Sök (270 träffar)

Betänkande 1999/2000:AU1

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om anslag för år 2000 till kontantstödet vid arbetslöshet och till arbetsmarknadspolitiken, arbetslivet, jämställdhetsområdet och statliga arbetsgivarfrågor. Beslutet innebär bl.a. att arbetsförmedlingarna får resurser för tillfällig personalförstärkning och att 14,65 miljoner kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen. När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder beslutades om ett anslag på 19,6 miljarder kronor. 130 miljoner kronor ska få användas under budgetåret för en försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för anställda. Riksdagen beslutade också om flexiblare regler för datorteken. Den grupp som kan komma i fråga för det förstärkta anställningsstödet utvidgas. Kravet på att ha varit inskriven vid arbetsförmedlingen viss tid sänks från 3 till 2 år. Dessutom sker vissa andra uppmjukningar i reglerna. Bl.a. ska förstärkt anställningsstöd kunna komma i fråga för personer som lämnar Samhall för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. När det gäller offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) beslutade riksdagen om en längre avvecklingstid än regeringen föreslagit. Detta i avvaktan på regeringsförslag om insatser för personer som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden under lång tid. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att överväga om det finns situationer när det kan vara befogat med lönebidrag även i ett bestående anställningsförhållande. Riksdagen gjorde också ett uttalade om försäkringskostnader för arbetshjälpmedel. När det gäller personaluthyrnings- och bemanningsföretag gav riksdagen regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös översyn av verksamheten. Riksdagen avslog regeringens förslag att regeringen ska få ge tillstånd till ändringar av Samhall AB:s bolagsordning utan riksdagens godkännande.


Debatt: 1999-12-07

Betänkande 1999/2000:AU1 (doc, 803 kB)

Betänkande 1999/2000:AU2

Riksdagen godkände regeringens förslag till lagändringar som syftar till att förtydliga arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla företagshälsovård och till att renodla företagshälsovårdens uppgifter. Ändringarna syftar även till att få till stånd en utökad samverkan mellan företagshälsovården och den offentligt finansierade sjukvården. Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Läkare och sjukgymnaster ska i fortsättningen inte kunna få läkarvårdsersättning respektive sjukgymnastikersättning för verksamhet inom företagshälsovården. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2000 med vissa övergångsbestämmelser.


Debatt: 1999-10-13

Betänkande 1999/2000:AU2 (doc, 245 kB)

Betänkande 1999/2000:AU3

Riksdagen godkände regeringens förslag till ändring i den s.k. inskränkningslagen. Lagändringen innebär att rätten för anställda inom den offentliga sektorn att överklaga beslut i frågor som i avtal har överlämnats till arbetsgivarens avgörande tas bort. Arbetsgivarverket har begärt en sådan ändring i enlighet med vad avtalsparterna på den statliga sektorn enats om.


Debatt: 1999-11-03

Betänkande 1999/2000:AU3 (doc, 71 kB)

Betänkande 1999/2000:AU4

Riksdagen godkände en utvidgning av lagen om europeiska företagsråd till att omfatta Storbritannien. Lagen tar sikte på större företag och företagsgrupper som verkar i minst två EES-länder och syftar till att ge arbetstagare i sådana företag och företagsgrupper möjlighet till information och samråd med den centrala ledningen för företaget eller för företagsgruppen.


Debatt: 1999-11-25

Betänkande 1999/2000:AU4 (doc, 91 kB)

Betänkande 1999/2000:AU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om lönebildningen. Beslutet ska främja en lönebildning i samhällsekonomisk balans som tål de påfrestningar som en långvarigt ökad arbetskraftsefterfrågan medför så att det blir möjligt att kombinera höjda reallöner med låg arbetslöshet och stabila priser. Besluten innebär ingen begränsning i arbetsmarknadens parters möjligheter och ansvar för hur avtalslösningar utformas. En ny myndighet, Medlingsinstitutet, får till uppgift att medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning. Varseltiden för stridsåtgärder förlängs från sju dagar till sju arbetsdagar. Om det främjar en god lösning av tvisten får Medlingsinstitutet skjuta upp varslade stridsåtgärder i högst 14 dagar. Riksdagen beslutade vidare om förbud mot stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag motsvarande vad som gällde under 1994. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2000. Regeringen fick också i uppdrag att se över den arbetsrättsliga lagstiftningen så att den uppfyller kraven på trygghet och inflytande för de anställda. Exempel på frågor som skulle kunna bli föremål för översyn är arbetstagarbegreppet, yttrandefriheten för anställda och korttidsanställningarnas inverkan på arbetslivet.


Justering: 2000-02-15 Debatt: 2000-03-15

Betänkande 1999/2000:AU5 (doc, 470 kB)

Betänkande 1999/2000:AU6

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om jämställdhetsaspekten på förslag till maxtaxa och allmän förskola. Det kan ifrågasättas om maxtaxan verkligen kommer att leda till minskade marginaleffekter för lågavlönade kvinnor. Redan i dag har dessa kvinnor oftast avgifter under maxtaket. Även om marginaleffekterna i vissa fall kan minskas medför insatsen för en bättre ekonomi för de lågavlönade kvinnorna längre arbetsdagar både för dem själva och för deras barn. Ställningstagandet gjordes med anledning av en mp-motion. Riksdagen lade också till handlingarna regeringens redovisning av hur jämställdhetsarbetet har utvecklats inom olika politikområden, huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet och Sveriges deltagande i det internationella samarbetet på jämställdhetsområdet.


