Sök (317 träffar)

Betänkande 2006/07:UbU7

Riksdagen sade nej till motionsförslag om förskolan med hänvisning till pågående beredning av i första hand en ny skollag och en familjepolitisk reform samt pågående utredningar. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 12
Justering: 2007-02-22 Debatt: 2007-03-22 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:UbU7 (pdf, 230 kB)

Betänkande 2006/07:CU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2006-12-07 Justering: 2007-01-23 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-15

Betänkande 2006/07:CU7 (pdf, 210 kB)

Betänkande 2006/07:TU3

Elektroniska vägavgiftssystem som tas i drift efter den 28 februari 2007 ska uppfylla vissa tekniska krav. Syftet är att säkerställa tekniska standarder. Med de nya reglerna genomförs ett EU-direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägavgiftssystem i EU-länderna. Det är viktigt att förbättra driftskompabiliteten mellan olika system i Europa, eftersom enskilda resenärer då inte behöver ha flera olika utrustningar i sitt fordon vid gränsöverskridande resor. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:TU3 (pdf, 340 kB)

Betänkande 2006/07:CU6

Riksdagen sade nej till två motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfylleri. Skälet är att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionärna föreslår att det införs dels en nedre promillegräns för sjöfylleri, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2006-11-28 Justering: 2007-01-23 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-15

Betänkande 2006/07:CU6 (pdf, 112 kB)

Betänkande 2006/07:CU5

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens styrelses förslag om konsumentskyddet inom det finansiella området. Skälet är att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen. Det första innebär att regeringen ska vidta åtgärder för att förbättra styrningen och samordningen av konsumentskyddet inom det finansiella området. Enligt det andra förslaget ska regeringen vidta åtgärder som säkerställer en effektiv tillämpning av regelverket för konsumentskydd inom detta område samt överväga förändringar i nuvarande regelsystem för att stärka konsumenternas skydd.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-11-21 Justering: 2007-01-23 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-15

Betänkande 2006/07:CU5 (pdf, 109 kB)

Betänkande 2006/07:SoU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 7
Justering: 2007-02-01 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:SoU5 (pdf, 241 kB)

Betänkande 2006/07:SoU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handikappfrågor.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Justering: 2007-02-01 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:SoU4 (pdf, 216 kB)

Betänkande 2006/07:KU8

Kommunfullmäktige ska kunna överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Medborgarförslag har funnits sedan juli 2002 och innebär att medborgarna i kommun eller landsting får väcka förslag i fullmäktige. Enligt kommunallagen måste alla förslag som väcks i fullmäktige också beslutas av fullmäktige. För att förenkla hanteringen av medborgarförslag ändras kommunallagen så att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller en nämnd att besluta om medborgarförslagen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-01-16 Justering: 2007-01-23 Debatt: 2007-02-22 Beslut: 2007-02-22

Betänkande 2006/07:KU8 (pdf, 321 kB)

Betänkande 2006/07:FöU3

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att Sverige ansluter sig till en konvention om märkning av plastiska sprängämnen, så kallad sprängdeg. Konventionen innebär i huvudsak att plastiska sprängämnen ska vara märkta med spårämnen så att de går att upptäcka vid en kontroll. Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska kompletteras så att Sverige följer konventionen. Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2007. Syftet med konventionen är att förebygga att brott begås med hjälp av explosiva varor och att förbättra luftfartsskyddet. Konventionen är en av tretton globala konventioner mot terrorism. Sverige har hittills anslutit sig till elva av dessa. I november 2006 hade 130 stater i världen anslutit sig till konventionen, däribland 23 av EU:s medlemsstater.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:FöU3 (pdf, 6435 kB)

Betänkande 2006/07:TU5

Regeringen ska från den 1 april 2007 kunna bestämma om undantag från mönstringskravet för intendenturpersonal inom sjöfarten. Syftet med mönstring är att ge underlag för dels säkerhetshöjande kontroll av fartygets bemanning, del registrering av sjömannens tjänstgöringstid till sjöss. Dagens system omfattar alla sjömän, det vill säga även intendenturpersonal. För sådan personal saknar dessa aspekter nästan all betydelse, särskilt för dem som tjänstgör i Så kallad inre fart (det vill säga främst inom Sverige och utanför kusterna). De säkerhetskrav som mönstringen ändå tillgodoser för intendenturpersonal ska i stället säkras genom att regeringen ska få bestämma vilka föreskrifter som ska gälla för den personal som undantas.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:TU5 (pdf, 221 kB)

