Sök (416 träffar)

Betänkande 2013/14:UbU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om högskolan. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om högskoleutbildningars koppling till arbetsmarknaden, jämställdhet, inrättande av nya utbildningar och framtida satsningar på vissa högskolor, universitet och utbildningar. Andra motioner handlar om innehållet i vissa utbildningar, tillträde till högskoleutbildning, breddad rekrytering och studentinflytande.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 15
Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:UbU13 (pdf, 325 kB) Webb-tv debatt om förslag: Högskolan

Betänkande 2013/14:MJU8

Riksdagen sa nej till motioner om vattenvård från allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Orsaken är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges arbete inom ramen för EU:s strategi för Östersjön och det mellanstatliga samarbetet inom Helsingforskommissionen, Helcom, för att skydda Östersjön. Andra motioner tar upp åtgärder mot vattenföroreningar och övergödning samt skydd för grund- och dricksvatten.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 18
Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:MJU8 (pdf, 273 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vattenvård

Betänkande 2013/14:KrU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om spelfrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, marknadsföring av spel, främjandeförbudet, jämställdhetspolicy för Svenska Spels sponsorverksamhet och LAN-spel.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:KrU6 (pdf, 100 kB) Webb-tv debatt om förslag: Spelfrågor

Betänkande 2013/14:CU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 19
Beredning: 2013-12-12 Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-05

Betänkande 2013/14:CU9 (pdf, 405 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt m.m.

Betänkande 2013/14:CU13

Konsumentverket ska kunna ta ut en sanktionsavgift av låneföretag som inte gör ordentliga kreditprövningar när de ska bevilja lån till konsumenter.

Bakgrunden är att det har blivit lättare att ta lån för konsumtion, bland annat genom sms-lån. I och med detta ställs det också högre krav på att låneföretagen noggrant undersöker låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet. Konsumentverkets tillsyn visar dock att kreditprövningarna inte alltid görs ordentligt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-05

Betänkande 2013/14:CU13 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2013/14:KU12

Riksdagen sa nej till motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2013. Motionerna handlar bland annat om oberoende kommunal revision, kommunal tolkförmedling, representation i nämnder, utskott och styrelser samt rätten att överklaga kommunala beslut. Andra motioner tar upp frågor som rör rekrytering till kommunala myndigheter, kommunindelning och kommunal samverkan.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Beredning: 2014-01-14 Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:KU12 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommunala och regionala frågor

Betänkande 2013/14:UbU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om framtidens gymnasieskola, avhopp från gymnasieskolan, längden på gymnasieskolans nationella program, behörighet till gymnasieskolans nationella program, grundläggande högskolebehörighet för alla elever i gymnasieskolan, kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen och i den gymnasiala lärlingsutbildningen samt en förlängd gymnasial lärlingsutbildning.

Andra motioner handlar om starkare roller för arbetsmarknadens parter och de nationella programråden när det gäller yrkesprogrammen, nya inriktningar på de nationella programmen, ämnet estetisk verksamhet, utvärdering av konsekvenserna av gymnasiereformen och registerkontroll av personal i gymnasieskolan.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 17
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:UbU11 (pdf, 304 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

Betänkande 2013/14:TU9

Riksdagen uppmanade regeringen att så snart som möjligt lämna förslag på skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Dagens bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning är inte tillräckligt tydliga. Bakgrunden är att många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning. Det är inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut. Till grund för riksdagens beslut om tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om andra frågor som rör trafiksäkerhet.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 21
Beredning: 2014-02-06 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:TU9 (pdf, 1001 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trafiksäkerhet

Betänkande 2013/14:TU12

Företag som bedriver postverksamhet och postombud ska kunna lämna ut körkort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får tala om hur det ska gå till när körkort lämnas ut och vilka företag som får göra det. De nya reglerna ska förenkla utlämnandet av körkort.

Den nya bestämmelserna ska gälla från den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:TU12 (pdf, 99 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlämnande av körkort

Betänkande 2013/14:SoU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om socialtjänsten. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 36
Beredning: 2014-01-30 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SoU12 (pdf, 508 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänstfrågor

Betänkande 2013/14:FöU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör olika typer av militär verksamhet med mera. Motionerna tar bland annat upp frågor om Försvarsmaktens grundorganisation, materielfrågor, övningsverksamhet, vindkraft och försvarsindustrifrågor.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 15
Beredning: 2014-02-18 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:FöU9 (pdf, 171 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om militär verksamhet m.m.

