Sök (341 träffar)

Betänkande 1997/98:FiU24

Mandattiden för huvudmän i sparbank förlängdes från tre till fyra år. Därmed kom mandattiden för kommunfullmäktige och mandattiden för sparbankernas huvudmän att sammanfalla. Riksdagen beslutade även att vissa finansieringsföretag ska få fortsätta att driva verksamhet till utgången av år 2000 utan krav på tillstånd.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU23

Svenska skeppshypotekskassan fick möjlighet att i större utsträckning medverka vid finansiering av rederiverksamhet som bedrivs av en utländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett betydande inflytande eller intresse. Det blev även möjligt att som säkerhet för lån godta inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU22

Riksdagen beslutade om en ny lag om utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige som ersatte tidigare lagstiftning på området. Lagen innehåller regler för alla utländska försäkringsgivare som yrkesmässigt erbjuder försäkringstjänster i Sverige och ska tillämpas på direktförsäkringsverksamhet. Återförsäkringsrörelse och viss koassuransverksamhet (samförsäkring) undantas.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU21

Tillsynen över börser stärktes samtidigt som de fick en mer oberoende ställning i förhållande till bl.a. större ägare. Lagregler infördes om ägarprövning och lämplighetsprövning av företagsledningen i börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer. Bestämmelserna motsvarar de som redan gäller för bl.a. banker och värdepappersbolag. Börser ska ha en disciplinnämnd som handlägger ärenden om överträdelser av börsens regler. Förbudet för en börs att låta inregistrera eller notera sina aktier eller andra fondpapper vid den egna marknadsplatsen förs in i lagtexten. Även andra juridiska personer än banker och värdepappersbolag får möjlighet att bli börsmedlemmar, dvs. delta direkt i handeln vid en börs.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU20

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor m.m. Beslutet innebär bl.a. förbättringar i den offentliga sektorns kärnverksamhet: skolan, vården och omsorgen. Vidare förbättrades villkoren för pensionärerna och biståndet höjdes. Särskilda insatser ska genomföras på olika områden för den framtida tillväxten och sysselsättningen. Ett treårigt program för utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa ska genomföras, och ytterligare resurser ska satsas för insatser i Östersjöregionen. Vidare avsattes resurser för att minska segregationen och öka integrationen inom det svenska samhället. På finansutskottets initiativ beslutade riksdagen att sänka fastighetsskatten på bostäder från 1,7 till 1,5 % redan fr.o.m. 1998. Samtidigt beslutade riksdagen att sänka utgiftstaket med ett lika stort belopp som detta skattebortfall väntas förorsaka. Utgiftstaken för åren 1999-2001 fastställdes därmed till 734, 742 respektive 767 miljarder kronor. Under en övergångsperiod ska dessutom fastighetsskatten reduceras för fastboende ägare till strand- och strandnära fastigheter i attraktiva skärgårds- och kustområden. En ytterligare skiktgräns, med högre skattesats, för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster infördes. Skattesatsen blir 25 % för den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 360 000 kr. När det gäller beskattningen av småföretag infördes bl.a. en förstärkt reserveringsmöjlighet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, ökat lättnadsutrymme vid beskattning av utdelning och reavinst på onoterade aktier samt ökade möjligheter till kvittning av reaförluster på onoterade aktier. Skatten på cigaretter sänkste, och indexeringen av skattesatserna för tobaksskatt och alkoholskatt slopades. Dessutom avskaffades reklamskatten på reklamtrycksaker.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-09

Betänkande 1997/98:FiU2

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning. Här ingår anslag till bl.a. Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen; Riksgäldskontoret, åtgärder för att stärka det finansiella systemet och åtaganden som Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken.


Justering: 1997-12-04 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:FiU19

Riksdagen behandlade riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1997 med redogörelse för den förda kredit- och valutapolitiken samt för bankens verksamhet i övrigt. Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet. Riksdagen ställde sig även bakom förslaget till disposition av Riksbankens resultat och fastställde balansräkning och resultaträkning.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU18

Riksdagen behandlade Riksdagens revisorers årsredovisning för verksamhetsåret 1997. Redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-20

Betänkande 1997/98:FiU17

Riksdagen beslutade att upphäva lagen om allemanssparande. Allemansfonderna kom därmed att omfattas av samma regler som gäller för vanliga värdepappersfonder.


Justering: 1998-03-24 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om statlig spelverksamhet.


Justering: 1998-03-10 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:FiU15

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om dels finansmarknads- och försäkringsrörelsefrågor, dels frågor som rör kreditupplysning.


Justering: 1998-02-17 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:FiU14

Riksdagen avslog en motion om statligt kontra privat betalningsansvar i de betalkort som används i staten. Även en motion om det statliga betalningssystemet och statens koncernkonto, Cassa Nova, avslogs.


Justering: 1998-02-17 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:FiU13

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att en parlamentarisk referensgrupp bör knytas till regeringens arbete med att utveckla en årsredovisning för staten. Ställningstagandet gjordes med anledning av förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:FiU12

Riksdagen beslutade om vissa justeringar i bl.a. försäkringsrörelselagen med syftet att förbättra lagarnas överensstämmelse med EG:s försäkringsdirektiv.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-18

Betänkande 1997/98:FiU11

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för budgetåret 1997. Bl.a. bemyndigades regeringen att under 1997 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalpolitiska åtgärder som innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåren 1998, 1999 och 2000. Regeringen gavs vidare i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för skyddsrumsbyggandet och dess finansiering.


Justering: 1997-10-30 Debatt: 1997-11-19

Betänkande 1997/98:FiU10

Riksdagen beslutade att till regeringen överlämna en sammanställning av riksdagens olika beslut avseende statsbudgeten för budgetåret 1998.


Justering: 1997-12-18

Betänkande 1997/98:FiU1

Riksdagen fastställde de totala inkomsterna för 1998 års statsbudget samt ramarna för de olika utgiftsområdena. Inkomsterna för 1998 beräknades till 676,1 miljarder kronor, drygt 100 miljoner kronor högre än vad regeringen föreslagit i budgetpropositionen. Utgifterna beräknades till 691 miljarder kronor. Det statliga upplåningsbehovet för 1998 beräknades därmed till 14,9 miljarder kronor. Riksdagen godkände även regeringens förslag till ändrade skatter och avgifter som påverkar statsbudgetens inkomster. Det innebar bl.a. att reseavdraget höjdes från 13 till 15 kr och att gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen höjdes från 6 000 till 7 000 kr. Beslutet medförde vidare en förlängning av ROT-avdraget samt förändringar av förmögenhetsskatten.


Justering: 1997-11-06 Debatt: 1997-11-19

Betänkande 1997/98:BoU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om den regionala organisationen, länsindelningen samt den kommunala indelningen.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:BoU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om grundvattenskydd, kretsloppsanpassning av vatten- och avloppssystemet samt om avvittringens konsekvenser.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:BoU7

Riksdagen beslutade att göra det lättare för äldre och sjuka att hyra ut sin lägenhet i andra hand under en tid de vistas på institution. Det blev också möjligt för den som på prov vill bo samman med någon annan att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Beslutet innebar att ett av kraven för andrahandsuthyrning slopades, nämligen att hyresgästen under viss tid inte ska ha tillfälle att använda lägenheten. Riksdagen beslutade vidare om att möjliggöra åtgärdsföreläggande vid brister i en lägenhets skick som funnits på tillträdesdagen, om skyldighet för hyresvärden att lämna information om sitt namn och om var han kan nås samt om rätt för den som ställt borgen eller pant till säkerhet för fullgörande av ett hyresavtal att efter viss tid säga upp sitt åtagande.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11