Sök (44 träffar)

Betänkande 1996/97:KU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till rikets styrelse och till dagspress och taltidningar. Stödet till de politiska partierna ökades med 30 miljoner kronor för 1997. På KU:s initiativ beslutades att reglerna för det avtrappade partistödet för partier som lämnat riksdagen ska ses över. Utrednings- och assistentstödet till riksdagsledamöterna utökades. Regeringens förslag om att ändra dagstidningsbegreppet godkändes. En lågfrekvent tidning ska för att få presstöd ha ett brett innehåll och riktas mot en vid läsekrets. Två eller flera tidningar som utkommer under olika namn men till exempel har gemensam administration och tekniskt samarbete ska i vissa fall räknas som en. Riksdagen beslutade att tiden för avveckling av presstödet för de tidningar som förlorar på de nya reglerna ska vara två år i stället för ett år, som regeringen föreslagit. På KU:s initiativ beslutades att Presstödsnämnden ska kunna jämka stödet till elektroniska dagstidningar eftersom dessa kan produceras och distribueras till lägre kostnader än papperstidningar.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-09

Betänkande 1996/97:KU10

Reglerna om kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan ändrades. Kyrkoherden i en icke-territoriell församling gavs befogenhet att pröva frågor om kyrkotillhörighet för församlingens medlemmar.


Justering: 1997-01-28 Debatt: 1997-02-12

Betänkande 1996/97:KU11

Riksdagen behandlade Justitieombudsmännens redogörelse för sin verksamhet under 1995/96. Redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:KU12

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om att utvidga försöksverksamheten med kommunal näringsverksamhet i andra kommuner än den egna. Kommunala trafikföretag har sedan tidigare möjlighet att bedriva verksamhet i andra kommuner.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:KU13

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Motionerna behandlar bland annat behovet av att hålla de plenifria veckorna fria även från annat riksdagsarbete och en utvidgning av allmänna motionstiden.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:KU14

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden 1995 och 1996 som har samband med de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen. Motionerna tar upp bland annat skyddet för religion och livsåskådning, förbud mot diskriminering av homosexuella och förbud mot rasistiska organisationer.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:KU15

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om biografcensur, åtgärder mot våldsskildringar med mera och ytterligare åtgärder mot barnpornografi etc.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:KU16

Riksdagen beslutade om en ny vallag. Lagen - som är gemensam för riksdagsval, landstings- och kommunalval och val till Europaparlamentet - bygger i stora delar på den tidigare vallagen men innehåller också nyheter. Bland annat förstärks inslaget av personval. Ledamöterna utses i första hand bland de kandidater som fått personröster över en viss spärr. Spärren blir vid 1998 års val 8 procent vid riksdagsval och 5 procent vid övriga val. Partier som registrerat sin partibeteckning ska kunna anmäla samtliga sina kandidater. Tillskrivna namn kommer då inte att beaktas vid mandatfördelningen. Strykningar har inte längre någon effekt. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en parlamentarisk utvärdering av de första allmänna valen med personvalsinslag i full skala. Vid utvärderingen bör bland annat undersökas om den nya vallagen gett väljarna bättre möjligheter att påverka vilka som ska representera dem. Även 8-procentsspärrens inverkan och om ovidkommande ekonomiska faktorer påverkat valet bör studeras.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:KU17

Riksdagen godkände regeringens förslag att starta digitala TV-sändningar så snart som möjligt, helst redan hösten 1997. Sändningarna ska införas i flera steg med möjlighet för staten att successivt ta ställning till om och på vilka sätt verksamheten ska fortsätta. I en första etapp inleds sändningarna på ett begränsat antal orter. Kärnan i verksamheten ska vara digitala marksändningar av TV. Det ska eftersträvas att flera av varandra oberoende programföretag deltar. Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska få ett engångsbelopp på 200 miljoner kronor för digitala sändningar ur rundradiokontot om resultatutvecklingen för kontot tillåter det.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:KU18

Tystnadsplikten enligt kyrkolagen utvidgades till att omfatta alla som är behöriga att utöva det kyrkliga ämbetet som präst i Svenska kyrkan. Lagändringen gör att samma regler gäller för alla präster i Svenska kyrkan. Riksdagen beslutade även att kyrkolagens begrepp själavårdande samtal ska bytas ut mot begreppet enskild själavård. Begreppet själavårdande samtal har lett till osäkerhet när det gäller bland annat brevväxling och avgränsningen mot andra samtal.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:KU19

Riksdagen beslutade att ta bort den särskilda begränsningen av mängden annonser som får sändas i TV och radio under bästa sändningstid. Dessutom höjdes högsta tillåtna annonsmängd från åtta till tio minuter under sändningstiden mellan kl. 19 och 24. Staten gavs möjlighet att i sändningstillstånd ställa villkor om regionala sändningar och produktioner. Vidare kompletterades bestämmelserna om återkallelse av tillstånd. Det blir därmed möjligt att återkalla ett tillstånd om ett villkor om programföretags ägarförhållanden åsidosatts på ett väsentligt sätt.


