Sök (377 träffar)

Betänkande 1999/2000:FiU9

Riksdagen beslutade om fortsatta förberedelser inför en registerbaserad folk- och bostadsräkning. Ändringar i statistiklagen ska göra det möjligt att inrätta ett yrkesregister. Uppgiftsskyldigheten för näringsidkare samt stiftelser och sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet kompletteras och ändras. Uppgiftsskyldigheten kommer därmed att gälla antalet anställda samt deras löner, sysselsättning och yrken. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2000.


Justering: 1999-11-04 Debatt: 1999-11-24

Betänkande 1999/2000:FiU9 (doc, 98 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU8

Den s.k. femprocentsregeln slopas fr.o.m. den 1 januari 2000 för försäkringsbolag och understödsföreningar. Femprocentsregeln begränsar finansiella företags rätt att förvärva aktier i ett enskilt bolag. Ändringen innebär en anpassning till EG-rätten.


Justering: 1999-10-26 Debatt: 1999-11-24

Betänkande 1999/2000:FiU8 (doc, 106 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU7

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i bankrörelselagens bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker när det gäller revision och skadestånd. Beslutet syftar till att utjämna vissa skillnader mellan reglerna för bankaktiebolag å ena sidan och reglerna för sparbanker och medlemsbanker å andra sidan. Vidare förlängdes övergångstiden för de företag som bedriver inlåningsverksamhet med stöd av en övergångsbestämmelse till bankrörelselagen. De nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet 1999XZBW2000. Riksdagen gjorde också ett uttalande om reglerna för medlembanker. Reglerna behöver ses över så att de inte hindrar små medlemsbanker från att växa. Frågan behandlas nu inom Finansdepartementet, men om problemen för medlemsbankerna skulle bli akuta innan en förändring av lagstiftningen kan träda i kraft bör regeringen ta ett särskilt initiativ för att lösa frågan.


Justering: 1999-10-26 Debatt: 1999-11-24

Betänkande 1999/2000:FiU7 (doc, 85 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU6

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning och utvärdering av Allmänna pensionsfondens verksamhet under 1998.


Justering: 1999-10-12 Debatt: 1999-10-27

Betänkande 1999/2000:FiU6 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag på 23 083 miljoner kronor till avgiften till Europeiska gemenskapen för år 2000.


Justering: 1999-12-02 Debatt: 1999-12-15

Betänkande 1999/2000:FiU5 (doc, 91 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU4

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 81 810 miljoner kronor till statsskuldsräntor för år 2000.


Justering: 1999-12-02 Debatt: 1999-12-15

Betänkande 1999/2000:FiU30

Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1994XZBW95-1999.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-09

Betänkande 1999/2000:FiU30 (doc, 119 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU3

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslag till bidrag till kommuner för år 2000. Bidragen, som sammanlagt omfattar 97 667 miljoner kronor, omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Dessutom kan bidrag lämnas för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting.


Justering: 1999-12-02 Debatt: 1999-12-15

Betänkande 1999/2000:FiU3 (doc, 277 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU29

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU29 (doc, 284 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU28

Små spar- och låneföreningars undantag från kravet på tillstånd för att få bedriva bankrörelse respektive finansieringsverksamhet tas bort. Genom undantagsbestämmelserna kan dessa föreningar bedriva inlånings- och utlåningsverksamhet gentemot egna medlemmar utan att behöva följa de näringsrättsliga regler som gäller för banker och kreditmarknadsföretag. Bakgrunden är att undantagsbestämmelserna missbrukas genom att sparkassor registreras för att därefter användas för olika former av olaglig och brottslig verksamhet, framför allt utomlands. Undantagsbestämmelserna tas bort fr.o.m. den 1 juli 2000. För föreningar som har registrerats före den 14 april 2000 fortsätter undantagsbestämmelserna att gälla.


Justering: 2000-05-11 Debatt: 2000-05-29

Betänkande 1999/2000:FiU28 (doc, 91 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2000. Det innebär bl.a. att anslaget till sjukförsäkringen ökas för att möta de ökade kostnaderna, att medel anvisas för IT-satsningen och för vissa kostnader i samband med nedläggningen av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens förslag om ett utvecklat förstärkt anställningsstöd, som ska gälla från den 1 augusti 2000. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag att införa en skyldighet för vissa operatörer på mobiltelemarknaden att låta abonnenter hos andra operatörer sända och ta emot telemeddelanden via sitt nät, s.k. nationell roaming.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU27 (doc, 750 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU26

Kapitaltäckningsreglerna moderniseras. Riksdagens beslut rör bl.a. kreditinstituts och värdepappersbolags kapitalkrav för risker i verksamheten.