Betänkande 2013/14:FöU10

Radioaktivt avfall måste tas om hand på ett säkert sätt. Det kallas slutförvaring. Tillstånd ska krävas för att få slutförvara kärnavfall, kärnämne som inte ska användas på nytt eller annat radioaktivt avfall utomlands. Det föreslår regeringen. För att ett sådant tillstånd ska ges måste vissa krav vara uppfyllda. Bland annat måste Sverige och det aktuella landet ha ett avtal om slutförvaring. Fördelarna med att slutförvara det radioaktiva avfallet utomlands måste också tydligt överväga fördelarna med att slutförvara i Sverige. Detta ur kärnsäkerhets- eller strålskyddssynpunkt. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2014-02-18 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:FöU10 (pdf, 321 kB)

Betänkande 2013/14:CU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hushållningen med mark- och vattenområden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hushållningen med mark- och vattenområden, insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, vattenverksamheter, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Beredning: 2014-02-06 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-19

Betänkande 2013/14:CU17 (pdf, 178 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

Betänkande 2013/14:KU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om författningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om nationella folkomröstningar, en författningsdomstol, finansmakten och Riksbankens uppgifter, Riksrevisionens uppgifter, Europaparlamentets säte, karantänsregler för politiker och höga statstjänstemän, byte av partitillhörighet, behörighetsvillkor för överbefälhavare och den offentliga äganderätten. Andra motioner tar upp frågor om statliga kommissioner, nationella strategier, språket i lagar och källhänvisningar i Statens offentliga utredningar.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 8
Beredning: 2014-02-18 Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-20 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:KU18 (pdf, 347 kB) Webb-tv debatt om förslag: Författningsfrågor

Betänkande 2013/14:TU7

Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur it-lösningar kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen anser att regeringen kan göra mer för att utnyttja informationsteknologins möjligheter för att minska vår miljöpåverkan. Regeringen bör arbeta fram en strategi för hur olika it-lösningar kan minska transportbehovet och koldioxidutsläppen och därmed uppnå ett mer energieffektivt och klimatsmart samhälle. Regeringen bör också arbeta för en liknande strategi på EU-nivå. Regeringen bör dessutom ställa särskilda krav på myndigheter att använda utrustning som möjliggör möten på distans för att minska den miljöpåverkan som resor i tjänsten innebär.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2013-12-12 Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:TU7 (pdf, 298 kB) Webb-tv debatt om förslag: It-politiska frågor

Betänkande 2013/14:SoU16

Kommunerna får möjlighet att köpa folköl, tobak och receptfria läkemedel för att kontrollera att de som lämnar ut varorna tar reda på att mottagaren är 18 år. Kontrollköpen ska ge underlag för en dialog mellan kommunen och de som lämnar ut varorna. Kontrollköpen får inte leda till att kommunen vidtar åtgärder mot dem som säljer eller lämnar ut folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Kommunerna får bara anlita personer som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:SoU16 (pdf, 162 kB)

Betänkande 2013/14:TU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om cykeltrafik. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med cykelfrågor och gett myndigheter olika uppdrag. Dessutom pågår olika försöksverksamheter. Motionerna handlar bland annat om förändringar i infrastrukturen och andra åtgärder som främjar cykling samt trafikregler för cykling.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:TU10 (pdf, 177 kB) Webb-tv debatt om förslag: Cykelfrågor

Betänkande 2013/14:SoU15

För att öka möjligheterna att förflytta sig ska personer med funktionsnedsättning kunna få ekonomiskt stöd av kommunen. Stödet ska användas till att köpa och behovsanpassa en bil eller annat motorfordon. Stödet kallas mobilitetsstöd och ska vara ett komplement till färdtjänsten. Det riktar sig till personer som helt eller delvis kan och vill åka med eget fordon istället för med färdtjänst. Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men som inte har rätt till bilstöd ska kunna få stödet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:SoU15 (pdf, 78 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Betänkande 2013/14:SfU8

Internationella arbetsorganisationen, ILO, har beslutat om en rekommendation om nationellt socialt grundskydd. Sverige och andra länder som är medlemmar i ILO kan ta hänsyn till organisationens rekommendationer i till exempel lagstiftning, men en rekommendation har inte bindande karaktär.

Regeringen har lämnat en skrivelse om ILO:s rekommendation. Socialförsäkringsutskottet håller med regeringen om att rekommendationen kan stödja en god social, ekonomisk och politisk utveckling i många länder. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-26 Beslut: 2014-02-26

Betänkande 2013/14:SfU8 (pdf, 1388 kB)

Betänkande 2013/14:NU9

Riksrevisionen har granskat statens insatser på elmarknaden. Huvudfrågan för granskningen har varit om staten skapat förutsättningar för en väl fungerande överföring av el. Riksrevisionen har bland annat funnit brister i regeringens styrning av Affärsverket svenska kraftnät. Svenska kraftnät driver och förvaltar det svenska stamnätet för elöverföring.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. I skrivelsen framkommer bland annat att regeringen delar Riksrevisionens bedömning att regeringen mer aktivt bör följa Svenska kraftnäts investeringar i stamnätet.

Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att regeringen i skrivelsen visar att det finns en hög medvetenhet om de utmaningar som finns på området. Utskottet konstaterar också att de insatser regeringen gjort och avser att göra vad gäller stamnätet kommer att bli mer omfattande och mer effektiva än tidigare.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika elmarknadspolitiska frågor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 16
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-03-06 Beslut: 2014-03-06

Betänkande 2013/14:NU9 (pdf, 320 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden