Sök - Riksdagen

Sök (349 träffar)

Betänkande 2010/11:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 17,9 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Den största mängden pengar går till gårdsstöd och djurbidrag, till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och till Sveriges lantbruksuniversitet. Riksdagen godkände också miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Offentlig konsumtion betyder alla de livsmedel som köps av den offentliga sektorn, antingen direkt eller genom upphandling. Enligt rapporten kommer målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Utskottet anser att det är viktigt att regelverket för ekologisk produktion görs så enkelt och tydligt som möjligt. Det är också viktigt att staten fortsätter sin satsning på forskning, utveckling och rådgivning.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-16

Betänkande 2010/11:MJU2 (pdf, 669 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2010/11:MJU19

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om biologisk mångfald. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning och genetiskt modifierade organismer. Andra motioner tar upp utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 15
Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04

Betänkande 2010/11:MJU19 (pdf, 255 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biologisk mångfald m.m.

Betänkande 2010/11:MJU18

Riksdagen beslutade om två ändringar i reglerna om strandskydd. Kommunerna får rätt att upphäva eller besluta om dispens från strandskyddet också i de fall då strandskyddsområdet är ett statligt vattenskyddsområde eller ett så kallat miljöskyddsområde. Tidigare har dessa beslut fattats av länsstyrelserna. Den andra ändringen innebär att kommunen får peka ut en del av Ångermanälvens mynningsvik som ett område för landsbygdsutveckling. Förslaget gäller områden nära stranden där vissa lättnader i strandskyddet kan medges. Ändringen i reglerna påverkar inte det område vid mynningsviken som ingår i världsarvet Höga kusten. Den nya lagen gäller från den 2 maj 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2011-03-08 Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:MJU18 (pdf, 264 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strandskyddsfrågor

Betänkande 2010/11:MJU17

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om avfall och kretslopp. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp frågor som pantsystem, biologiskt avfall och märkning på förpackningarna. Andra motioner handlar om källsortering och återvinning samt ansvarsförhållanden.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2011-04-05 Debatt: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04

Betänkande 2010/11:MJU17 (pdf, 128 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Betänkande 2010/11:UbU16

Vissa undantagsbestämmelser införs vid betygssättningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Bland annat blir det möjligt att vid betygssättning i grundsärskolan bortse från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9 om det finns särskilda skäl. Andra ändringar gäller undervisningen i teckenspråk i specialskolan och stöd till inackordering för gymnasieelever. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-16 Beslut: 2011-06-16

Betänkande 2010/11:UbU16 (pdf, 288 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa skolfrågor

Betänkande 2010/11:UbU13

Riksdagen gav regeringen rätt att bland annat köpa aktier i KIC InnoEnergy, ett EU-samarbete inom hållbar energi. Bland annat Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan deltar i samarbetet. KIC InnoEnergy är ett exempel på en ny samarbetsform för näringsliv, lärosäten och institut som har etablerats genom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan har blivit utsedda att tillsammans med andra internationella lärosäten, företag och forskningsinstitut bilda en plattform för kunskap och innovation. Plattformen ska arbeta för att utveckla ett hållbart energisystem genom utveckling av nya, kommersiella produkter och tjänster inom hållbar energi. De parter som deltar i samarbetet ska bli delägare i ett så kallat Europabolag, KIC InnoEnergy SE. I villkoren för samarbetet ingår att Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan ska köpa aktier i det nystartade bolaget och även bidra med pengar. Enligt beslutet ska regeringen ge Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan rätt att köpa aktierna och skjuta till kapital i bolaget.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:UbU13 (pdf, 44 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi

Betänkande 2010/11:UbU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar och deras innehåll, breddad rekrytering och frågor om tillträde till högskolan.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 20
Justering: 2011-03-10 Debatt: 2011-03-31 Beslut: 2011-03-31

Betänkande 2010/11:UbU11 (pdf, 231 kB) Webb-tv debatt om förslag: Högskolan

Betänkande 2010/11:UbU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat fribeloppets avskaffande, återbetalning av studieskulder, förbättrade ekonomiska villkor för studerande med barn, samordning mellan sjuk- och aktivitetsersättning och studiemedel, tids- och åldersgränser för studiemedel, inackorderingstillägg och en avveckling av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2011-03-10 Debatt: 2011-03-31 Beslut: 2011-03-31

Betänkande 2010/11:UbU10 (pdf, 88 kB) Webb-tv debatt om förslag: Studiestöd

Betänkande 2010/11:UbU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning för 2011. Regeringen föreslår en rad särskilda insatser. Till exempel: Lärarpaket med bland annat fortsatt lärarlyft och vidareutbildning av obehöriga lärare. Satsning på lärlingsutbildning. Utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-12-02 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-16

Betänkande 2010/11:UbU1 (pdf, 519 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Betänkande 2010/11:TU9

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) antog 2007 en konvention som reglerar arbetsförhållandena på fiskefartyg. I Sverige skickades konventionen på remiss till flera myndigheter som hittade delar i den som inte stämde överens med svensk lag. Därför har Sverige inte ratificerat konventionen, vilket krävs för att den ska gälla här. Regeringen ska nu ge en utredare i uppdrag att föreslå de lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna ratificera konventionen. Trafikutskottet har granskat regeringens skrivelse och ser positivt på att regeringen har beslutat om en utredning. Regeringen konstaterar att det finns både större och mindre hinder för att Sverige ska kunna ratificera konventionen. Det största hindret är att fiskare till stor del ses som egenföretagare och inte som arbetstagare. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-01-20 Debatt: 2011-02-02 Beslut: 2011-02-02

Betänkande 2010/11:TU9 (pdf, 25 kB) Webb-tv debatt om förslag: ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

Betänkande 2010/11:TU8

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhåll av järnvägar. Granskningen visar att det saknas tillräckliga och tillförlitliga underlag för att effektivt styra underhållet. Trafikutskottet anser att det är allvarligt både för transportpolitiken och för statens finanser. Utskottet håller därför med Riksrevisionens styrelse om att det behövs förändringar. Riksrevisorerna har lämnat rekommendationer till regeringen och Trafikverket. Utskottet förutsätter att rekommendationerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet för att trygga att underhållet av järnvägarna sker effektivt och ändamålsenligt. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-12-14 Debatt: 2011-01-26 Beslut: 2011-01-26

Betänkande 2010/11:TU8 (pdf, 72 kB) Webb-tv debatt om förslag: Underhåll av järnvägar

Betänkande 2010/11:TU7

Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri blir permanent. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få fler människor att välja alkolås kommer kostnaderna för ansökan om så kallat villkorat körkort att sänkas. Dessutom kommer spärrtiden för dem som väljer att få sitt körkort spärrat att förlängas, så att den blir minst lika lång som tiden för dem som väljer alkolås.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-09

Betänkande 2010/11:TU7 (pdf, 1003 kB) Webb-tv debatt om förslag: Alkolås efter rattfylleri

Betänkande 2010/11:TU6

Transportstyrelsens verksamhet i form av tillsyn, ärendehandläggning och registerhantering ska finansieras genom avgifter. Detta innebär att alla trafikslag ska finansieras på samma vis inom myndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter. Arbetsmiljöverkets tillsynsuppgift enligt arbetstidsbestämmelserna inom delar av transportområdet samlas hos Transportstyrelsen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-02 Beslut: 2010-12-02

Betänkande 2010/11:TU6 (pdf, 1645 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet

Betänkande 2010/11:TU5

Järnvägsföretag och de som är ansvarig för själva järnvägsnätet ingår redan i dag avtal om hur trafiken ska organiseras. I framtiden ska den av parterna som orsakar en avvikelse från avtalet betala en så kallad kvalitetsavgift till den andra parten. Syftet är att öka punktligheten, minska driftstörningar och höja kvaliteten i järnvägssystemet. Det blir möjligt att göra vissa undantag från regeln om kvalitetsavgifter, till exempel för lågt trafikerade järnvägsnät eller under sådana tider på dygnet då risken för driftstörningar är obetydlig.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-09

Betänkande 2010/11:TU5 (pdf, 259 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet

