Sök (19 träffar)

Betänkande 1996/97:JuU1

Regeringens förslag om anslag till rättsväsendet godkändes. Riksdagen tog även ställning bland annat till kronofogdemyndigheternas regionindelning och förordade, med ändring av regeringens förslag, att det inrättas tio regioner. Regeringen gavs i uppdrag att undersöka om Kustbevakningen kan ges befogenheter att bedriva förundersökning vid oljeutsläpp till havs.


Justering: 1996-11-26 Debatt: 1996-12-10

Betänkande 1996/97:JuU10

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om polisväsendet. Motionerna behandlar bland annat polisutbildningen, Säkerhetspolisen, samarbetet mellan tull och polis samt de interna utredningarna inom polisen.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:JuU11

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna behandlar bland annat våld mot kvinnor, sexualbrott mot barn och frågor rörande brottsoffer.


Justering: 1997-03-20 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:JuU12

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Med anledning av motionsförslag gav riksdagen regeringen i uppdrag att så snart som möjligt inleda en samordnad och rikstäckande försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. Riksåklagaren överlämnade i december 1996 en rapport med en kartläggning av medlingsprojekt på olika orter i landet. Rapporten bereds i Justitiedepartementet. Riksdagen ansåg det inte nödvändigt att avvakta beredningen för att utvidga medlingsverksamheten.


Justering: 1997-03-20 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:JuU13

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll under 1995XZBW96.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:JuU14

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att under nästa mandatperiod redovisa hur och i vilken omfattning regeringen och riksdagen har använt ekonomiska konsekvensanalyser som del av underlaget för sina beslut. Ställningstagandet gjordes med anledning av förslag från Riksdagens revisorer. Riksdagen avslog den delen av revisorernas förslag som avsåg statens upplåningskostnader.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JuU15

Riksdagen beslutade bland annat att med vissa förklaringar godkänna en konvention om förenklat förfarande för utlämning mellan EU:s medlemsstater. Konventionen ska befrämja det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller lagföring och verkställighet av domar. Med anledning härav godkände riksdagen vissa ändringar i lagen om utlämning för brott.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JuU16

Riksdagen beslutade om ett nytt förfarande för delgivning med aktiebolag. Förfarandet ska kallas särskild delgivning med aktiebolag. Innebörden är att ett aktiebolag ska kunna delges genom att en handling skickas i lösbrev till bolagets registrerade adress utan krav på kvittens. Ett kontrollmeddelande skickas till samma adress som handlingen, och delgivning ska anses ha skett tre veckor efter det att kontrollmeddelandet avsändes. Enligt regeringens förslag skulle tidsfristen vara två veckor.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:JuU17

Riksdagen avslog regeringens förslag om att minska antalet nämndemän i tingsrätt och länsrätt från tre till två. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner av företrädare för samtliga partier. Regeringens övriga förslag godkändes: Nämndemän ska i fortsättningen inte behöva betala skatt för ersättningar för resor med mera. Vidare sker vissa förändringar i sammansättnings- och domförhetsreglerna i tingsrätt, länsrätt och hovrätt.


Justering: 1997-04-24 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:JuU18

Riksdagen beslutade om vissa förstärkningar av Sveriges advokatsamfunds disciplinverksamhet. Ansvarsfördelningen mellan samfundets styrelse och disciplinnämnden anges uttryckligen i lag. Det högsta beloppet för straffavgiften höjdes från 15 000 kr till 50 000 kr. Disciplinnämnden gavs möjlighet att, i de fall en erinran inte är nödvändig, ändå göra ett uttalande om att förfarandet inte är lämpligt. Ändringarna gjordes i rättegångsbalken.


Justering: 1997-04-22 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:JuU19

Riksdagen beslutade om skärpt straff för övergrepp i rättssak, till exempel hot och repressalier mot vittnen. Straffmaximum för normalgraden av brottet höjdes från ett till två års fängelse. För grovt brott höjdes straffminimum från sex månaders till ett års fängelse och straffmaximum från fyra till sex års fängelse.


Justering: 1997-04-22 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:JuU2

Riksdagen beslutade om ändringar i rättegångsbalken för att göra den så kallade summariska processen mer kostnadseffektiv. Summarisk process kallas mål om betalningsföreläggande och handräckning hos kronofogdemyndigheterna.


Justering: 1996-10-15 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:JuU3

Riksdagen beslutade om en ny rättshjälpslag som bland annat ska åstadkomma besparingar i statens utgifter för rättshjälp. En nyhet är att den som har en rättsskyddsförsäkring inte ska få rättshjälp för det som försäkringen täcker. Samma inskränkning ska gälla - om det inte finns särskilda skäl - den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde haft en rättsskyddsförsäkring.


Justering: 1996-11-14 Debatt: 1996-11-27

Betänkande 1996/97:JuU4

Åklagare gavs utökade möjligheter att utfärda strafföreläggande. Utvidgningen gäller fall där det är uppenbart att rätten skulle döma till villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter. Strafföreläggande innebär alltså i fortsättningen att den misstänkte ges möjlighet att godkänna ett visst bötesstraff eller en villkorlig dom. Ett godkännande innebär att den misstänkte erkänner gärningen och godtar påföljden. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att huvudregeln ska vara att ett strafföreläggande på villkorlig dom ska presenteras för den misstänkte vid ett personligt sammanträffande med åklagaren. Om den misstänkte är mellan 18 och 21 år ska ett sådant sammanträffande alltid äga rum. Ungdomar under 18 år berörs inte av reformen.


Justering: 1996-11-07 Debatt: 1996-11-20

Betänkande 1996/97:JuU5

Riksdagen beslutade att förlänga giltighetstiden för lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål och lagen om hemlig kameraövervakning till utgången av 1998.


Justering: 1996-10-31 Debatt: 1996-11-20

Betänkande 1996/97:JuU6

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna den första av regeringens årliga rapporter om den ekonomiska brottsligheten.


Justering: 1997-01-30 Debatt: 1997-02-12

Betänkande 1996/97:JuU7

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om bland annat mc-relaterad brottslighet, brottslighet med vapen, förverkande av haschtillbehör och påföljdsfrågor.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:JuU8

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om processrättsliga frågor. Med anledning av ett motionsförslag gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att det är angeläget att så många jurister som möjligt ges tillfälle till notarietjänstgöring. Det bör dock ske med bibehållna kvalitetskrav.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:JuU9

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om skärpningar av vapenlagstiftningen. Med anledning av motionsförslag gav dock riksdagen regeringen i uppdrag att i arbetet med Vapenutredningens betänkande ta upp frågan om vilka platser som omfattas av knivförbudslagen. Det råder tveksamhet om lagen gäller på till exempel sjukhus och socialkontor.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12