Sök (16 träffar)

Betänkande 1996/97:SfU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag på socialförsäkringsområdet med i huvudsak endast den förändringen att de allmänna försäkringskassorna gavs ytterligare 33 miljoner kronor. Anslaget till Riksförsäkringsverket minskades i motsvarande mån. Budgetbeslutet innebar vidare att ikraftträdandet av regler om intjänande av ålderspension enligt det nya pensionssystemet flyttas fram till den 1 januari 1999. De första utbetalningarna enligt de reformerade reglerna påbörjas i januari 2001. Arbetsmarknadens parter gavs längre tid på sig för att avtala om höjning av åldersgränsen för avgångsskyldighet. Riksdagen godkände även regeringens förslag om en förkortning av den generella tiden för omställningspension för efterlevande, en växling mellan folkpension i form av efterlevandepension och pensionstillskott och en inkomstprövning av folkpension i form av änkepension. Kompensationsgraden i bostadstillägget till pensionärer sänktes, och det beslutades att värdet av fritidsbostad ska tas med i beräkningen av den inkomst som reducerar bostadstillägget. Samtidigt sker dock förbättringar av det särskilda bostadstillägget.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1996-12-18

Betänkande 1996/97:SfU10

Försäkringskassan gavs möjlighet att inom i princip hela socialförsäkrings- och bidragsområdet besöka den enskilde och göra förfrågan hos denne eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter. Syftet är att förbättra de allmänna försäkringskassornas utrednings- och kontrollmöjligheter. Besök ska kunna användas dels som ett led i utredningen av ett försäkrings- eller bidragsärende i det enskilda fallet, dels av bland annat allmänpreventiva skäl i en viss typ av ärenden inom ramen för en samlad insats. Om den försäkrade vägrar att ta emot ett besök får försäkringskassan dra in eller sätta ned ersättningen om omständigheterna motiverar det. Vidare infördes det en generell regel om att uppgifter som den enskilde lämnar om faktiska förhållanden ska lämnas på heder och samvete. Dessutom gavs försäkringskassan möjlighet att ta del av adressuppgifter från Posten AB.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-16

Betänkande 1996/97:SfU11

Riksdagen beslutade att Statens invandrarverk ska ta över ansvaret från polismyndigheterna för de utlänningar som tas i förvar enligt utlänningslagen och för de lokaler där de förvarstagna ska vistas. För att verkställa ett förvarsbeslut ska Invandrarverket ha rätt att begära biträde av polis. Verket ska också under vissa förutsättningar kunna besluta om att den förvars-tagne placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller arrest. Detta gäller aldrig barn under 18 år.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:SfU12

Riksdagen beslutade att höja ersättningsnivån för sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuklön till 80 procent. Det samma gällde ersättningsnivån för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning och särskild sjukpenning från det statliga personskadeskyddet. Minskningsregeln i sjukpenningförsäkringen ändrades så att kompletterande ersättning ska få ges även efter den 90XZAWe dagen i en sjukperiod utan att sjukpenningen minskas. Riksdagen godkände även regeringens förslag till inriktningen av samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Bland annat ska gemensamma verksamhets- och handlingsplaner upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning. De av regeringen föreslagna riktlinjerna för förändringar i socialförsäkringsadministrationen godkändes också. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter i social-försäkrings-nämnderna. Detta eftersom nämnderna i många fall behandlar ärenden om förtidspension och ärenden enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-06-09

Betänkande 1996/97:SfU13

Riksdagen avslog sex motioner från allmänna motionstiden 1994XZBW95 och 1996XZBW97 om socialavgifter.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:SfU14

Riksdagen avslog nio motioner om svenskt medborgarskap med mera. Motionerna behandlar främst krav för erhållande av svenskt medborgarskap men även olovligt bortförande av barn och utvisning efter fängelsestraff.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:SfU15

Riksdagen avslog ett tiotal motioner från allmänna motionstiden 1994XZBW95 och 1996XZBW97 om pensioner, främst med anknytning till det reformerade pensionssystemet.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-05-16

