Dokument & lagar (388 träffar)

Betänkande 2013/14:SkU25

Riksdagen godkände ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte som har utformats enligt den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, rekommenderar. I avtalet finns också bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, så kallade coordination centres eller liknande verksamhet som byggs upp främst av skatteskäl. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SkU25 (pdf, 3113 kB)

Betänkande 2013/14:JuU24

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn utvidgas. Förs ett barn bort olovligen kan vårdnadshavaren i dag straffas för olovligt bortförande. Ibland håller en vårdnadshavare också kvar ett barn på en plats dit barnet ursprungligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna. Det kan även ske under en umgängesperiod. Vårdnadshavaren omfattas då i dag inte av straffansvar. Straffansvaret vid egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas därför till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2014.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:JuU24 (pdf, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Betänkande 2013/14:SkU21

Riksrevisionen har granskat skattekontroll och hantering av vissa skatter i statliga myndigheter och kommuner. Riksrevisionen menar att det finns brister i mervärdesskatteredovisningen hos statliga myndigheter och kommuner och att kontrollen av redovisningen inte är tillräcklig.

Regeringen håller med Riksrevisionen om att reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster behöver granskas. Andra brister menar regeringen kan åtgärdas genom dialog med myndigheterna om hur man med information och utbildning kan tillämpa reglerna på rätt sätt. Riksrevisionen rekommenderar att det i ersättningslagen införs en avgift som motsvarar skattetillägg. Regeringen bedömer att det inte behövs eftersom Skatteverket har möjlighet att begära in uppgifter från eller göra revision hos kommunerna.

Riksdagen delar regeringens bedömning och beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:SkU21 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2013/14:JuU20

Om Kronofogdemyndigheten överlämnar ett mål till en tingsrätt för fortsatt behandling ska tingsrätten få ta ut en tilläggsavgift. Samma sak ska gälla ärenden om hävning av företagsnamn eller varumärke som vissa andra myndigheter kan överlämna till tingsrätten. Tilläggsavgiften ska betalas av den som är kärande i målet, det vill säga den som vill inleda en rättegång. Om avgiften inte betalas ska tingsrätten inte ta upp ärendet. Tilläggsavgiften ska kunna ersättas som rättegångskostnad. Den som beviljats rättshjälp ska inte behöva betala tilläggsavgift.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-10 Beslut: 2014-04-10

Betänkande 2013/14:JuU20 (pdf, 402 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsavgift i domstol

Betänkande 2013/14:JuU31

Nomineringar av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska förberedas på samma sätt som med ordinarie domare. Det innebär att Domarnämnden får i uppgift att ta fram nomineringarna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:JuU31 (pdf, 100 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Betänkande 2013/14:JuU22

I Sverige kan domstolen besluta om att återta egendom som kommit i en persons ägo till följd av brottslig verksamhet, även om egendomen inte kan knytas till ett visst brott. Det kallas utvidgat förverkande. När en svensk domstol har fattat beslut om utvidgat förverkande som gäller en person som har tillgångar i ett annat EU-land ska Kronofogden få ansöka om att få genomföra beslutet i det andra landet. Under vissa förutsättningar ska också det omvända gälla, att beslut om utvidgat förverkande som fattats i ett annat EU-land ska få genomföras i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:JuU22 (pdf, 390 kB)

Betänkande 2013/14:JuU12

Regeringen redovisar i en skrivelse hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under tiden 1 juli 2012 - 30 juni 2013. Regeringen redogör också för den internationella terrorismens utveckling och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism.

Regeringen fattade ett beslut med stöd av lagen. Då avslogs ett överklagande av ett beslut om utvisning.

Regeringen anser att islamistisk terrorism har utgjort det främsta hotet mot Sverige de senaste åren. 2010 höjdes hotnivån från lågt till förhöjt hot, det vill säga från två till tre på en femgradig skala. Enligt regeringen sker det i Sverige och utomlands fortfarande terroristaktiviteter som har koppling till Sverige och den högre hotnivån fortsätter därför att gälla.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:JuU12 (pdf, 36 kB) Webb-tv debatt om förslag: 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Betänkande 2013/14:JuU11

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en redogörelse för användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2012. Till hemliga tvångsmedel räknas rumsavlyssning, teleavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning som görs i hemlighet. Regeringens samlade bedömning är att användningen av hemliga tvångsmedel under 2012 har fyllt sin funktion och varit en nödvändig metod vid brottsbekämpning.

