Sök (416 träffar)

Betänkande 2001/02:BOU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2002. Riksdagen beslutade också om lagändringar på området. Särskilda bestämmelser ska gälla för bostadsbidraget även under 2002 för dem som har studiestöd. Endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Vidare ska återstående räntebidrag enligt äldre regler utbetalas med ett engångsbelopp i januari 2002. Det görs vissa ändringar i reglerna för investeringsbidraget för studentbostäder. Det inrättas en organisation för fortsatt statligt stöd till en omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Organisationen ska kunna ge medel för avveckling eller utveckling av tomma lägenheter och medel till rikskapital samt för behov av nedskrivning av fastighetsvärden. Reglerna ändras om eftergift av krav på återbetalning av bostadsbidrag för den som har fått för mycket bidrag. Det ska bli lättare att få sin rätt till eftergift prövad även om man inte anmält sin ändrade inkomst på det sätt som man är skyldig att göra.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 52
Justering: 2001-11-20 Debatt: 2001-11-29 Beslut: 2001-11-29

Betänkande 2001/02:BOU1 (doc, 1833 kB)

Betänkande 2001/02:BOU2

Det blir fr.o.m. den 1 januari 2002 möjligt att i rättsligt hänseende överföra byggnader eller andra anläggningar (fastighetstillbehör) från en fastighet till en annan. Fastighetstillbehören ska i samband med servitutsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning kunna överföras från den tjänande fastigheten till den eller de härskande fastigheterna. Vissa anläggningar som hör till en fastighet ska kunna frigöras från fastigheten i rättsligt hänseende i samband med upplåtelse av ledningsrätt. Beslut om överföring och frigörande ska under vissa förutsättningar kunna fattas även om ägaren till den tjänande fastigheten motsätter sig åtgärden. Ägaren ska ha rätt till ersättning om beslutet innebär en minskning av fastighetens värde eller annan skada.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2001-11-15 Debatt: 2001-11-22 Beslut: 2001-11-23

Betänkande 2001/02:BOU2 (doc, 155 kB)

Betänkande 2000/01:BoU7

Ärendet återförvisades till bostadsutskottet för ytterligare beredning (se även 2000/01:BoU11 och 2000/01:BoU13).


Beredning: 2001-01-23 Justering: 2001-02-22 Debatt: 2001-03-08 Beslut: 2001-08-14

Betänkande 2000/01:BoU7 (doc, 123 kB)

Betänkande 2000/01:BoU13

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med syfte att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i läns- och landstingsindelningen som gäller deras kommun. Bakgrunden är regeringens avslag på Heby kommuns ansökan om att kommunen ska överföras från Västmanlands län till Uppsala län. Ansökan skedde efter en folkomröstning som genomfördes i kommunen i samband med 1998 års allmänna val. Vid omröstningen uttalade sig en majoritet för ett länsbyte.


Justering: 2001-05-31 Debatt: 2001-06-11 Beslut: 2001-06-12

Betänkande 2000/01:BoU13 (doc, 148 kB)

Betänkande 2000/01:BoU11

Riksdagen uttalade, med anledning av motionsförslag, att det är naturligt att ompröva frågan om bildandet av Torslanda kommun. Riksdagen uttalade också, med anledning av motionsförslag, att det finns anledning att i särskild ordning utreda frågan om att bilda Ljungskile kommun. I båda fallen hänvisades till Kommundemokratikommitténs uppdrag, som syftar till att underlätta kommundelningar och där de lokala inflytelsefrågorna lyfts fram, och till den breda opinionen för en delning. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2000 om bl.a. kommunindelningen och om försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan i vissa län.


Beredning: 2001-03-22 Justering: 2001-03-22 Debatt: 2001-03-29 Beslut: 2001-04-06

Betänkande 2000/01:BoU11 (doc, 90 kB)