Sök (20 träffar)

Betänkande 1996/97:UU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till utrikesförvaltning och internationell samverkan. Besparingarna fram till år 1998 ska ske främst genom minskade kostnader inom utrikesförvaltningen, minskade bidrag till det nordiska samarbetet samt en minskning av de så kallade bidragsanslagen.


Justering: 1996-11-26 Debatt: 1996-12-16

Betänkande 1996/97:UU10

Riksdagen godkände protokollet till det partnerskaps- och samarbetsavtal som slutits mellan EU, dess medlemsstater och Ukraina.


Justering: 1997-05-29

Betänkande 1996/97:UU11

Riksdagen behandlade dels regeringens redovisning av inriktningen på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996. Skrivelsen och redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-06-05

Betänkande 1996/97:UU12

Riksdagen avslog ett stort antal motioner från allmänna motionstiden om skyddet av de mänskliga rättigheterna. Motionerna tar upp både principiella frågor och förhållandena i enskilda länder/områden och för enskilda folk. Ett antal motioner rör arbetet inom FN och i regionala organisationer. Även arbetet inom EU behandlas.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:UU13

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redovisning av verksamheten i Europeiska unionen under 1996 och dess agerande i de frågor som EU hade att hantera och i de av Sverige prioriterade frågorna.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-04

Betänkande 1996/97:UU14

Riksdagen godkände Europaavtalet med Slovenien. Målet med avtalet är att skapa ett ramverk för den politiska dialogen och för Sloveniens gradvisa integration med EU samt att främja en utökad handel och harmoniska ekonomiska förbindelser.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:UU15

Riksdagen avslog ett antal motioner om internationellt utvecklingssamarbete. Motionerna hade lämnats in under allmänna motionstiden eller med anledning av skrivelser från regeringen.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:UU16

Riksdagen avslog ett antal motioner, från bland annat allmänna motionstiden, om inriktningen av och innehållet i Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa, inklusive Östersjösamarbetet och Barentssamarbetet.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-26

Betänkande 1996/97:UU17

Riksdagen godkände ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Armenien. Syftet med avtalet är att skapa ett forum för en politisk dialog, att främja handel och investeringar, att stärka den demokratiska och marknadsekonomiska utvecklingen i Armenien samt att ge en ram för ett bredare samarbete mellan parterna. Avtalet ska även skapa förutsättningar för etableringsfrihet, tjänstehandel och kapitalrörelser.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:UU18

Riksdagen godkände ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Azerbajdzjan. Syftet med avtalet är att skapa ett forum för en politisk dialog, att främja handel och investeringar, att stärka den demokratiska och marknadsekonomiska utvecklingen i Azerbajdzjan samt att ge en ram för ett bredare samarbete mellan parterna. Avtalet ska även skapa förutsättningar för etableringsfrihet, tjänstehandel och kapitalrörelser.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:UU19

Riksdagen godkände ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien. Syftet med avtalet är att skapa ett forum för en politisk dialog, att främja handel och investeringar, att stärka den demokratiska och marknadsekonomiska utvecklingen i Georgien samt att ge en ram för ett bredare samarbete mellan parterna. Avtalet ska även skapa förutsättningar för etableringsfrihet, tjänstehandel och kapitalrörelser.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:UU2

Riksdagen godkände regeringens förslag att sänka u-lands-biståndet med 1,4 miljarder kronor, till en nivå motsvarande 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Neddragningen skedde i syfte att sanera statsfinanserna. Riksdagen godkände även regeringens övriga budgetförslag om internationellt bistånd och förslag till utfästelser och åtaganden inom det multi- och bilaterala utvecklingssamarbetet. För samarbetet med Central- och Östeuropa avsattes 810 miljoner kronor


Justering: 1996-11-26 Debatt: 1996-12-17

Betänkande 1996/97:UU20

Riksdagen godkände ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Uzbekistan. Syftet med avtalet är att skapa ett forum för en politisk dialog, att främja handel och investeringar, att stärka den demokratiska och marknadsekonomiska utvecklingen i Uzbekistan samt att ge en ram för ett bredare samarbete mellan parterna. Avtalet ska även skapa förutsättningar för etableringsfrihet, tjänstehandel och kapitalrörelser.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:UU3

Riksdagen godkände ett avtal om utökat samarbete och handel (Europa-Medelhavsavtal) som förhandlats fram mellan EU, dess medlemsstater och Marocko. Avtalet är ett associeringsavtal och ger utökade möjligheter till politisk dialog med Marocko.


Justering: 1996-10-08 Debatt: 1996-10-24

Betänkande 1996/97:UU4

Riksdagen godkände ett tilläggsprotokoll till 1980 års vapenkonvention. Protokollet innefattar ett förbud att använda laservapen som är särskilt konstruerade för att bestående förstöra en normal synförmåga. De stater som skriver under protokollet får inte heller överföra sådana vapen till andra.


Justering: 1996-06-24 Debatt: 1996-10-24

Betänkande 1996/97:UU5

Riksdagen beslutade att Sveriges bidrag till en multinationell fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina ska vara en väpnad styrka om högst 510 personer. Den svenska insatsen ska ingå i en huvudsakligen nordisk brigad.


Justering: 1996-12-10 Debatt: 1996-12-16

Betänkande 1996/97:UU6

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1995.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-26

Betänkande 1996/97:UU7

Riksdagen behandlade dels regeringens skrivelse med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1995 och 1996, dels en redogörelse från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling om verksamheten inom församlingen under 1996. Skrivelserna och redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:UU8

Riksdagen godkände ett reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar. Protokollet är knutet till 1980 års vapenkonvention. I det reviderade protokollet ställs avsevärt högre krav för användning av minor och andra försåtvapen. Reglerna kommer nu att vara tillämpliga även i interna konflikter. Krav ställs på självförstöring och självdeaktivering av minor. Efter protokollets ikraftträdande får minor som inte uppfyller dessa krav inte längre användas. Varje part i en konflikt åläggs också att röja de minfält eller mineringar som denna lägger ut.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:UU9

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1996.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-21