Sök (341 träffar)

Betänkande 1997/98:AU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för bl.a. kontantstödet vid arbetslöshet och för arbetsmarknadspolitiken. Det blev möjligt att ansöka om s.k. generationsväxling: en anställd som fyllt 63 år får, efter överenskommelse med arbetsgivaren, möjlighet att lämna arbetsmarknaden i förtid. En vakans som uppstår ska fyllas med en långtidsarbetslös person som har fyllt 20 men inte 35 år. Vidare beslutades om ungdomssatsningen kommunal utvecklingsgaranti. Kommunerna kan genom avtal med staten åta sig att ge arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år en aktiverande och utvecklande insats på heltid. Som ett led i förenklingsarbetet ersattes de nuvarande stödformerna rekryteringsstöd, vikariatsstöd och annat beredskapsarbete av ett enhetligt stöd, individuellt anställningsstöd. Ett förlängt starta-eget-bidrag infördes för invandrare. Det bidrag som arbetsgivare som anordnar API betalar höjdes den 1 januari 1998 från 2 000 kr till 3 000 kr per månad och deltagare. Arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut gavs medel för tillfälliga personalförstärkningar även under 1998.


Justering: 1997-11-27 Debatt: 1997-12-17

Betänkande 1997/98:AU10

Jämställdhetslagen förtydligades så att det framgår att varje arbetsgivare är skyldig inte bara att verka för utan också att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. I lagen infördes en definition av begreppet sexuella trakasserier och en skadeståndssanktionerad skyldighet för arbetsgivaren att utreda och åtgärda enskilda fall av sexuella trakasserier.


Justering: 1998-03-26 Debatt: 1998-04-22

Betänkande 1997/98:AU11

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om regionalpolitiken och den regionala näringspolitiken. De hittillsvarande målen för regionalpolitiken om uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet kvarstår oförändrade. Det övergripande målet för den regionala näringspolitiken ska vara att utifrån de förutsättningar som finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både kvinnor och män. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med parlamentariskt inflytande främst för att studera effekterna av dagens regionalpolitik och för att utarbeta en strategi för regional balans. Utredningsarbetet ska ha en bred inriktning och innefatta gles- och landsbygdsfrågor. När det gäller nedsättning av socialavgifter beslutades att vissa branscher inte längre ska vara ersättningsberättigade. Det gäller bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel, jakt och fiske. I fråga om stödområden kvarstår systemet med två långsiktiga stödområden 1 och 2 samt tillfälliga stödområden. Riksdagen avslog regeringens förslag att det fortsättningsvis ska vara regeringen och inte riksdagen som bestämmer vilka områden som ska ingå i de långsiktiga stödområdena.


Justering: 1998-04-23 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:AU12

Riksdagen godkände två internationella överenskommelser som ansluter till Europarådets sociala stadga. Överenskommelserna innebär dels att vissa organisationer ges rätt att anföra klagomål mot en stat för bristande genomföranden av dess åtaganden enligt den sociala stadgan, dels att de rättigheter som återfinns i den gällande sociala stadgan sammanförs med ett tilläggsprotokoll till stadgan som Sverige antog 1989.


Justering: 1998-03-31 Debatt: 1998-04-22

Betänkande 1997/98:AU13

Arbetstagare gavs rätt till ledighet från arbetet av trängande familjeskäl vid sjukdom eller olycksfall som gör arbetstagarens omedelbara närvaro nödvändig. Den arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet är skyddad mot uppsägning, avskedande och försämrade anställningsförmåner eller anställningsvillkor. Bakgrunden till riksdagens beslut var EG:s föräldraledighetsdirektiv.


Justering: 1998-04-23 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:AU14

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:AU2

Riksdagen godkände regeringens mål och allmänna riktlinjer samt budgetförslag för regionalpolitiken. Det övergripande målet för utgiftsområdet ska vara att underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden att utvecklas så att det bidrar till att uppfylla målen för den "stora" regionalpolitiken. Regeringen fick i uppdrag att senast i samband med vårpropositionen 1998 återkomma med förslag om hur segregation och utanförskap i storstäderna ska kunna motverkas och lokal utveckling stimuleras. Reglerna ändrades för landsbygdsstöd, sysselsättningsbidrag, småföretagsstöd och stöd till kommersiell service. Regeringen gavs möjlighet att under 1998 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalpolitiska åtgärder som innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåren 1999, 2000 och 2001. I ett tillkännagivande konstaterade riksdagen att merparten av kvarstående medel med anledning av det s.k. landshövdingeuppdraget bör tillföras de nya regionala självstyrelseorganen.


