU17

De regler som gäller för att balansera det västsvenska naturgassystemet ska gälla också för naturgasledningar som inte är kopplade till detta system. Bland annat ska innehavaren av en naturgasledning som inte är ihopkopplad med det västsvenska naturgassystemet se till så att det är balans mellan inmatning och uttag av naturgas.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-04-09 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:NU17 (pdf, 330 kB)

Betänkande 2013/14:SkU24

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad. Dessutom införs trängselskatt på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.

Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2014-03-06 Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SkU24 (pdf, 1149 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

Betänkande 2013/14:SkU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om inkomstskatt. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 14
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-20 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SkU16 (pdf, 327 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inkomstskatt

Utlåtande 2013/14:NU29

EU-kommissionen har lämnat förslag på hur ramarna för EU:s klimat- och energipolitik ska se ut mellan 2020-2030. Näringsutskottet har granskat förslaget och anser att det är välkommet och välbalanserat. Utskottet tycker att kommissionens förslag om att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 40 procent till 2030 är bra. Minskningen gäller jämfört med 1990 års nivå. Här är det viktigt att fördelningen av bördan mellan EU-länderna görs på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen föreslår även att minst 27 procent av energin inom EU ska komma från förnybara källor. Även det är bra, anser näringsutskottet.

EU ska också sätta upp mål för energieffektivisering. Regeringen och kommissionen anser dock att det finns anledning att vänta in uppföljningen av införandet av reglerna för energieffektivisering inom EU innan man sätter upp detta mål. Näringsutskottet håller med.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 4
Justering: 2014-03-11 Debatt: 2014-03-13 Beslut: 2014-03-19

Utlåtande 2013/14:NU29 (pdf, 842 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030

Betänkande 2013/14:NU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika mineralpolitiska frågor. Anledningen till att riksdagen sa nej till motioner om ändringar i minerallagen är främst att regeringen planerar att föreslå sådana ändringar under våren 2014. Riksdagen sa även nej till motioner om förbud mot uranbrytning och uranprospektering. Riksdagen har tidigare under mandatperioden tagit ställning till de frågor dessa motioner tar upp samt anser att gällande regler är tillräckliga.

Riksdagen sa också nej till motioner om krav på höjda avgifter inom gruvnäringen. Näringsutskottet har förberett riksdagens beslut och anser att höjda avgifter skulle minska investeringsviljan och slå hårt mot de bolag inom gruvnäringen som just nu etablerar sig i Sverige.

Skälet till att riksdagen sa nej till motioner om förbud mot utvinning av fossil energi och skiffergas är bland annat att det redan finns strikta miljörestriktioner för utvinning av gas i Sverige. Dessutom har EU-kommissionen tidigare i år presenterat minimirekommendationer som bör vara uppfyllda vid utvinning av skiffergas.

Andra motioner handlar om de samhällsutmaningar som följer i spåren av gruvnäringens expansion i Malmfälten, ett nationellt samverkansprogram samt om ökad beredskap i samhället i samband med gruvnedläggningar.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 18
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:NU14 (pdf, 361 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mineralpolitiska frågor

Betänkande 2013/14:NU13

Riksrevisionen har granskat statens verksamhet för att främja företagens förmåga till export. Syftet har varit att undersöka om verksamheten är effektiv och organiserad utifrån företagens behov. Riksrevisionen har i sin rapport lämnat rekommendationer till regeringen och de statliga aktörerna som ingår i granskningen. Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning.

Näringsutskottet konstaterar att regeringen tänker genomföra flera åtgärder med anledning av rekommendationerna. Det har redan startat ett arbete som ligger i linje med detta. Utskottet tycker att det är viktigt att verksamheten löpande följs upp och utvärderas. Utskottet välkomnar därför att regeringen gett Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram och föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas i detta arbete. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till två motioner med anledning av skrivelsen och motioner från allmänna motionstiden 2013 om handelspolitiska frågor.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 17
Beredning: 2014-01-30 Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-12 Beslut: 2014-03-12

Betänkande 2013/14:NU13 (pdf, 337 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export

Betänkande 2013/14:SkU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om punktskatter. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skatt på finansiella transaktioner, skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, miljöskatt på flyg och skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och tobak och försäljning i exportbutiker, reklamskatt och lotteriskatt. Motionerna innehåller också förslag om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfall som deponeras eller förbränns, naturgrus, animaliska livsmedel och gruvverksamhet samt förslag om styrmedel för biokolteknik.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Justering: 2014-02-27 Debatt: 2014-03-12 Beslut: 2014-03-13

Betänkande 2013/14:SkU19 (pdf, 438 kB) Webb-tv debatt om förslag: Punktskatter

Betänkande 2013/14:SkU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om allmänna frågor inom företagande och investeringar, utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, kapitalvinst vid fastighetsförsäljning, fastighetsskatt på elproduktion, uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ, tonnageskatt, boendebeskattning, äkta och oäkta bostadsföretag, avskrivning av flyttbara bostadshus, avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning, konstinköp och rationaliseringsförvärv inom skogsbruket.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Justering: 2014-02-27 Debatt: 2014-03-12 Beslut: 2014-03-12

Betänkande 2013/14:SkU17 (pdf, 293 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2013/14:NU10

Riksrevisionen har granskat statens insatser för energieffektivisering inom industrin. Granskningen har särskilt fokuserat på programmet för energieffektivisering, PFE. Riksrevisionen menar att både målen för och effekterna av PFE är oklara.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. Regeringen anser att Riksrevisionens slutsats om effekterna av PFE går lite för långt.

Energieffektivisering är ett viktigt medel för att nå målsättningar om ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan, ökad försörjningstrygghet och ökad konkurrenskraft, anser näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att det framgår i skrivelsen att regeringen arbetar med frågan om hur energieffektivisering inom industrin framöver kan förbättras.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika energipolitiska frågor.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 21
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-06 Beslut: 2014-03-12

Betänkande 2013/14:NU10 (pdf, 258 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin

Betänkande 2013/14:SkU22

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur det ska gå till vid ömsesidiga överenskommelser.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU22 (pdf, 1233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Informationsutbytesavtal med Montserrat

Betänkande 2013/14:SkU20

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Högsta domstolen har uttalat i ett avgörande från den 11 juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Riksdagen menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 14
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU20 (pdf, 469 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2013/14:SkU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU18 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mervärdesskatt

Betänkande 2013/14:NU11

Regeringen får möjlighet att komplettera reglerna i EU:s så kallade varupaket, som handlar om fri rörlighet för varor. Regeringen får tala om för kommunerna att de ska informera om åtgärder som begränsar den fria rörligheten för varor. Dessutom får regeringen bestämma i vilken utsträckning kommunerna ska ta fram underlag för marknadskontroll. Kommunerna ska också lämna information till informationssystem och till de myndigheter som ska svara på frågor och informera.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-06 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:NU11 (pdf, 71 kB)