Sök (10 träffar)

Betänkande 1997/98:BoU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Vidare godkändes förslaget om fortsatt tillämpning av bestämmelserna om breddat ägande i allmännyttiga bostadsföretag under 1998 och 1999 och om fortsatt räntestöd efter försäljning av sådana företag eller deras bostäder.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-04

Betänkande 1997/98:BoU10

Riksdagen behandlade regeringen förslag till mål och inriktning för den framtida bostadspolitiken. Räntebidragssystemet enligt 1993 års regler reformeras. Ekologiskt hållbara investeringar främjas vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Reglerna ändras för statliga kreditgarantier vid ny- och ombyggnad av bostäder. Räntebidraget för nybyggda hyres- och bostadsrättshus avvecklas långsammare för fastigheter i de s.k. krisårgångarna. Den s.k. garanterade räntan trappas upp med 0,10 i stället för 0,35 procentenheter. Särskilt stöd lämnas till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Möjligheter öppnas också för att i vissa fall lösa av kommunala borgensåtaganden till förmån för bostadsrättsföreningar. Skattereduktionen för utgifter för reparationer m.m. på bostadshus förlängs t.o.m. den 31 mars 1999. Riksdagen ställde sig i ett tillkännagivande till regeringen bakom den bostadspolitiska målsättning som redovisas i regeringens proposition. I ytterligare ett tillkännavgivande gjordes ett förtydligande och en korrigering angående det statliga kreditgarantisystemet för bostäder. Förtydligandet gällde vilka bostadsinvesteringar som ska omfattas av den utvidgade möjligheten till kreditgaranti. Korrigeringen gällde tillämpningen av regeln om att ersättning ur kreditgarantin ska lämnas högst för förluster som avser det garanterade lånet samt 50 % av visst tillägg.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:BoU2

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. jordförvärvslagen, förköpslagen, expropriationslagen och fastighetsbildningslagen.


Justering: 1997-11-06 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:BoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden som behandlar frågor med anknytning till naturresurslagen.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04

Betänkande 1997/98:BoU4

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att initiera en översyn av i vilken utsträckning lågfrekvent buller förekommer i vår boendemiljö. Översynen ska även omfatta vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att minska eller helt eliminera detta buller. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.


Justering: 1998-02-05 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:BoU5

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en översyn av vissa av plan-och bygglagens regler om tilläggsavgift vid olovligt byggande.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04

Betänkande 1997/98:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om vindkraft. Vissa av motionerna behandlar bl.a. den kommunala översiktsplaneringens utformning i syfte att underlätta utbyggnaden av vindkraft. I andra motioner förordas att vissa områden bör skyddas från vindkraftsetableringar.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04

Betänkande 1997/98:BoU7

Riksdagen beslutade att göra det lättare för äldre och sjuka att hyra ut sin lägenhet i andra hand under en tid de vistas på institution. Det blev också möjligt för den som på prov vill bo samman med någon annan att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Beslutet innebar att ett av kraven för andrahandsuthyrning slopades, nämligen att hyresgästen under viss tid inte ska ha tillfälle att använda lägenheten. Riksdagen beslutade vidare om att möjliggöra åtgärdsföreläggande vid brister i en lägenhets skick som funnits på tillträdesdagen, om skyldighet för hyresvärden att lämna information om sitt namn och om var han kan nås samt om rätt för den som ställt borgen eller pant till säkerhet för fullgörande av ett hyresavtal att efter viss tid säga upp sitt åtagande.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:BoU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om grundvattenskydd, kretsloppsanpassning av vatten- och avloppssystemet samt om avvittringens konsekvenser.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:BoU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om den regionala organisationen, länsindelningen samt den kommunala indelningen.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11