Sök (257 träffar)

Betänkande 1998/99:SkU23

Riksdagen godkände regeringens förslag till skärpningar med retroaktiv verkan fr.o.m. den 20 mars 1999 i de nya skatteregler vid omstrukturering av företag som riksdagen antog i hösten 1998 (se 1998/99:SkU5 ). Den ena skärpningen gäller skatteuppskov vid koncerninterna andelsöverlåtelser. Den andra skärpningen tar sikte på reglerna om tillskott av kapitalbeskattad reavinstegendom till juridiska personer. Riksdagen beslutade även om en ändring i mildrande riktning som gäller överlåtelser till underpris. Det formella ikraftträdandet flyttades fram, jämfört med regeringens förslag, från den 1 juli till den 15 juli 1999.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:SkU23 (doc, 100 kB)

Betänkande 1998/99:SkU22

Riksdagen godkände regeringens förslag till ändringar i bestämmelserna inför 2000 års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter, industrienheter inklusive elproduktionsenheter samt specialenheter. Beslutet innebär bl.a. att elproduktionsenheterna lagtekniskt bryts ut från industrienheterna och bildar en särskild typ av taxeringsenhet. Vidare beslutades att definitionen av den s.k. normbyggnaden vid taxeringen av hyreshus och industribyggnader ändras för att bättre anknyta till byggnadsbeståndets genomsnittliga ålder.


Justering: 1998-05-25 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:SkU22 (doc, 80 kB)

Betänkande 1998/99:SkU21

Vissa skatteregler ändras den 1 juli 1999 med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a. tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:SkU21 (doc, 160 kB)

Betänkande 1998/99:SkU20

En ny lag om skatt på avfall som deponeras träder i kraft den 1 januari 2000. Avsikten är att avfallsskatten ska öka de ekonomiska incitamenten att behandla avfall på ett från miljö- och naturresurssynpunkt bättre sätt. Med anledning av tre motionsförslag (v, kd, mp) gav riksdagen regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag som syftar till att stimulera användningen av deponigas för energiutvinning. Vidare gavs regeringen, med anledning av en s-motion, i uppdrag att återkommer med förslag som syftar till att cesiumhaltiga askor undantas från deponiskatt.


Justering: 1999-06-01 Debatt: 1999-06-15

Betänkande 1998/99:SkU20 (doc, 233 kB)

Betänkande 1998/99:SkU19

Riksdagen godkände regeringens förslag till nya bestämmelser om överklagande i tullagen samt ändringar i ett antal andra lagar med anledning av omorganiseringen av Tullverket till en enda myndighet med central ledning och sex tullregioner. Beslutet innebär bl.a. att Generaltullstyrelsen avskaffas som överklagandeinstans. Huvudregeln är att beslut av Tullverket överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i administrativa ärenden och normgivningsärenden ska överklagas hos regeringen. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens förslag om omhändertagande av varor i EU-intern trafik, informationsutbytet i EU om transporter av sprit och cigaretter, kontrollen av vägavgiftspliktigt fordon i Sverige och rörande lagen om fordonsskatt på utländska fordon. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:SkU18

Omsättning av guld i investeringssyfte undantas från mervärdesskatt fr.o.m. den 1 januari 2000. De nya reglerna är baserade på ett EG-direktiv och syftet är att beskatta handeln med investeringsguld på samma sätt som finansiella tjänster.


Justering: 1999-05-20 Debatt: 1999-06-02

Betänkande 1998/99:SkU17

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att slopa tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten. Om traktamente alltjämt utgår efter två års arbete ska den avdragsgilla merutgiften för måltider och diverse småutgifter schablonmässigt beräknas till högst 50 % av maximi- eller normalbeloppet per dag. Logikostnaden vid tjänsteresa och tillfälligt arbete ska kunna beräknas schablonmässigt också när arbetsgivaren inte betalar ut nattraktamente. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.


Justering: 1999-04-20 Debatt: 1999-05-06

Betänkande 1998/99:SkU17 (doc, 105 kB)

Betänkande 1998/99:SkU16

Riksdagen godkände ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna samt att det nordiska dubbelbeskattningsavtalet utvidgas till att omfatta Åland i fråga om den finska kommunalskatten.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:SkU16 (doc, 71 kB)

Betänkande 1998/99:SkU15

Ersättning från investerarskyddet blir skattepliktig fr.o.m. den 1 maj 1999. Detsamma gäller ersättning från en försäkring som ett värdepappersbolag tecknat enligt lagen om värdepappersrörelse. Riksdagen antog i februari 1999 en lag om investerarskydd som träder i kraft den 1 maj 1999 (se 1998/99:FiU15 ). Investerarskyddet kan ses som en motsvarighet till det skydd som redan finns för banksparande enligt lagen om insättningsgaranti.


Justering: 1999-03-25 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:SkU15 (doc, 106 kB)

Betänkande 1998/99:LU20

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om god man och förvaltare.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU20 (doc, 85 kB)

Betänkande 1998/99:LU19

Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 1998/99:LU18

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om möjligheten att ge barn rätt till ett juridiskt biträde i vissa särskilt konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister. Frågan bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs med anledning av Europarådets konvention om barnets rättigheter. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (s).


Justering: 1999-04-15 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU18 (doc, 220 kB)

Betänkande 1998/99:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU17 (doc, 140 kB)

Betänkande 1998/99:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU16 (doc, 130 kB)

Betänkande 1998/99:KU25

Riksdagen godkände konstitutionsutskottets granskning av regeringens arbete. Granskningen har omfattat bl.a. statens talan i målet enligt Europakonventionen mellan Torgny Gustafsson och svenska staten, anskaffningen av begagnade Leopardstridsvagnar, förbud mot användning av rödmärkt olja i motordrivna fordon, upplåtelse av rätt till jakt och fiske på viss statlig mark för medlemmarna i Idre sameby, dispens för folktandvården i Värmland, komplettering av koncessionen för den s.k. Polenkabeln, krigsmaterielexporten sedan Inspektionen för strategiska produkter inrättades samt kulturminister Marita Ulvskogs handlande i frågan om en försäljning av Svenska Dagbladet till AB Marieberg och hennes handläggning av vissa ärenden om sändningstillstånd för digital marksänd TV.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-27

Betänkande 1998/99:KU25 (doc, 662 kB)

Betänkande 1998/99:UU4

Riksdagen godkände Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Riksdagen godkände även Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring (Ottawakonventionen). Vissa delar av Ottawakonventionen tillämpas provisoriskt i avvaktan på konventionens ikraftträdande.


Betänkande 1998/99:UU4 (doc, 217 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU2

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:UFöU2 (doc, 136 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU1

Riksdagen godkände regeringens förslag till säkerhetspolitikens mål med anledning av den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi har en betryggande försvarsförmåga. Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Riksdagen instämmer i regeringens bedömning att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i Ryssland består. Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen. (Se även 1998/99:FöU5 .)


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:UFöU1 (doc, 254 kB)

Betänkande 1998/99:UU9

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1998.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:UU9 (doc, 79 kB)

Betänkande 1998/99:UU8

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1998 och Riksdagens Europarådsdelegations redogörelse från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling.


Justering: 1999-04-27 Debatt: 1999-05-05

Betänkande 1998/99:UU8 (doc, 177 kB)