Justering: 1997-04-22 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:KU2

Riksdagen skärpte informationskraven på regeringen när det gäller EU-frågor. Informationsskyldigheten ska även regleras i riksdagsordningen. Utskotten ålades att följa arbetet inom EU på respektive utskotts ämnesområde. EU-nämnden gavs rätt att hålla öppna sammanträden, och genom en ändring i sekretsslagen gavs utökade möjligheter att sekretessbelägga uppgifter som förekommer i EU-nämndens stenografiska uppteckningar.


Justering: 1996-11-21 Debatt: 1996-12-04

Betänkande 1996/97:KU20

Riksdagen beslutade om ändringar i kommunallagen som gör det möjligt för kommuner och landsting att samverka med andra kommuner och landsting genom en gemensam nämnd. Samverkan ska omfatta kommunala angelägenheter som är gemensamma. Riksdagen beslutade vidare att förenkla och modernisera reglerna om kommunalförbund. Det blir bland annat enklare att bilda ett kommunalförbund.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:KU21

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i instruktionen för Riksdagens förvaltningskontor. Ändringarna gäller institutet offentlig tjänst, Riksdagens EU-upplysning, förvaltningskontorets årsredovisning med mera samt förvaltningskontorets anställningsbeslut.


Justering: 1997-04-30 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:KU22

Riksdagen beslutade att Regeringskansliet ska bli föremål för extern revision av Riksdagens revisorer. Granskningen ska kunna ske med hjälp av auktoriserad revisor vid revisionsbyrå. Externgranskningen ska resultera i en revisionsberättelse som beslutas av Riksdagens revisorer. Regeringen bör i budgetpropositionen i september lämna information om vilka åtgärder den tänker vidta med anledning av revisionsberättelsen.


Justering: 1997-05-21 Debatt: 1997-06-03

Betänkande 1996/97:KU23

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att vid översynen av sekretsslagen uppmärksamma frågan om hälso- och sjukvårdssekretess vid misstanke om försök till allvarliga brott där minimistraffet är fängelse i två år. Med nuvarande regler bryts sekretessen vid misstanke om sådant brott men däremot inte vid försök till ett sådant brott.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:KU24

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om statlig förvaltning. Motionerna behandlar bland annat ombudsmannaorganisationen, alkoholfri representation och riksdagspartiernas representation i statliga styrelser och nämnder.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:KU25

Riksdagen godkände KU:s granskning av regeringens arbete. KU behandlar bland annat medgivandet till Försvarets materielverk att teckna avtal med Volvo Aero Corporation AB om produktstöd för vissa flygmotorer (den så kallade Arbogaaffären). Utskottet konstaterar att den dåvarande försvarsministern Thage G Peterson inte kan undgå viss kritik för de brister i beredningen av regeringsärendet som förekommit. KU har vidare undersökt praxisutvecklingen vad gäller följdleveranser på krigsmaterielområdet. Utskottet anser att utformningen av riktlinjerna för krigsmaterielexporten kan ge upphov till olika uppfattningar om tillämpningen. Det finns därför anledning för regeringen att överväga och precisera det avsnitt i riktlinjerna som handlar om följdleveranser. När det gäller försvaret av kronan under hösten 1992 finns det enligt KU skäl för att händelseförloppet blir föremål för undersökning. Utskottets majoritet är dock inte beredd att nu ta ställning till en undersökning utan ska efter kontakter med andra riksdagsorgan återkomma senare.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-06-04

Betänkande 1996/97:KU26

Riksdagen avslog sex motioner från allmänna motionstiden om frågor som regleras i regeringsformen. Motionerna tar upp frågor om förfarandet vid rättighetsbegränsningar och om bered-ning av riksdagsbeslut, om författningsdomstol, om domstolars och domares konstitutionella ställning, om lagprövningsrätten, om subsidiaritetsprincipen samt om Utrikesnämndens sammansättning.


Justering: 1997-04-30 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:KU27

Riksdagen beslutade att förlänga den så kallade stopplagen till utgången av 1998. Stopplagen gör att Radio- och TV-verket inte kan meddela tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen.


Justering: 1997-04-22 Debatt: 1997-05-14

Paginering