Sök (341 träffar)

Betänkande 1997/98:UU9

Riksdagen godkände regeringens redovisning av fattigdomsbekämpningen i Sveriges utvecklingssamarbete. Bl.a. konstateras att fattigdomsbekämpning kräver ett integrerat synsätt, där sambanden mellan demokratisk, ekonomisk och social utveckling är centrala.


Justering: 1998-03-12 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:UU8

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för det euro-atlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och innehållet i det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet (PFF). EAPR utgör en politisk ram för det fördjupade PFF-samarbetet, vars syfte är att vidareutveckla samarbetet mellan NATO och en bred krets av partnerländer på områden som inte rör försvar av det egna territoriet. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1997-11-06 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:UU7

Riksdagen behandlade Riksdagens revisorers förslag om Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer. Förslagen rör budgetering och redovisning av resultat, omprövning av det svenska deltagandet, konsekvenser av EU-medlemskapet, riksdagens delaktighet samt behovet av lättillgänglig information. Riksdagen beslutade inte om några åtgärder med anledning av förslagen bl.a. mot bakgrund av att flera av frågorna är föremål för studier.


Justering: 1998-03-26 Debatt: 1998-04-22

Betänkande 1997/98:UU6

Riksdagen godkände ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Moldova. Avtalet innehåller bestämmelser om former för politisk dialog och främjande av handel och investeringar. Avtalet syftar till att stärka den demokratiska och marknadsekonomiska utvecklingen i Moldova och ger en ram för ett bredare samarbete mellan parterna.


Justering: 1997-09-18 Debatt: 1997-10-08

Betänkande 1997/98:UU5

Riksdagen godkände ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland. Avtalet innehåller bestämmelser om former för politisk dialog och främjande av handel och investeringar. Målet för partnerskapet är att skapa förutsättningar för ett framtida frihandelsområde mellan gemenskapen och Ryssland.


Justering: 1997-09-18 Debatt: 1997-10-08

Betänkande 1997/98:UU4

Riksdagen godkände EG:s s.k. skyddsförordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av tredje land. Skyddsförordningen tillkom som ett svar på den amerikanska lagstiftning som antogs under 1996 och som syftade till sanktioner mot handel med och investeringar i Kuba, Iran och Libyen. Den amerikanska lagstiftningen har extraterritoriella verkningar och strider mot den europeiska gemenskapens mål om fria kapitralrörelser mellan EU:s medlemsstater och tredje land. Riksdagens beslut innebär bl.a. straffrättsliga påföljder av eventuella överträdelser av skyddsförordningen.


Justering: 1997-10-23 Debatt: 1997-11-05

Betänkande 1997/98:UU3

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1996. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1997-11-06 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:UU2

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Internationellt bistånd. Den totala biståndsramen blev 0,7 procent av BNI, vilket motsvarar ca 12,4 miljarder kronor för 1998. Riksdagen stödde regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart de statsfinansiella förutsättningarna för detta föreligger.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-10

Betänkande 1997/98:UU11

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för Förenta nationernas verksamhet och olika aspekter på svensk FN-politik efter FN:s 50-årsjubileum 1995. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-11 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:UU10

Riksdagen behandlade en redogörelse från regeringen för ett Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering samt om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen (EG) och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-28 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:UbU9

Riksdagen avslog motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden om bl.a. utvärdering, tillsyn, skolans styrning, elever med särskilda behov, arbetsmiljön i skolan, sex- och samlevnadsundervisning, ANT-undervisning, personalen i skolan, fristående skolor och valfrihet, läsårsindelningen och undervisning på entreprenad.


Justering: 1998-04-15 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:UbU8

Riksdagen behandlade en ändring i stadgarna för Riksbankens Jubileumsfond som stiftelsens styrelse beslutat om. Ändringen är en anpassning till den fyraåriga mandatperioden för riksdagens ledamöter och kalenderårsbudgeten för statsförvaltningen. Redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-18

Betänkande 1997/98:UbU7

Kvantitativa mål infördes för examinationen inom forskarutbildningen vid universitet och högskolor. Detta ska ge underlag för statsmakternas beslut om resurser för forskning och forskarutbildning. Reglerna för antagning skärptes när det gäller studiefinansieringen. Doktorander som har utbildningsbidrag ska erbjudas anställning som doktorand senast när två år återstår av studierna. Möjligheterna att utnyttja studiemedel under forskarutbildning begränsades. Högskoleverket ska på regeringens uppdrag göra en kvalitetsmässig utvärdering av examensmålen inom forskarutbildningen.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-12