Betänkande 2010/11:TU4

Några lagar ändras för att genomföra dels ett EU-direktiv, dels en ändring av ett annat EU-direktiv. Det gäller direktivet om hamnstatskontroll och en ändring av direktivet om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i EU. Förslagen ingår i ett av flera paket av åtgärder för att stärka sjösäkerheten inom EU. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med den ändringen att alla lagändringar ska börja gälla den 1 januari 2011. Enligt regeringens förslag skulle vissa ändringar börja gälla den 30 november 2010.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-02 Debatt: 2010-11-24 Beslut: 2010-11-24

Betänkande 2010/11:TU4 (pdf, 623 kB)

Betänkande 2010/11:TU3

En ny lag, vägsäkerhetslagen, ska gälla för de vägar i Sverige som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det är huvudsakligen Europavägarna. Lagen ska gälla både när nya vägar byggs och vid betydande förändring av de vägar som redan finns. De som har ansvar vägar måste vidta olika åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. Det kan vara staten, kommunen, markägare eller föreningar. En analys av trafiksäkerheten ska göras på ett tidigt stadium när en väg byggs eller förändras. Därefter ska trafiksäkerheten granskas. De som har ansvar för vägar ska stå under tillsyn av en myndighet. Myndigheten ska även godkänna de som ska granska trafiksäkerheten.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-02 Debatt: 2010-11-24 Beslut: 2010-11-24

Betänkande 2010/11:TU3 (pdf, 368 kB)

Betänkande 2010/11:TU28

Riksdagen sa ja till en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen gäller enbart en språklig justering.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-06-07 Debatt: 2011-06-09 Beslut: 2011-06-09

Betänkande 2010/11:TU28 (pdf, 19 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Betänkande 2010/11:TU27

Riksdagen har sagt sa till ett lagförslag från regeringen om flygplatsavgifter som berör Stockholm Arlanda flygplats. Den nya lagen grundar sig på ett EU-direktiv som ska bidra till att flygplatsavgifterna, som flygbolagen betalar, tas ut på ett öppet och konkurrensneutralt sätt på EU:s större flygplatser. Direktivet har tillkommit efter en längre tids klagomål från flygbolagen om att priserna för att utnyttja en flygplats varierar mellan de olika flygplatserna utan att servicenivån varierar på motsvarande sätt. Flygplatsledningen och flygbolagen ska fortlöpande samråda om avgifterna i fortsättningen. Samrådet ska vara obligatoriskt om flygplatsledningen överväger att höja avgifterna eller förändra grunderna för avgifterna. Det föreslås också att regeringen eller Transportstyrelsen, efter regeringens bemyndigande, ska få ingå avtal med ett annat land om att landet ska få utöva tillsyn över svenska flygplan. Förslaget kommer att underlätta för flygbolag att låna ut sina flygplan under tider när dessa inte går i trafik. Lagen börjar att gälla den 1 augusti 2011.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2011-06-09 Debatt: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-21

Betänkande 2010/11:TU27 (pdf, 510 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om flygplatsavgifter

Betänkande 2010/11:TU26

Riksdagen godkände den ändrade STCW-konventionen, en internationell konvention som handlar om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning. För att den svenska lagstiftningen ska följa konventionen behöver lagen om vilotid för sjömän anpassas. En nyhet är att bestämmelserna inte bara omfattar sjömän som arbetar med vakthållning, utan även sjömän som arbetar med fartygets säkerhet, med att förhindra föroreningar och med sjöfartsskyddet. En annan nyhet gäller vilotiden för sjömän. Hittills har det gått att i undantagsfall minska den minsta tillåtna vilotiden från 10 timmar till 6 timmar under en 24-timmarsperiod. Denna undantagsregel tas nu bort. Samtidigt införs en möjlighet att dela upp den minsta tillåtna vilotiden i tre perioder, jämfört med två i dag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2011-05-17 Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-08 Beslut: 2011-06-08

Betänkande 2010/11:TU26 (pdf, 204 kB) Webb-tv debatt om förslag: Godkännande av den reviderade STCW-konventionen

Betänkande 2010/11:TU25

Riksdagen sa nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Riksdagen anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Riksdagen förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2011-05-12 Justering: 2011-05-19 Debatt: 2011-06-08 Beslut: 2011-06-08

Betänkande 2010/11:TU25 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Postservice och grundläggande betaltjänster