Sök (853 träffar)

Betänkande 1997/98:JoU9

Jordbrukets miljöersättningsprogram utökades, vilket möjliggör en höjd ambitionsnivå för miljöanpassningen av jordbruket genom nya och utbyggda åtgärder. Ett nytt program inrättades för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användning av bekämpningsmedel i jordbruket och trädgårdsnäringen. På fiskets område ska åtgärder genomföras för ett hållbart fiske och en ökad statlig satsning på en förbättrad fiskevård. Genomförandet av den internationella aktionsplanen för bevarande av Östersjölaxen ska prioriteras.


Justering: 1997-11-20 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:JoU8

Riksdagen beslutade att företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag, samt vissa andra företag, fr.o.m. den 1 januari 1999 ska vara skyldiga att lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön En förutsättning är att verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen. Syftet är att årsredovisningens förvaltningsberättelse i större utsträckning än i dag ska innehålla miljörelaterad information.


Justering: 1997-11-04 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:JoU7

Regeringen fick möjlighet att föreskriva om förbud mot deponering, förbränning och fragmentering av uttjänta elektriska och elektroniska produkter som inte hanterats av godkänd demonterare. Verksamhet som syftar till att demontera och sortera sådant avfall ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Riksdagen beslutade att även andra förbehandlingsmetoder än demontering och sortering, som regeringen föreslagit, ska omfattas av godkännande och certifiering. Riksdagens beslut innebar vidare bl.a. att deponering av utsorterat bärnnbart avfall förbjuds fr.o.m. år 2002 och av organiskt avfall fr.o.m. år 2005 och att de nu gällande kraven på rivningsanmälan utökas till att avse även rivning av del av byggnad.


Justering: 1997-11-11 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:JoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om genetiskt modifierade organismer. Motionerna behandlar bl.a. märkning av genmodifierade produkter och moratorium eller förbud mot avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om vatten- och luftvård.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om kemikaliekontroll. Sex reservationer.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om bl.a. den svenska jordbrukspolitiken, reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, mjölkkvoter, ekologisk odling, biodling och fäbodbruk.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU28

Färnebofjärden, ett område vid nedre Dalälven, avsattes som nationalpark. Området omfattar drygt 10 000 ha och är beläget i gränsområdet mellan de fyra kommunerna Heby, Sala, Avesta och Sandviken.


Justering: 1997-04-21 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:JoU27

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998XZBW99.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:JoU26

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om om allmän miljöpolitik, vatten- och luftvård, buller, kemikaliekontroll, avfall, kretslopp, återvinning, miljöarbetet inom EU samt naturvård.


Justering: 1998-03-26 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:JoU25

Riksdagen beslutade om följdändringar till miljöbalken i olika lagar som reglerar verksamheter som påverkar miljön. Ett femtiotal lagar omfattas, bl.a. plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg, luftfartslagen, ellagen och minerallagen.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:JoU24

Regeringen fick möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget. Beslutet var ett led i skapandet av ett satellitbaserat kontrollsystem som möjliggör kontroll av fiskefartygs position. Vissa utländska medborgare gavs rätt att fiska yrkesmässigt i Sverige om de beviljas yrkesfiskelicens. Riksdagen godkände ett avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention. Det innebar bl.a. att utländska myndigheters inspektörer fick möjlighet att, vid allvarliga överträdelser mot avtalet, föra ett svenskt fiskefartyg till hamn.


Justering: 1998-04-28 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:JoU23

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen. Sverige ska verka för en jordbruks- och livsmedelspolitik vars övergripande mål är att främja ett brett och varierat utbud av säkra livsmedel till skäliga priser, främja en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion samt bidra till global livsmedelssäkerhet.


Justering: 1998-05-05 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:JoU22

Foderlagen utvidgades till att avse allt foder avsett för utfodring av djur. Sällskapsdjur i enskilda hem är undantagna. Förbudet att använda antibiotika eller kemoterapeutiska medel utvidgades till att omfatta också andra läkemedel. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att försöka åstadkomma en nationell särlösning som gör det möjligt att fortsätta stödutfodring av vilt.


Justering: 1998-04-16 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:JoU21

Riksdagen beslutade om ändringar i bl.a. livsmedelslagen och lagen om provtagning på djur, m.m. för att verkställa vissa EG-förordningar och genomföra vissa EG-direktiv.


Justering: 1998-03-12 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU20

Riksdagen godkände regeringens förslag om en ny miljöbalk. Miljöbalken innebär en samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning. Det övergripande målet är att främja en hållbar utveckling. I miljöbalken sammanförs bestämmelserna i sammanlagt 15 miljö- och resurslagar. När det gäller miljösanktionsavgiften beslutade riksdagen, med anledning av motionsförslag, att den övre gränsen ska vara 1 000 000 kr i stället för 500 000 kr som regeringen föreslagit. Miljösanktionsavgiften, som ersätter miljöskyddsavgiften, ska betalas av näringsidkare som har åsidosatt föreskrifter eller tillstånd och villkor som har meddelats med stöd av balken.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:JoU2

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Kärnsäkerhets- och strålskyddsarbetet vid Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut förstärktes som en följd av den s.k. energiöverenskommelsen och ska finansieras via avgifter från kärnkraftföretagen. Den biologiska mångfalden ska prioriteras i regeringens miljöarbete. Det ska ske genom att medlen för investeringar i mark för naturvård och vård av sådan mark behålls oförändrade. För kalkning av försurade sjöar och vattendrag satsades 140 miljoner kronor. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvidga den s.k. kretsloppsmiljarden så att ytterligare 20 miljoner kronor från anslaget används för kalkning. Medlen till sanering och återställning av miljöskadade områden minskades. Vidare minskades medlen för bidrag till skoterleder. Besparingarna innebar en minskning med totalt 195 miljoner kronor. Huvuddelen, 135 miljoner kronor, drabbar miljö- och kretsloppsforskningen. Denna bör dock kunna kompenseras med medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:JoU19

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om olika jakt- och viltvårdsfrågor.


Justering: 1998-03-05 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU18

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om miljövårdsarbetet och försurningen. Förslaget behandlade det internationella miljöarbetet på försurningsområdet, lagstiftningen som styrmedel, ekonomiska styrmedel, förtydligande av miljömålen samt Naturvårdsverkets roll.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU17

Riksdagen avslog motioner om kärnsäkerhet och vissa närliggande frågor.


Justering: 1998-02-12 Debatt: 1998-03-11