Längre och tyngre lastbilar för att underlätta för handel och företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
Spela video
Laddar...
Laddar {{loadingpercent}}%
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2014/15:298 Längre och tyngre lastbilar för att underlätta för handel och företag

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverige är ett handelsberoende land. Hälften av vår ekonomi är kopplad till import och export. För många svenska företag räcker inte den inhemska marknaden till, utan ofta kommer företagen ganska snabbt i ett läge där man väljer att sälja sina varor eller tjänster på andra marknader. Denna handel är positiv för Sverige. Affärer i andra länder ger jobb och skatteintäkter i Sverige.

Med handel följer också behov av transporter. Det handlar om varor som importeras till eller transporteras inom Sverige. Det handlar om varor som ska till kunder i Sverige eller internationellt. Sverige är dessutom, till skillnad från många andra länder, ett land som är glest befolkat och har långa avstånd både inom landet och till andra marknader. Därför kan inte det nog understrykas hur viktigt det är med goda transporter. Infrastruktur är att se som ett blodomlopp i den svenska ekonomin.

Gods kan transporteras med olika transportslag och ofta i en kombination av flera transportslag. Dock börjar och slutar vanligen en transportkedja med en lastbil. Det kan exempelvis handla om timmer som ska hämtas ur skogen eller varor som ska till en butik i en stad.

Under de senaste åren har det skett försök med längre och tyngre lastbilar. Inom skogsnäringen har man exempelvis kunnat visa att man med längre ekipage kunnat ta med mer timmer på varje lastbil. Det har gett färre transporter, en minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser med runt 25 procent, och man har också kunnat konstatera att slitaget på våra vägar inte har ökat.

Transportstyrelsen utredde på alliansregeringens uppdrag möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar. Utredningen är klar och överlämnad till Näringsdepartementet för vidare behandling. Utredningen pekar på att det finns möjlighet att höja viktgränsen till 64 ton och också 74 ton.

Många åkerier, lastbilsägare och företag väntar nu på ett svar så att man kan planera sin verksamhet och sina eventuella byten av lastbilar. Även fordonstillverkarna väntar på ett besked. Remissinstanserna har nu sagt sitt, och de är positiva.

Det är angeläget att snarast tillåta ökade vikter och längder på svenska lastbilar. Det skulle ge företag, framför allt utanför de större städerna, en ökad konkurrenskraft och samtidigt minska miljöbelastningen.

Det kan dock konstateras att regeringens olika företrädare och dess partier ger olika besked i frågan. Miljöpartiet har exempelvis i tidigare behandling av frågan i riksdagen förordat kortare lastbilar än vad som i dag är tillåtna, ett förslag som skulle ge ökade utsläpp och försämra för företag och jobb. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson följande:

 

Vad är statsrådets och regeringens uppfattning i frågan om hur långa och tunga lastbilar som ska vara tillåtna i Sverige?

Är statsrådet och regeringen beredda att tillåta längre och tyngre lastbilar för att underlätta för svenska företag inom exempelvis den viktiga skogsnäringen?

Avser statsrådet att verka för att lägga fram ett skarpt lagförslag om att tillåta längre och tyngre lastbilar? När kan riksdagen i så fall förvänta sig ett sådant lagförslag?