Elin Nilsson (Lib)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Constituency
Örebro County, seat 198
Birth year
1982
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Alternate member

Committee on Environment and Agriculture

Member

Committee on Foreign Affairs

Deputy member

Committee on European Union Affairs

Member

All assignments

Member of Parliament

Alternate member
2022-10-18 – 2026-09-21

Committee on Environment and Agriculture

Member
2022-10-25 – 2026-09-21

Committee on Foreign Affairs

Deputy member
2023-06-01 – 2026-09-21

Committee on European Union Affairs

Member
2022-10-25 –

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Debatt om förslag: Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Betänkande 2023/24:MJU5

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

  Ändringen innebär att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  69, 173 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Still from Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 2627 oktober. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

 • Möjlighet för huvudmän i mindre, närliggande kommuner att samverka vid omplacering av elever

  Motion 2023/24:2409 av Elin Nilsson (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2409 av Elin Nilsson L Möjlighet för huvudmän i mindre, närliggande kommuner att samverka vid omplacering av elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra skollagen för att möjliggöra för skolhuvudmän att samverka vid omplacering av

  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  UbU
 • Bättre tågförbindelser Stockholm–Oslo

  Motion 2023/24:1731 av Elin Nilsson (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:1731 av Elin Nilsson L Bättre tågförbindelser StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för

  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
 • Still from Särskild debatt: Särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  Särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  Riksdagen håller en särskild debatt om den afrikanska svinpesten. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren KDDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Still from Debatt om förslag: Livsmedelspolitik

  Livsmedelspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU18

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande livsmedelspolitiska frågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om offentlig konsumtion, märkning av livsmedel, livsmedelskontroll, självförsörjning av livsmedel och krisberedskap. Riksdagen hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  32, 108 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-14
  Debatt
  2023-06-15
  Beslut
  2023-06-20
 • Still from Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2022/23:MJU15

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om skogspolitik, och hänvisar bland annat till arbete som pågår inom området. Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin, skyddet för skogar med höga naturvärden, nyckelbiotoper och åtgärder mot granbarkborren. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  40, 128 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-23
  Debatt
  2023-05-24
  Beslut
  2023-05-24
 • Still from Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2022/23:MJU14

  Riksdagen sa nej till de 106 förslag i motioner om fiskeripolitiska åtgärder som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar framför allt till pågående arbete.

  Förslagen handlar bland annat om åtgärder för miljömässigt hållbara bestånd, trålfiske, åtgärder för att främja svensk fiskerinäring, fiskerikontroll, vattenbruk och fritidsfiske.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  40, 110 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Still from Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2022/23:MJU13

  Riksdagen sa nej till de 140 förslag i motioner som gäller övergripande miljöfrågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Några av förslagen handlar om miljömålssystemet och om att inrätta en fristående myndighet

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  44, 117 minuter
  Justering
  2023-05-02
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Still from Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald

  Naturvård och biologisk mångfald

  Betänkande 2022/23:MJU17

  Det behövs en minskning av skarvpopulationen. Riksdagen uppmanar regeringen att prioritera frågan. Enligt utskottet krävs det en reviderad förvaltningsplan för skarv och en likvärdig förvaltning i hela landet för att på så sätt åstadkomma en minskning av skarvpopulationerna.

  Regeringen

  Behandlade dokument
  86
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  63 
  Anföranden och repliker
  53, 132 minuter
  Justering
  2023-05-02
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Still from Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2022/23:MJU12

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Bland annat handlar förslagen om det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och sammansättning, stärkt lokalt inflytande i viltförvaltningen, översyn av jaktlagen, åtgärder för en minskad vildsvinsstam, blyammunition och en viltmyndighet.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  39, 108 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-04-12
 • Still from Debatt om förslag: Cirkulär ekonomi

  Cirkulär ekonomi

  Betänkande 2022/23:MJU10

  Riksdagen har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

  Riksdagen sa nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  28, 85 minuter
  Justering
  2023-03-07
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Still from Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2022/23:MJU9

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlade exempelvis om att Sverige bör arbeta för att förbättra djurskyddet internationellt, bland annat vad gäller handeln med vilda djur, som ökar risken för

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  48, 119 minuter
  Justering
  2023-03-07
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-23
 • Still from Debatt om förslag: Vattenvård

  Vattenvård

  Betänkande 2022/23:MJU7

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om utökade satsningar på våtmarker. Uppmaningen bygger på förslag i motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2022 om vattenvård. Motionsyrkandena handlar om utökade insatser för att skydda

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  36, 92 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-08
  Debatt
  2023-03-09
  Beslut
  2023-03-09
 • Still from Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från möte med EU:s stats- och regeringschefer den 910 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Betänkande 2022/23:MJU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen ska fördelas inom ramen för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård 2023. Totalt handlar det om cirka 19,5 miljarder kronor.

  Mest pengar, nära 6 miljarder går till klimatbonusen, ett bidrag till dem som köpt

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  75, 189 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • Still from Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 15 december. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Betänkande 2022/23:MJU2

  Totalt cirka 19,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar,

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  56, 155 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-16
  Debatt
  2022-12-17
  Beslut
  2022-12-20

Filter