Betänkande 2006/07:FiU14

Genom den nya försäkringsavtalslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, infördes en lagstadgad rätt till återköp av försäkringssparande. Lagen innehåller begränsningar för vilken typ av försäkringar som får återköpas. Från den 1 juli 2007 ska återköpsrätten omfatta även överföring av pensionsförsäkringar, inom ett bolag eller från ett bolag till ett annat. Detta för att återköpsrätten ska få bättre genomslag på försäkringsmarknaden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:FiU14 (pdf, 464 kB)

Betänkande 2006/07:FiU13

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om statliga bolag och offentlig upphandling. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om offentlig upphandling. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse och motionärerna tar upp.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 2
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:FiU13 (pdf, 271 kB)

Betänkande 2006/07:JuU5

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden 1 juli 2005 - 30 juni 2006. I skrivelsen redogör också regeringen för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet för att motverka terrorism. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:JuU5 (pdf, 112 kB)

Betänkande 2006/07:JuU4

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:JuU4 (pdf, 112 kB)

Betänkande 2006/07:KrU2

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om museer och deras verksamhet. I motionerna finns förslag om att samernas konstskatter ska återföras till de museum samerna själva anser lämpligast och att ett kulturarvscity ska inrättas i Vimmerby. Andra förslag på inrättande av nya museer eller uppgradering av existerande berör ett Alvar Aalto-centrum i södra Dalarna, ett Nobelmuseum, Skogsmuseet i Lycksele, Julita gård samt ett nationellt centrum för fotografi vid Västerbottens museum i Umeå. Flera förslag handlar om att uppmärksamma och informera om nazism, antisemitism och kommunismens brott. Främst handlar det om upplysningskampanjer, men i en motion föreslås även att de så kallade Kirunasvenskarnas öde ska kartläggas.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:KrU2 (pdf, 152 kB)

Betänkande 2006/07:JuU11

Regeringen har beslutat att genomföra vissa förändringar av tingsrättsorganisationen i Stockholms län. Förändringarna börjar gälla den 1 april 2007 och innebär bland annat att Stockholms kommun ska delas upp i tre tingsrätters domsagor. Domsaga kallas det område där en tingsrätt verkar. Regeringen anser att om en del av en kommun ska ingå i en domsaga bör domsagan för denna del bestämmas efter församlingsindelningen. De nuvarande reglerna för vilken tingsrätt som är behörig baserad på församlingsindelningen kan då gälla för fysiska personer och då det är av betydelse var något ägt rum eller finns. När det gäller behörighetsregler för juridiska personer kan befintliga regler inte tillämpas direkt på en indelningsgrund baserad på församlingsindelningen. Riksdagen beslutade därför om kompletterande regler för hur behörig tingsrätt för juridiska personer ska bestämmas. Riksdagen beslutade också om ändringar som handlar om fördelning och val av nämndemän i kommuner som ingår i flera tingsrätters domsagor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:JuU11 (pdf, 373 kB)

Betänkande 2006/07:SoU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika socialtjänstfrågor. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 15
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:SoU7 (pdf, 363 kB)

Betänkande 2006/07:SoU6

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om folkhälsa, narkotika och tobak.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 24
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:SoU6 (pdf, 490 kB)

Betänkande 2006/07:KU6

Vissa bestämmelser för Riksrevisionen ändras. Ändringarna gäller Riksrevisionens granskning av delårsrapporter, riksrevisorernas beslut om granskningsplan, riksrevisorernas aktieinnehav i granskningsobjekt samt anmälningsskyldighet i fråga om finansiella instrument för bland annat vissa anställda i Riksrevisionen. Riksdagen sade delvis ja till riksrevisorernas förslag men beslutade, efter synpunkter från Lagrådet, om en annan utformning av bland annat de aktuella bestämmelserna. Riksdagen beslutad på konstitutionsutskottets initiativ om följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-11-07 Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:KU6 (pdf, 1697 kB)

Betänkande 2006/07:KrU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om breddidrott, jämställdhet, stora idrottsevenemang, OS, kampsporter, HBT-frågor, bolagisering och ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher i fotboll.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 4
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:KrU5 (pdf, 192 kB)