Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 november 2017

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB (FiU28)
Fråga om att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över
prop. 2017/18:39 och ev. motioner

Föredragande: HH

4. Kommissionens arbetsprogram 2018 (FiU2y)
Beredning
KOM(2017) 650

Föredragande: CK

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 16 november kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18:13
3. Prop. 2017/18:39
4. FöredragningsPM. Tidigare behandlat den 9 november