Sök (50 träffar)

Betänkande 1996/97:JoU1

Riksdagen godkände regeringens sparförslag för jord- och skogsbruket och fiskerinäringen på 223 miljoner kronor. Men samtidigt skapades ett utrymme för reformer som uppgick till knappt 820 miljoner kronor. Det skedde genom överföringar från andra utgiftsområden, tillskott från EG:s budget och ytterligare medel till miljöersättningsprogrammet. Insatserna för att utveckla det konventionella jordbruket mot en ekologiskt hållbar produktion kunde därmed öka. Dessutom infördes ett nytt investeringsstöd till jordbrukssektorn, och det satsades ytterligare på energiskog. Regeringen fick i uppdrag att återkomma med förslag om hur angelägna fiskevårdsinsatser ska finansieras. Riksdagen konstaterade att det finns behov av insatser och att ytterligare resurser bör användas.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-16

Betänkande 1996/97:JoU10

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om djurskydd och djurhälsa. Motionerna behandlar bland annat distriktsveterinärorganisationen, djurskyddstillsynen, transport av djur, djurfoder och varroakvalster.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU11

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Skrivelsen ger en samlad lägesbeskrivning av det pågående arbetet med att ta fram miljöstrategier för ett antal samhällssektorer.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-16

Betänkande 1996/97:JoU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över stödet till rennäringen och samisk kultur, rennäringsadministrationen och rennäringslagstiftningen. Riksdagen förordade även en utvidgad samverkan mellan norsk och svensk rennäring. Ställningstagandena gjordes med anledning av förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:JoU13

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att trädgårdsnäringens konkurrenssituation bör övervägas av en arbetande utredning. I de motioner som ligger till grund för riksdagens ställningstagande konstateras att Sveriges EU-medlemskap har förändrat förutsättningarna för den svenska trädgårdsnäringen. Det finns därför anledning att analysera möjligheterna för svenska företag att konkurrera på likvärdiga villkor med motsvarande företag inom andra EU-länder.


Justering: 1997-02-04 Debatt: 1997-03-05

Betänkande 1996/97:JoU14

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om livsmedelskontroll. Motionerna tar upp bland annat ursprungsmärkning av livsmedel, genetiskt modifierade organismer, så kallade functional foods och importkontroll.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:JoU15

Riksdagen godkände regeringens förslag om skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Kustbevakningen får polisiära befogenheter även i sin verksamhet för att förhindra brott beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Vissa bestämmelser i EU:s nya CITES-förordning, som innehåller förbud mot bland annat vissa transporter av hotade arter, förs in i den svenska lagstiftningen. Arbetet med biologisk mångfald kommer att successivt utvidgas till att omfatta fler sektorer och sektorsmyndigheter. Vidare ska en nationell inventering av sjöar och vattendrag genomföras och en rödlista över livsmiljöer upprättas. I biståndet till Östeuropa skall större vikt läggas vid hänsynen till biologisk mångfald(Se även JoU22).


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU16

Riksdagen avslog ett femtontal motioner från allmänna motionstiden om strålskydd och kärnsäkerhet med mera. Motionerna tar upp bland annat radioaktiva utsläpp från kärnkraftverken, internationella strålskydds- och kärnsäkerhetsfrågor och slutförvaringen av kärnkraftsavfall i Sverige.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:JoU17

Riksdagen avslog ett femtontal motioner från allmänna motionstiden om skogsbruk.


Justering: 1997-04-15 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:JoU18

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika fiskefrågor.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU19

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika jakt- och viltvårdsfrågor.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU2

Riksdagen godkände regeringens sparförslag för miljövården på 11 miljoner kronor. Samtidigt skulle det genom om-priori-teringar eller ytterligare besparingar skapas utrymme för satsningar på vissa områden, som t ex biologisk mångfald.


Justering: 1996-11-26 Debatt: 1996-12-09

Betänkande 1996/97:JoU20

Riksdagen avslog ett antal motioner om miljöfrågor i den pågående regeringskonferensen samt andra miljöfrågor inom EU. Riksdagen ansåg det angeläget att regeringen även i fortsättningen verkar för att stärka miljöarbetet inom EU.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-06-04

Betänkande 1996/97:JoU21

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer gavs rätt att meddela föreskrifter om fisket inom Torne älvs fiskeområde. Dessutom gavs regeringen rätt att överlämna till Finsk-svenska gränsälvskommissionen att besluta i särskilda fall om fisket inom fiskeområdet.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU22

Riksdagen flyttade fram tidpunkten för ikraftträdandet av en ändring i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter från den 1 juli till den 1 juni 1997. Sanktionsmöjligheter enligt denna lag mot överträdelser av EU:s nya CITES-förordning skulle i annat fall ha saknats under juni månad 1997(Se även JoU15).


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU3

Riksdagen beslutade att utvidga fiskelagens geografiska tillämpningsområde. Vissa bestämmelser som gäller för svenskt havsfiske på internationellt vatten utanför Sveriges ekonomiska zon utsträcktes till att gälla också sådant fiske i andra länders territorialvatten.


Justering: 1996-09-26 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:JoU4

Riksdagen beslutade att alkylatbensin ska tillhöra miljöklass 2, vilket bland annat innebär en skattereduktion om 6 öre per liter bensin.


Justering: 1996-09-26 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:JoU5

Riksdagen godkände regeringens förslag till åtgärder för att främja en hållbar utveckling i landets fjällområden. Huvuddelen av åtgärderna syftar till en skärpt reglering av skotertrafiken genom inrättande av nya regleringsområden med mera. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det bör införas en allmän hastighetsgräns för terrängskotrar på 70 km/tim. Regeringens förslag var 50 km/tim.


Justering: 1996-11-05 Debatt: 1996-11-28

Betänkande 1996/97:JoU6

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redogörelse för Sveriges internationella samarbete för hållbar utveckling.


Justering: 1997-01-21 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:JoU7

Riksdagen beslutade att det ska vara möjligt att ta ut en kartavgift av de jordbrukare som ansöker om EU-stöd. De stöd som är aktuella är areal- och djurbidrag samt olika former av miljöstöd och regionala stöd. Avgiften ska finansiera ett digitalt kartsystem som behövs för att pröva ansökningar om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn.


Justering: 1997-02-04 Debatt: 1997-03-05

Paginering