Sök (15 träffar)

Betänkande 2001/02:BOU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelningen i län och regioner, den inomregionala balansen i Västra Götalands län samt regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:BOU12 (doc, 77 kB)

Betänkande 2001/02:BOU15

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 2002/03.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-13 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:BOU15 (doc, 45 kB)

Betänkande 2001/02:BOU14

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen beslutade vidare om medel för utbildning på radonområdet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-31 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:BOU14 (doc, 161 kB)

Betänkande 2001/02:BOU13

Riksdagen avslog motioner från främst allmänna motionstiden 2001 om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Vissa bostadsförsörjningsfrågor liksom frågan om tredimensionell fastighetsbildning behandlades också.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 22
Justering: 2002-05-14 Debatt: 2002-05-24 Beslut: 2002-05-29

Betänkande 2001/02:BOU13 (doc, 219 kB)

Betänkande 2001/02:BOU10

Riksdagen avslog motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. fastighetsförvärv, kommunala förköp, fastighetsbildning och tomträtt.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Justering: 2002-04-04 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:BOU10 (doc, 134 kB)

Betänkande 2001/02:BOU11

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 11
Justering: 2002-04-04 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:BOU11 (doc, 134 kB)

Betänkande 2001/02:BOU8

Riksdagen uppmanade, med anledning av motionsförslag, regeringen att se över frågor som rör rätten att använda offentliga platser för debatt, opinionsbildning, offentliga samtal, flygbladsutdelning m.m. Bakgrunden är erfarenheten att fastighetsägare i t.ex. ett köpcentrum förbjuder viss aktivitet eller vissa utövare. Starka skäl talar för att huvudprincipen bör vara att var och en i förhållande till fastighetsägaren ska ha rätt att använda offentliga platser för opinionsbildning. Bl.a. bör frågan om betydelsen av den inskränkning av äganderätten som huvudprincipen skulle innebära analyseras närmare. Vidare avslog riksdagen motioner från allmänna motionstiden 2001 om planfrågor.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 19
Justering: 2002-03-21 Debatt: 2002-04-10 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:BOU8 (doc, 540 kB)

Betänkande 2001/02:BOU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om byggfrågor.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 14
Justering: 2002-03-21 Debatt: 2002-04-10 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:BOU9 (doc, 202 kB)

Betänkande 2001/02:BOU4

Riksdagen beslutade om ny lag om allmännyttiga bostadsföretag. Den tidsbegränsade s.k. stopplagen för utförsäljning av allmännyttiga bostadsföretag upphör (se 1998/1999:BoU11 , 2000/2001:BoU10 ). I stället ska Länsstyrelsen godkänna överlåtelser som gör att kommunens bestämmande inflytande över bostadsföretaget upphör. Vinstutdelningen i företagen ska begränsas till en av regeringen årligen fastställd nivå. Andra än kommunerna ska få möjlighet att helt eller delvis äga allmännyttiga bostadsföretag. Ansökan om tillstånd ska avslås om det finns risk för att följden blir att de kommunala bostadsföretagens hyror inte får tillräckligt genomslag vid tillämpningen av bruksvärdessystemet. Sökanden ska redovisa de boendes inställning till överlåtelsen. Länsstyrelsens beslut ska få överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Vidare ska kommunfullmäktige besluta om kommunala riktlinjer för bostadspolitiken under varje mandatperiod. Lagarna träder i kraft den 1 april 2002. En myndighet med uppgift att ge fortsatt statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag inrättas från den 1 juli 2002. Staten får även möjlighet att förvärva bostadsfastigheter av kommunala bostadsföretag i samverkan med aktuella kommuner för att utveckla eller avveckla bostäderna.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 12
Justering: 2002-02-21 Debatt: 2002-03-06 Beslut: 2002-03-06

Betänkande 2001/02:BOU4 (doc, 1046 kB)

Betänkande 2001/02:BOU5

Riksdagen beslutade om en ny boendeform, kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt ska fungera som en mellanform mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa hyresgästens rätt till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Hyresvärden ska emellertid vara en kooperativ hyresrättsförening och hyresgästerna ska vara medlemmar i föreningen. Hyresgästernas intresse av boinflytande kan därmed tillgodoses inom ramen för föreningen. Föreningen kan antingen själv äga fastigheten eller hyra lägenheterna av fastighetsägaren. Den kooperativa hyresrätten ska vara ett särskild slag av ekonomisk förening. Medlemmarna betalar vanliga medlemsinsatser. En hyresgäst som flyttar kan inte sälja den kooperativa hyresrätten men har i princip rätt att få tillbaka betalade insatser. Föreningen bestämmer själv hyra för lägenheterna. En kooperativ hyresrättsförening får samma rätt att köpa en hyresfastighet som en bostadsrättsförening har. Det ska även vara möjligt att ombilda från vanlig hyresrätt till kooperativ hyresrätt. Lagarna träder i kraft den 1 april 2002.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2002-02-21 Debatt: 2002-03-06 Beslut: 2002-03-06

