Sök (40 träffar)

Betänkande 1996/97:KrU1

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om kulturpolitiken. Sju nationella kulturpolitiska mål, som ersätter 1974 års mål, fastställdes. Staten övertar huvudmannaskapet för Etnografiska museet i Göteborg den 1 januari 1999 och ett samlat etnografiskt centralmuseum får sitt säte i staden. Myndigheten ska innefatta Etnografiska museet i Göteborg och tre museer i Stockholm, Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. En organisationskommitté ska förbereda sammanförandet och skapandet av ett nytt världskulturmuseum i Göteborg. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag till bibliotekslag, dock med vissa förtydliganden. Regeringen gavs i uppdrag att se över lagen på två punkter: dels om privata högskolebibliotek ska omfattas av lagen, dels om kommuner och landsting ska åläggas att upprätta en plan för biblioteksverksamheten. Ett antal nationella treåriga uppdrag ska inrättas. Tillsammans med andra insatser ska detta stödja kulturen i hela landet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om kulturutbudet från nationalscener eller andra statligt finansierade kulturinstitutioner i en kommun eller landsting bör påverka det statliga regionala stödet.


Justering: 1996-12-03 Debatt: 1996-12-19

Betänkande 1996/97:KrU10

Riksdagen avslog motioner om ändrade regler för bidrag till de religiösa och politiska ungdomsförbunden och ett motionsförslag att organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt rollspel inte ska ges statsbidrag.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:KrU11

Riksdagen avslog dels en motion om att riksdagen ska uttala sig om färgsättningen på Stockholms slott, dels en motion om att riksdagen ska begära en förstudie av möjligheterna att gräva ut slottet Tre kronor.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:KrU12

Riksdagen beslutade om förtydliganden i kulturminneslagen för att klargöra vad länsstyrelsen ska ta hänsyn till när den bestämmer vem som ska utföra vissa typer av arkeologiska utredningar och undersökningar. Det rör i synnerhet frågan om i vilken utsträckning ett anbuds- eller förfrågningsförfarande ska tillämpas. Vidare beslutades att den som utför ett arbetsföretag ska få ett utökat kostnadsansvar genom att han åläggs att svara för kostnaderna för att ta till vara fornfynd, dvs. nykonservering och fyndhantering.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:KrU2

Riksdagen beslutade utvidga lotterilagen så att fler former av spelverksamhet faller in under lotteribegreppet. Kopplingen mellan den allmänna lotteridefinitionen och de olika lotterikategorierna togs bort. Dessutom beslutades att en vidare krets av automatspel ska inrymmas under automatspelsbegreppet.


Justering: 1996-11-05 Debatt: 1996-11-20

Betänkande 1996/97:KrU3

Riksdagen höjde TV-avgiften mot bakgrund av att handel med vissa upphovsrätter med mera ska momsbeläggas, vilket ger public service-företagen ökade kostnader. Höjningen av TV-avgiften ska kompensera företagen.


Justering: 1996-11-20 Debatt: 1996-12-04

Betänkande 1996/97:KrU4

Riksdagen avslog ett antal motioner om idrottsfrågor. Motioner-na rör bland annat professionell boxning.


Justering: 1997-01-30 Debatt: 1997-02-12

Betänkande 1996/97:KrU5

Riksdagen avslog fem motioner om kulturarvsfrågor. Motionärerna föreslår bland annat att Falsterbonäset ska föras upp på Unescos världsarvslista, att ett industrihistoriskt centrum som planeras i Eskilstuna ska ges statligt stöd och att kulturminneslagen ska få regler om skydd för kulturhistoriskt värdefulla fartyg.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-26

Betänkande 1996/97:KrU6

Riksdagen avslog fem motioner om museifrågor. Motionerna behandlar bärgning av hjulångaren Erik Nordevall, Kolmårdens djurpark och projektet Nordiskt akvarellmuseum i Skärhamn.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-26

Betänkande 1996/97:KrU7

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utan dröjsmål pröva frågan om kasinospel enligt internationella regler ska tillåtas i Sverige. Det finns starka skäl som talar för att spelformen ska tillåtas, och dessa skäl har betydligt större tyngd än de skäl som talar för att det nuvarande förbudet ska behållas. Resultatet av det utredningsarbete som gjorts bör vara tillräckligt för att regeringen ska kunna ta ställning i frågan.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:KrU8