Justering: 1997-11-27 Debatt: 1997-12-17

Betänkande 1997/98:AU3

Arbetsdomstolen ska i mål och frågor där det arbetsrättsliga inslaget är helt underordnat kunna fatta beslut med en sammansättning med bara tre juristdomare. Arbetsgivar- och arbetstagarledamöter, s.k. intresseledamöter, ska alltså inte behöva delta i dessa fall. Riksdagen beslutade att inte godkänna regeringens förslag att det ska krävas prövningstillstånd i alla mål som överklagas från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Regeringen hade tidigare återkallat ett förslag om prövningstillstånd i mål som överklagas från tingsrätt till hovrätt. Med hänsyn till sambandet mellan förslagen menade riksdagen att det inte bör förekomma en särreglering för mål som överklagas till Arbetsdomstolen.


Justering: 1997-09-04 Debatt: 1997-10-08

Betänkande 1997/98:AU4

Det blev möjlighet att ta ledigt för att bedriva näringsverksamhet under en sammanhängande period om högst sex månader. Arbetstagarens verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens. Arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.


Justering: 1997-11-27 Debatt: 1997-12-17

Betänkande 1997/98:AU5

Riksdagen beslutade på AU:s initiativ om en särskild övergångsbestämmelse till den från årsskiftet 1997/98 gällande regeln om samordning mellan avgångsvederlag och försäkringsersättning. Dessutom avslogs ett antal motioner från allmänna motionstiden om bl.a. tidsmässig begränsning av ersättningsrätten, den s.k. bortre parentensen, samt om försäkringens finansiering, arbetsvillkoret och ersättningsrätten vid deltidsarbetslöshet.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:AU6

Riksdagen avslog motioner, bl.a. från allmänna motionstiden, om bl.a. en allmän översyn av arbetsrätten samt ändringar i vissa centrala arbetsrättsliga lagar.


Justering: 1998-01-28 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:AU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. löner och andra förmåner till chefer inom statlig sektor, rekrytering av anställda med utländsk bakgrund samt vissa frågor med anknytning till jämställdheten mellan kvinnor och män.


Justering: 1998-02-05 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:AU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 som behandlar främst arbetstidsförkortning och flexibilitet i den rättsliga regleringen men också frågor om övertid, deltidsanställdas önskan att arbeta heltid och avregleringar.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-04-22

Betänkande 1997/98:AU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om kompetensutveckling. I några motioner föreslås en utredning om behovet av kompetensutveckling i arbetslivet. I några av motionerna lämnas också förslag om hur kompetensutveckling skulle kunna finansieras.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-04-23

Betänkande 1997/98:BoU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Vidare godkändes förslaget om fortsatt tillämpning av bestämmelserna om breddat ägande i allmännyttiga bostadsföretag under 1998 och 1999 och om fortsatt räntestöd efter försäljning av sådana företag eller deras bostäder.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-04

Betänkande 1997/98:BoU10

Riksdagen behandlade regeringen förslag till mål och inriktning för den framtida bostadspolitiken. Räntebidragssystemet enligt 1993 års regler reformeras. Ekologiskt hållbara investeringar främjas vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Reglerna ändras för statliga kreditgarantier vid ny- och ombyggnad av bostäder. Räntebidraget för nybyggda hyres- och bostadsrättshus avvecklas långsammare för fastigheter i de s.k. krisårgångarna. Den s.k. garanterade räntan trappas upp med 0,10 i stället för 0,35 procentenheter. Särskilt stöd lämnas till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Möjligheter öppnas också för att i vissa fall lösa av kommunala borgensåtaganden till förmån för bostadsrättsföreningar. Skattereduktionen för utgifter för reparationer m.m. på bostadshus förlängs t.o.m. den 31 mars 1999. Riksdagen ställde sig i ett tillkännagivande till regeringen bakom den bostadspolitiska målsättning som redovisas i regeringens proposition. I ytterligare ett tillkännavgivande gjordes ett förtydligande och en korrigering angående det statliga kreditgarantisystemet för bostäder. Förtydligandet gällde vilka bostadsinvesteringar som ska omfattas av den utvidgade möjligheten till kreditgaranti. Korrigeringen gällde tillämpningen av regeln om att ersättning ur kreditgarantin ska lämnas högst för förluster som avser det garanterade lånet samt 50 % av visst tillägg.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:BoU2

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. jordförvärvslagen, förköpslagen, expropriationslagen och fastighetsbildningslagen.


Justering: 1997-11-06 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:BoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden som behandlar frågor med anknytning till naturresurslagen.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04

Betänkande 1997/98:BoU4

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att initiera en översyn av i vilken utsträckning lågfrekvent buller förekommer i vår boendemiljö. Översynen ska även omfatta vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att minska eller helt eliminera detta buller. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.


Justering: 1998-02-05 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:BoU5

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en översyn av vissa av plan-och bygglagens regler om tilläggsavgift vid olovligt byggande.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04