Betänkande 2001/02:BOU5 (doc, 129 kB)

Betänkande 2001/02:BOU6

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, regeringen i uppdrag att göra en bred översyn av plan- och bygglagen (PBL). Översynen bör omfatta uppgiften att sammanställa och strukturera de överväganden och förslag om PBL som tidigare framförts i flera utredningar och där den fortsatta beredningen ännu inte lett fram till ett ställningstagande. En prioriterad fråga bör vara att överväga åtgärder som kan motverka förseningar i plan- och byggprocessen. I översynen bör också frågor om bygglov, tillsyn och kontroll kunna övervägas. Översynen bör bedrivas så att resultat och förslag kan redovisas etappvis. Vissa avgränsade frågor bör alltså kunna övervägas med förtur. Detta gäller t.ex. frågan om systemet för överprövning av kommunala plan- och byggbeslut.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2002-02-12 Debatt: 2002-02-21 Beslut: 2002-02-21

Betänkande 2001/02:BOU6 (doc, 160 kB)

Betänkande 2001/02:BOU7

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, regeringen i uppdrag att förbättra återrapporteringen om konsekvenserna av den omstrukturering av Lantmäteriet som genomförts under senare delen av 1990-talet. Regeringen fick också i uppdrag att göra en översyn av bl.a. åtskillnaden mellan myndighetsutövningen och uppdragsverksamheten, utfallet av den nya arbetsprocessen inom fastighetsbildningen samt omfattningen och inriktningen av tillsynsverksamheten. Översynen bör komma till stånd så snart som möjligt.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2002-02-12 Debatt: 2002-02-21 Beslut: 2002-02-21

Betänkande 2001/02:BOU7 (doc, 189 kB)

Betänkande 2001/02:BOU3

Riksdagen beslutade om stärkt hyresgästinflytande vid ombyggnader. Om hyresvärden vill bygga om ska hyresnämnden i sin prövning väga hyresvärdens intresse av en ombyggnad mot de skäl som hyresgäster i allmänhet kan tänkas ha för att inte vilja bygga om. Hyresvärden blir skyldig att meddela hyresgästerna om en ändringsåtgärd minst två månader innan han eller hon kan söka tillstånd för ändringen. Hyresnämnden ska kunna förbjuda ändringar som planeras utan att hyresgästen har godkänt dem eller att hyresnämnden givit sitt tillstånd. En åtgärd som genomförs utan att ha blivit godkänd eller fått tillstånd ska inte kunna påverka hyressättningen förrän fem år efter det att åtgärden slutfördes. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2002.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 28
Justering: 2002-01-22 Debatt: 2002-01-30 Beslut: 2002-01-30

Betänkande 2001/02:BOU3 (doc, 246 kB)

Betänkande 2001/02:BOU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2002. Riksdagen beslutade också om lagändringar på området. Särskilda bestämmelser ska gälla för bostadsbidraget även under 2002 för dem som har studiestöd. Endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Vidare ska återstående räntebidrag enligt äldre regler utbetalas med ett engångsbelopp i januari 2002. Det görs vissa ändringar i reglerna för investeringsbidraget för studentbostäder. Det inrättas en organisation för fortsatt statligt stöd till en omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Organisationen ska kunna ge medel för avveckling eller utveckling av tomma lägenheter och medel till rikskapital samt för behov av nedskrivning av fastighetsvärden. Reglerna ändras om eftergift av krav på återbetalning av bostadsbidrag för den som har fått för mycket bidrag. Det ska bli lättare att få sin rätt till eftergift prövad även om man inte anmält sin ändrade inkomst på det sätt som man är skyldig att göra.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 52
Justering: 2001-11-20 Debatt: 2001-11-29 Beslut: 2001-11-29

Betänkande 2001/02:BOU1 (doc, 1833 kB)

Betänkande 2001/02:BOU2

Det blir fr.o.m. den 1 januari 2002 möjligt att i rättsligt hänseende överföra byggnader eller andra anläggningar (fastighetstillbehör) från en fastighet till en annan. Fastighetstillbehören ska i samband med servitutsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning kunna överföras från den tjänande fastigheten till den eller de härskande fastigheterna. Vissa anläggningar som hör till en fastighet ska kunna frigöras från fastigheten i rättsligt hänseende i samband med upplåtelse av ledningsrätt. Beslut om överföring och frigörande ska under vissa förutsättningar kunna fattas även om ägaren till den tjänande fastigheten motsätter sig åtgärden. Ägaren ska ha rätt till ersättning om beslutet innebär en minskning av fastighetens värde eller annan skada.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2001-11-15 Debatt: 2001-11-22 Beslut: 2001-11-23

Betänkande 2001/02:BOU2 (doc, 155 kB)