Sök (14 träffar)

Betänkande 1996/97:UbU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om utbildning och forskning. Pengar anslogs till en särskild satsning på vuxenutbildning med 90 000 platser. De små och medelstora högskolorna gavs fasta forskningsresurser. De tillfälliga utbildningsplatserna i högskoleutbildningen ska ersättas av 15 000 permanenta platser från hösten 1997 och ytterligare 15 000 hösten 1999. Forskningsråden under Utbildnings-departementet gavs 230 miljoner mindre än förut men bör kompenseras genom de så kallade löntagarfondsstiftelserna. Riksdagen begärde en parlamentarisk utredning om lärarutbildningen. Dessutom fick regeringen i uppdrag att komma med förslag om en waldorflärarutbildning i Rudolf Steiner-högskolans regi.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-11

Betänkande 1996/97:UbU10

Riksdagen beslutade att försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet ska kunna inledas. Kommunerna ska under en fyraårig försöksperiod få överlåta vissa ansvars- och beslutsfunktioner, som sedan tidigare ligger på styrelsen för utbildningen eller rektorn, till en lokal styrelse där elever har majoritet. Försöksverksamheten ska omfatta gymnasieskolan och komvux.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:UbU11

Riksdagen behandlade Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 1996 och Riksdagens revisorers granskning av fondens verksamhet under året. Redogörelserna lades till handlingarna.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:UbU12

Riksdagen avslog en motion som gick emot regeringens planer på att byta ut termen hemspråk mot modersmål. I den proposition som föranlett motionen gör regeringen bedömningen att hemspråksundervisningen bidrar till språkutvecklingen av både hemspråket och svenska språket samt redovisar sin avsikt att ersätta benämningen hemspråk med modersmål.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:UbU13

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse med utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning.


Justering: 1997-05-22 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:UbU14

Riksdagen beslutade om en lag om särskild skatteväxling mellan landsting och kommuner. Landstingen har sedan den 1 juli 1996 rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för sina gymnasieutbildningar. Lagen ger kommunerna fullt ekonomiskt ansvar för de gymnasiala utbildningarna. Skatteväxlingen ska ske senast inför 1999. Riksdagen beslutade samtidigt att landstingen ska ha rätt att anordna även specialutformade program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan efter överenskommelse med en kommun.


Justering: 1997-05-22 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:UbU2

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett särskilt utbildningsbidrag som arbetslösa mellan 25 och 55 år, och i vissa fall anställda, ska kunna få under högst ett studieår. Bidraget hänger samman med en femårig satsning på vuxenutbildning.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-11

Betänkande 1996/97:UbU3

Riksdagen beslutade om övergripande mål för forskningen och allmänna riktlinjer för forskningspolitiken. Det ska ställas krav på hög vetenskaplig kvalitet i den forskning som finansieras med statliga medel. Högskolans samverkan med det omgivande samhället ska öka. Forskningsetiska problem ska ges ökad uppmärksamhet. Alla universitet och högskolor ska förfoga över egna forskningsresurser. Riktlinjen vid ändrade stiftelse-förord-nanden för forskningsstiftelser som inrättades med löntagar-fondsmedel ska vara att det är regeringen som utser och ent-ledigar styrelsernas ledamöter. Forskningsråden gavs åter möjlighet att inrätta och tillsätta professurer.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-11

Betänkande 1996/97:UbU4

Riksdagen beslutade att ändra systemet för beräkning av hemkommunernas bidrag till fristående grundskolor. Regeln om att bidraget ska utgöra en viss procentandel av kommunens egen genomsnittskostnad togs bort. Riksdagen godkände även regeringens övriga förslag om fristående skolor. Skolorna ska vara öppna för alla, och skolor som motsvarar grundskolan får inte ta ut elevavgifter. Skolverket ska i fortsättningen besluta om fristående gymnasieskolors rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Skolverket ska även avgöra om en fristående skola på grundskolenivå ska vara berättigad till bidrag från hemkommunerna. Riksdagen beslutade vidare att ta bort den generella rätten för elever som tillhör vissa trossamfund att befrias från undervisningen i religionskunskap.


Justering: 1996-09-26 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:UbU5

Riksdagen beslutade om flera förändringar inom skolan. Skolorna ska kunna sätta sammanfattande betyg i ämnesblocken NO (fysik, kemi och biologi) respektive SO (geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap) som alternativ till betyg i varje ämne. Godkänt betyg i svenska som andraspråk ska vara ett alternativ till godkänt betyg i svenska för tillträde till gymnasieskolan. En öppnare reglering av tillämpningen av timplanerna i gymnasieskolan ska införas. Kommunerna ska kunna erbjuda individuella och specialutformade program till grupper av elever. Ändrade regler för arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ska införas.


Justering: 1996-09-26 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:UbU6

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika grundskolefrågor. Motionerna tar upp bland annat åtgärder mot mobbning och våld i skolan, segregationstendenser i skolan, reglerna för fristående grundskolor och skolans arbetsmiljö och elevvård.


Justering: 1997-02-27 Debatt: 1997-03-13

Betänkande 1996/97:UbU7

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika gymnasiefrågor. Motionerna tar upp bland annat översyn av gymnasieskolans program, antalet kärnämnen, lärlingsutbildning, utbildning i företagarkunskap och entre-prenör-skap och flexibel studietakt i gymnasieskolan.


Justering: 1997-02-27 Debatt: 1997-03-13

Betänkande 1996/97:UbU8

Riksdagen avslog ett fyrtiotal motioner från allmänna motionstiden om läroplansfrågor. Motionerna tar upp bland annat läroplanerna, kurs- och timplanerna, jämställdhet, hemspråksundervisning, svenska som andraspråk, betyg och lärarfrågor.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:UbU9

Riksdagen avslog ett stort antal motioner om olika högskolefrågor. Motionerna rör bland annat huvudmannaskap, styrningsprinciper, tillträdesfrågor, utbildningens tillgänglighet, sommaruniversitet, resurstilldelning, rättssäkerhet, jämställdhet och vissa utbildningars mål och innehåll.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-14