Betänkande 1997/98:UbU6

Riksdagen beslutade att upphäva det särskilda anställningsskyddet för professorer vid statliga universitet och högskolor. Därmed anpassades anställningsskyddet för dessa professorer till allmänt tillämpade regler på arbetsmarknaden. Bakgrunden var bl.a. riksdagens tidigare beslut att de lektorer som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor ska anställas som professorer. Det kommer att leda till att det anställs många fler professorer.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-12

Betänkande 1997/98:UbU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om skolan. Bestämmelserna om förskoleverksamhet och barnomsorg i socialtjänstlagen inarbetades i skollagen. Den nuvarande s.k. sexårsverksamheten som bedrivs inom förskolans ram ska bilda en egen skolform, förskoleklass, inom det offentliga skolväsendet. Det blir möjligt att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år barnet fyller åtta år. Regeringen bör enligt riksdagen återkomma med förslag till bestämmelser om förskoleklass i enskild regi som bör utformas på liknande sätt som för fristående skolor. Skärpningar och förtydliganden gjordes i skollagen som stöd för det lokala arbetet mot mobbning. Regeringen gavs i uppdrag att överväga hur man på lämpligaste sätt ska kunna markera att trakasserier på grund av kön eller sexuell identitet inte får förekomma. Grundskolans timplan ändrades så att timplanens traditionellt styrande roll minskas och utrymmet för lokala beslut ökas. Antalet timmar i ämnena idrott och hälsa respektive slöjd utökades. Bestämmelser infördes i skollagen om kostnadsfria skolmåltider för elever i grundskolan.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-12

Betänkande 1997/98:UbU4

Föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation fick möjlighet till utbildning i teckenspråk. Statligt stöd ska lämnas till en sammanhållen utbildning bestående av påbyggbara kurser och omfattande sammanlagt 240 timmar.


Justering: 1997-09-18 Debatt: 1997-10-22

Betänkande 1997/98:UbU3

Riksdagen godkände regeringens förslag om högskolans ledning, lärare och organisation. Det innebar bl.a. att högskolestyrelsernas ansvar för de långsiktiga frågorna och för den interna resursfördelningen förtydligades och att styrelsens ordförande ska hämtas utanför högskolan. En tillsvidareanställd lektor som har professorskompetens ska anställas som professor. De mindre och medelstora högskolorna ska inte längre behöva Högskoleverkets tillstånd för att få anställa professorer. Alla berörda lärosäten ska av regeringen tilldelas rekryteringsmål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer. Resurserna till forskning och forskarutbildning ska i fortsättningen fördelas till fyra större vetenskapsområden i stället för till ett flertal fakulteter. Riksdagen begärde vidare att regeringen ska göra en översyn av studentinflytandet på alla nivåer inom högskolan. Studenternas representation i högskolestyrelserna bör utökas från nuvarande minst två till minst tre. Men viktigare än det formella inflytandet är att studenternas intresse och kompetens tas till vara i högskolans vardagsarbete, inte minst när det gäller kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningen.


Justering: 1997-09-18 Debatt: 1997-10-22

Betänkande 1997/98:UbU2

Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att inte spara på anslaget till studiemedel för utlandsstudier. Förutsättningarna för att få studiemedel för utlandsstudier bör i stället behandlas tillsammans med förslag om ett nytt studiefinansieringssystem. Ett sådant förslag väntas kunna genomföras 2000. Riksdagen godkände regeringens övriga förslag om anslag till olika former av studiestöd. Det innebar att studiebidraget i studiehjälpen höjdes, att stipendium efter basår i komvux bara ska lämnas till studerande under 20 år och att timersättningen till deltagare i sfi slopades. Vidare begränsades möjligheterna att få studiemedel under forskarutbildning.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-12

Betänkande 1997/98:UbU11

Riksdagen avslog motioner om grundskolan. Motionerna handlar om bl.a. svenska som andraspråk, modersmålsundervisningen och idrottsundervisningen, betygssystemet, nationella prov, föräldrainflytande, kulturskolan och särskolan.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-18

Betänkande 1997/98:UbU10

Riksdagen avslog motioner om bl.a. gymnasieskolans struktur och program, timplanen, kärnämnena, lärlingsutbildning, frågor om förhållandet skola-arbetsliv, utbildning i företagarkunskap och entreprenörskap samt betyg.


Justering: 1998-03-05 Debatt: 1998-03-18