Justering: 2000-05-04 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:FiU26 (doc, 93 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU25

Nya gruppbaserade rörelseregler för försäkringsbolag och understödsföreningar träder i kraft den 1 januari 2001. Genom beslutet genomförs ett EG-direktiv om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp.


Justering: 2000-05-04 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:FiU25 (doc, 82 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU24

Riksdagen ställde sig bakom de förslag Riksdagens revisorer lagt fram med anledning av sin granskning av den nya modell för statliga kreditgarantier som infördes 1997. Den nya garantimodellen ska omfatta också äldre garantier som efter hand ska inordnas i det nya systemet. Invärderingen av dessa äldre garantier ska ha slutförts senast vid utgången av 2001. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en översyn av det garantisystem som används för att främja bostadsinvesteringar.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:FiU24 (doc, 120 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU23

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin förvaltning av Riksbanken under 1999. Riksbankens balansräkning och resultaträkning fastställdes. Vidare godkändes finansutskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik för perioden 1997-1999. Riksdagen gav riksbanksfullmäktige möjlighet att lämna ett bidrag på 40 miljoner kronor till ett i Sverige nybildat institut för judiska studier. Bakgrunden till beslutet är att det inte kan uteslutas att Riksbanken under andra världskriget tagit emot s.k. smittat guld.


Justering: 2000-05-11 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:FiU23 (doc, 341 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU22

Riksdagen lade till handlingarna Riksdagens revisorers årsredovisning för 1999. Årsredovisning består dels av en förvaltningsberättelse, dels av ett bokslut. I förvaltningsberättelsen beskriver revisorerna kortfattat sina avslutade och pågående granskningsärenden samt vilket resultat deras granskning givit upphov till. Där redovisas också de mål de lagt fast för sin verksamhet.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-27

Betänkande 1999/2000:FiU22 (doc, 75 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU21

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om statliga spel. Motionerna behandlar frågor om bl.a överskottet från värdeautomatspel, kulturen och de statliga spelen, att överlåta statlig spelverksamhet till idrotten och de ideella organisationerna, att öka folkrörelsernas andel på spelmarknaden och att konkurrensutsätta AB Svenska Spels verksamhet.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:FiU21 (doc, 99 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2003 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2001 och 2002 uppgår till 792 respektive 817 miljarder kronor, vilket endast innebär en budgetteknisk uppjustering. För år 2003 föreslås ett utgiftstak på 847 miljarder kronor. Utsikterna är goda för en fortsatt hög svensk tillväxt utan starkt stigande inflationstryck under de närmaste åren. Den inhemska efterfrågan fortsätter att utvecklas väl. Sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker och inflationen är låg. Förutsatt att den internationella konjunkturen fortsätter att förbättras kommer den svenska ekonomin att växa med historiskt höga tal, kring 3-4 %, under de närmaste åren. Överskotten i de offentliga finanserna stiger ytterligare och den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Riksdagen ställde sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken: full syssselsättning genom fortsatt starka offentliga finanser och låg inflation. Det långsiktiga målet för budgetpolitiken är ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Överskottet ska användas för att minska den offentliga nettoskulden och sannolikt därefter öka den offentliga nettoförmögenheten. Riksdagen ställde sig också bakom de reformer regeringen föreslår där satsningar på bl.a. barnomsorg och ökad sysselsättning prioriteras. Vidare innebär ekonomins goda utsikter att skatterna kan sänkas för att stimulera tillväxten och öka rättvisan. Ett första steg i en inkomstskattereform genomförs i år genom en skattereduktion för att kompensera delar av egenavgifterna.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU20 (doc, 1026 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU2

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslagen på 1 578 miljoner kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för år 2000. De största anslagen är Riksgäldskontoret (425 miljoner kronor), Statistiska centralbyrån (385 miljoner kronor), Riksrevisionsverket (156 miljoner kronor) och Finansinspektionen (130 miljoner kronor).


Justering: 1999-12-02 Debatt: 1999-12-15

Betänkande 1999/2000:FiU2 (doc, 202 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU19

Riksdagen godkände regeringens förslag om överföring av medel från AP-fonden till statsbudgeten. Riksgäldskontoret tillförs 155 miljarder kronor från AP-fonden den 1 januari 2001. En kontrollstation införs 2004 varefter det slutliga överföringsbeloppet ska fastställas. Riksdagen beslutade också om ny organisation, nya placeringsregler och förvaltningsmål för de fyra nya buffertfonder som bildas av dagens första-femte fondstyrelser. Med anledning av motionsförslag gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att den nya Andra AP-fonden bör lokaliseras till Göteborg. Bl.a. sjätte fondstyrelsens verksamhet har visat att även Göteborgsregionen erbjuder goda förutsättningar för finansiell tjänsteverksamhet.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:FiU19 (doc, 203 kB)