Riksdagen avslog åtta motioner om radio- och TV-frågor. Motionerna innehåller bland annat förslag om en ny inriktning på public service-uppdraget och om privatisering av en TV-kanal, två radiokanaler och Utbildningsradion.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:KrU9

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en samlad översyn av utbildningarna för vuxna inom teckenspråksområdet. Regeringen fick även i uppdrag att låta Kunskapslyftskommittén se över frågan om ansvarsfördelningen mellan bland annat stat, kommun och landsting när det gäller extrakostnader för funktionshindrades folkhögskolestudier. Funktionshindrades möjligheter att få utbildning vid folkhögskola ska underlättas och förbättras.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:KU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till rikets styrelse och till dagspress och taltidningar. Stödet till de politiska partierna ökades med 30 miljoner kronor för 1997. På KU:s initiativ beslutades att reglerna för det avtrappade partistödet för partier som lämnat riksdagen ska ses över. Utrednings- och assistentstödet till riksdagsledamöterna utökades. Regeringens förslag om att ändra dagstidningsbegreppet godkändes. En lågfrekvent tidning ska för att få presstöd ha ett brett innehåll och riktas mot en vid läsekrets. Två eller flera tidningar som utkommer under olika namn men till exempel har gemensam administration och tekniskt samarbete ska i vissa fall räknas som en. Riksdagen beslutade att tiden för avveckling av presstödet för de tidningar som förlorar på de nya reglerna ska vara två år i stället för ett år, som regeringen föreslagit. På KU:s initiativ beslutades att Presstödsnämnden ska kunna jämka stödet till elektroniska dagstidningar eftersom dessa kan produceras och distribueras till lägre kostnader än papperstidningar.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-09

Betänkande 1996/97:KU10

Reglerna om kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan ändrades. Kyrkoherden i en icke-territoriell församling gavs befogenhet att pröva frågor om kyrkotillhörighet för församlingens medlemmar.


Justering: 1997-01-28 Debatt: 1997-02-12

Betänkande 1996/97:KU11

Riksdagen behandlade Justitieombudsmännens redogörelse för sin verksamhet under 1995/96. Redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:KU12

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om att utvidga försöksverksamheten med kommunal näringsverksamhet i andra kommuner än den egna. Kommunala trafikföretag har sedan tidigare möjlighet att bedriva verksamhet i andra kommuner.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:KU13

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Motionerna behandlar bland annat behovet av att hålla de plenifria veckorna fria även från annat riksdagsarbete och en utvidgning av allmänna motionstiden.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:KU14

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden 1995 och 1996 som har samband med de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen. Motionerna tar upp bland annat skyddet för religion och livsåskådning, förbud mot diskriminering av homosexuella och förbud mot rasistiska organisationer.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:KU15

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om biografcensur, åtgärder mot våldsskildringar med mera och ytterligare åtgärder mot barnpornografi etc.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:KU16

Riksdagen beslutade om en ny vallag. Lagen - som är gemensam för riksdagsval, landstings- och kommunalval och val till Europaparlamentet - bygger i stora delar på den tidigare vallagen men innehåller också nyheter. Bland annat förstärks inslaget av personval. Ledamöterna utses i första hand bland de kandidater som fått personröster över en viss spärr. Spärren blir vid 1998 års val 8 procent vid riksdagsval och 5 procent vid övriga val. Partier som registrerat sin partibeteckning ska kunna anmäla samtliga sina kandidater. Tillskrivna namn kommer då inte att beaktas vid mandatfördelningen. Strykningar har inte längre någon effekt. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en parlamentarisk utvärdering av de första allmänna valen med personvalsinslag i full skala. Vid utvärderingen bör bland annat undersökas om den nya vallagen gett väljarna bättre möjligheter att påverka vilka som ska representera dem. Även 8-procentsspärrens inverkan och om ovidkommande ekonomiska faktorer påverkat valet bör studeras.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-09

Paginering