Justitieutskottet har granskat regeringens skrivelse. Utskottet tycker det är viktigt att tillräckligt noggrant kunna bedöma vad användningen av hemliga tvångsmedel har lett till för resultat i brottsutredningar. Detta med tanke på avvägningen mellan enskilda personers integritet och samhällets intresse av en effektiv brottsbekämpning. Utskottet anser att regeringens redogörelse är tillräcklig. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:JuU11 (pdf, 62 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012

Betänkande 2013/14:SkU24

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad. Dessutom införs trängselskatt på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.

Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2014-03-06 Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SkU24 (pdf, 1149 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

Betänkande 2013/14:SkU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om inkomstskatt. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 14
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-20 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SkU16 (pdf, 327 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inkomstskatt

Betänkande 2013/14:JuU18

Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Polisen är i dag osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen, konstaterar justitieutskottet, som förberett riksdagens beslut. Riksdagen uppmanade därför regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd.

Riksdagen uppmanade också regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer.

Dessutom uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 10
Beredning: 2014-02-04 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-13 Beslut: 2014-03-13

Betänkande 2013/14:JuU18 (pdf, 241 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2013/14:JuU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om frågor som rör domstolarna och domstolarnas arbete. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om de regler som styr rättegångar och andra delar av arbetet i domstolarna.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 15
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:JuU16 (pdf, 166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Processrättsliga frågor

Betänkande 2013/14:JuU9

Det ska bli lättare för myndigheter inom EU att utreda trafikbrott där fordon som är registrerade i ett annat EU-land är inblandade. Länderna ska ge varandra tillgång till sina fordonsregister så att det blir lättare att söka information om fordonet i det land där brottet har begåtts.

De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:JuU9 (pdf, 195 kB)

Betänkande 2013/14:SkU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om punktskatter. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skatt på finansiella transaktioner, skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, miljöskatt på flyg och skatt på alkohol och tobak. Andra frågor som tas upp är privatinförsel av alkohol och tobak och försäljning i exportbutiker, reklamskatt och lotteriskatt. Motionerna innehåller också förslag om skatt på handelsgödsel, bekämpningsmedel, avfall som deponeras eller förbränns, naturgrus, animaliska livsmedel och gruvverksamhet samt förslag om styrmedel för biokolteknik.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Justering: 2014-02-27 Debatt: 2014-03-12 Beslut: 2014-03-13

Betänkande 2013/14:SkU19 (pdf, 438 kB) Webb-tv debatt om förslag: Punktskatter

Betänkande 2013/14:SkU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om allmänna frågor inom företagande och investeringar, utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, kapitalvinst vid fastighetsförsäljning, fastighetsskatt på elproduktion, uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ, tonnageskatt, boendebeskattning, äkta och oäkta bostadsföretag, avskrivning av flyttbara bostadshus, avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning, konstinköp och rationaliseringsförvärv inom skogsbruket.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Justering: 2014-02-27 Debatt: 2014-03-12 Beslut: 2014-03-12

Betänkande 2013/14:SkU17 (pdf, 293 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2013/14:SkU22

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur det ska gå till vid ömsesidiga överenskommelser.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU22 (pdf, 1233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Informationsutbytesavtal med Montserrat

Betänkande 2013/14:SkU20

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Högsta domstolen har uttalat i ett avgörande från den 11 juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Riksdagen menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 14
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU20 (pdf, 469 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2013/14:SkU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:SkU18 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mervärdesskatt

Betänkande 2013/14:JuU21

Personer som anses utgöra en risk för ordningen och säkerheten vid idrottsarrangemang kan förbjudas att gå på fotbollsmatcher och andra sportevenemang. Det kallas tillträdesförbud och i dag gäller förbudet i högst ett år. Det behövs fler åtgärder för att motverka oroligheter och våld vid idrottsarrangemang, anser regeringen. Därför ska den längsta tiden ett tillträdesförbud ska kunna gälla förlängas till tre år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2014.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-02-27 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:JuU21 (pdf, 77 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Betänkande 2013/14:JuU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om unga som begår brott. Motionerna handlar om arbete för att förebygga brott, handläggningstider, ungdomsdomstolar och straff för unga som begått brott.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-06 Beslut: 2014-03-12

Betänkande 2013/14:JuU19 (pdf, 88 kB) Webb-tv debatt om förslag: Unga lagöverträdare