Justering: 2000-02-03 Debatt: 2000-03-08

Betänkande 1999/2000:AU6 (doc, 321 kB)

Betänkande 1999/2000:AU7

Riksdagen godkände regeringens förslag om en förnyad arbetsmarknadspolitik. En aktivitetsgaranti införs i hela landet fr.o.m. den 1 augusti 2000. Aktivitetsgarantin ska ge arbetslösa som är eller löper risk att bli långtidsinskrivna bättre förutsättningar att få arbete. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det i vissa fall ska vara möjligt att anvisa arbetslösa reguljära studier. Ett nytt särskilt anställningsstöd införs för långtidsinskrivna personer som är 57 år eller äldre och som har små möjligheter att återkomma till den reguljära arbetsmarknaden. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen, dock med en något annan lydelse av lagtexten. Rätt till arbetslöshetsersättning ska den ha som aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete . Regeringen hade föreslagit formuleringen anstränger sig för att finna... Den ändrade lydelsen innebär ingen förändring i sak i förhållande till regeringens förslag. Kommunernas roll förtydligas när det gäller att samordna lokala insatser utifrån nationella mål för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingsnämnderna byter namn till arbetsmarknadsnämnder. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen att det bör finnas en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun men med möjlighet för länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund att komma överens om annat. Tillkännagivandet rör också formerna för hur ledamöter utses i arbetsmarknadsnämnderna. Budgetåret 1997 omdisponerades medel för personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut. Riksdagen förutsätter nu att medel förs tillbaka från anslaget för Arbetsmarknadsverkets förvaltning till anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder - detta när arbetsmarknadsläget medger minskade anslag för personalförstärkningar. Regeringen fick i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.


Justering: 2000-05-11 Debatt: 2000-05-25

Betänkande 1999/2000:AU7 (doc, 407 kB)

Betänkande 1999/2000:AU8

Det blir obligatoriskt att ta ut två av mammaledighetens 14 veckor i samband med förlossningen. En ny föräldraledighetslag trädde i kraft 1995 och tillkom delvis som en anpassning av de svenska reglerna till ett EG-direktiv. I och med den aktuella lagändringen uppfyller Sverige uttryckligen direktivets krav på obligatorisk mammaledighet.


Justering: 2000-04-25 Debatt: 2000-05-25

Betänkande 1999/2000:AU8 (doc, 91 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om 15,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för år 2000. De största anslagen är bostadsbidrag (5,7 miljarder kronor), räntebidrag (3,7 miljarder kronor), Statens bostadskreditnämnd (1,8 miljarder kronor) länsstyrelserna (1,8 miljarder kronor) och stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (1,8 miljarder kronor).


Justering: 1999-11-23 Debatt: 1999-12-02

Betänkande 1999/2000:BoU1 (doc, 430 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU10

Lagen om ungdomsbosparande upphör att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:BoU10 (doc, 83 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU2

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-12-14 Debatt: 2000-01-26

Betänkande 1999/2000:BoU2 (doc, 156 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. hyreslagen och bostadsrättslagen.


Justering: 1999-12-14 Debatt: 2000-01-26

Betänkande 1999/2000:BoU3 (doc, 213 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU4

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling. Förslagen sammanfaller i flera avgörande frågor med synpunkter och förslag som Riksrevisionsverket (RRV) redovisat för regeringen hösten 1999. Regeringen har för avsikt att genomföra en analys av RRV:s rapport och under år 2000 för riksdagen redovisa resultatet av analysen tillsammans med förslag till ändringar av regelsystemet.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU4 (doc, 127 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om att Heby kommun ska föras över från Västmanlands län till Uppsala län, att Länsstyrelsen i Skåne län ska benämnas länsmyndighet och att generell avgiftsbefrielse ska medges för vissa skylttillstånd.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU5 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. fastighetsförvärv, expropriation, kommunala förköp och tomträtt. Också en motion om tomträtt från allmänna motionstiden 1998 avslogs.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om plan- och byggfrågor.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU7 (doc, 240 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU8

En ny författningsreglering införs för registrering av fastigheter. Riksdagens beslut är föranlett av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:BoU8 (doc, 243 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter. Det kan ske t.ex. i den proposition om konkurrenspolitik som regeringen aviserat sin avsikt att överlämna i maj i år. Regeringen gavs också, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av en översyn av säkerhetskraven för vissa tivolianordningar. Även andra anordningar än de som omfattas av dagens besiktningskrav bör erbjuda betryggande säkerhet mot olycksfall. Det gäller t.ex. s.k. bungyjump-anordningar och s.k. rodeomaskiner samt vissa s.k. äventyrsbanor. Det är dessutom, beträffande de flesta anordningar, befogat att ifrågasätta om inte säkerhetskraven bör gälla även i andra sammanhang än allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-13

Betänkande 1999/2000:BoU9 (doc, 209 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2000. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Statsbudgeten visar för budgetåret 2000 ett överskott på 82,5 miljarder kronor. Överskottet ska användas till att betala av på den svenska statsskulden.


Justering: 1999-11-04 Debatt: 1999-11-18

Betänkande 1999/2000:FiU1 (doc, 670 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU10

Riksdagen beslutade att överlämna till regeringen en sammanställning av riksdagens olika beslut avseende statsbudgeten för år 2000.


Justering: 1999-12-16 Debatt: 1999-12-16

Betänkande 1999/2000:FiU10 (doc, 340 kB)