Betänkande 1996/97:SfU16

Riksdagen godkände Dublinkonventionen. Huvudprincipen enligt konventionen är att den medlemsstat där en asylsökande först rest in eller har uppehållstillstånd eller visering eller där sökanden har familjeanknytning också ska vara ansvarig för prövningen av en asylansökan även om den gjorts i en annan medlemsstat.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:SfU2

Riksdagen godkände regeringens förslag till fördelning av anslagen på området invandrare och flyktingar. Kostnaderna ska minska med 267 miljoner kronor t.o.m. 1998, varav 21 miljoner under 1997. Huvuddelen av besparingen ligger på ett minskat flyktingmottagande hos kommunerna eftersom behoven av statliga ersättningsutbetalningar därmed minskar.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1996-12-18

Betänkande 1996/97:SfU3

Riksdagen beslutade att ett nytt samhällsstöd ska ersätta bidragsförskottet och det särskilda bidraget till vissa adoptivbarn. Samhällsstödet ska ges i form av ett underhållsstöd på 1 173 kr per månad och barn. Återbetalningsskyldigheten för den förälder som inte bor tillsammans med barnet är utformad som en viss procent av den återbetalningsskyldiges senast taxerade bruttoinkomst efter ett grundavdrag på 24 000 kr.


Justering: 1996-10-08 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:SfU4

Riksdagen beslutade att förlänga sjuklöneperioden från 14 till 28 dagar. Under sjuklöneperioden har arbetsgivaren ansvar för att betala sjuklönen. Vidare slopades den högre kompensationen för de så kallade mamma- och pappamånaderna i föräldraförsäkringen.


Justering: 1996-10-08 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:SfU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen och allmänna riktlinjer för migrationspolitiken. Skydd ska som hittills ges till flyktingar enligt flykting-konventionen, men konventionen ska ges en vidare tolkning. Skyddsgrunderna för de facto-flyktingar och krigsvägrare ersätts av preciserade regler för vilka som ska ges skydd utöver konventionsflyktingar. Invandringen av anhöriga begränsas i princip till make, maka eller sambo samt barn under 18 år. Rättssäkerheten stärks bland annat genom ett ökat inslag av muntlig handläggning i asylprocessen. Riksdagen ansåg, liksom regeringen, att en parlamentarisk kommitté ska se över rättsprocessen. Frågan om återkallelse av uppehållstillstånd bör vid översynen behandlas skyndsamt och med förtur. Riksdagen kompletterade regeringens förslag med en utvidgning av rätten till offentligt biträde. Barn under 18 år som hålls i förvar ska alltid få sådant biträde om barnet saknar vårdnadshavare i Sverige.


Justering: 1996-11-19 Debatt: 1996-12-05

Betänkande 1996/97:SfU6

Riksdagen beslutade om ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension. Utrymmet för att vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ta hänsyn till andra faktorer än rent medicinska minskar. Den försäkrades arbetsförmåga ska i sista hand bedömas mot alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten. Den som har förmåga att klara något sådant arbete på heltid ska anses ha full arbetsförmåga. Förändringar i arbetsinkomsten ska i princip inte längre ha betydelse för bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt.


Justering: 1996-12-03 Debatt: 1996-12-18

Betänkande 1996/97:SfU7

Riksdagen beslutade om rättelse av ett tidigare beslut om övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om allmän försäkring.


Justering: 1996-12-19 Debatt: 1996-12-20

Betänkande 1996/97:SfU8

Riksdagen beslutade om ett antal lagändringar på socialförsäkringsområdet. Bestämmelserna om rätt till omplacering eller ledighet med havandeskapspenning EU-anpassades även när det gäller kvinnor inom handelsflottan. Tidsfristen i övergångsbestämmelserna till lagen om socialförsäkringsregister förlängdes.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:SfU9

Riksdagen upphävde samordningen mellan sjuklön och vissa ersättningar som arbetstagaren får på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring. Sådana ersättningar ska därmed inte avräknas från den sjuklön som arbetsgivaren är skyldig att betala.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-03-19