Sök (27 träffar)

Betänkande 1996/97:FiU1

Riksdagen beslutade om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster. Utgiftsramarna var styrande för riksdagens fortsatta behandling av regeringens budgetförslag. Inkomsterna och utgifterna justerades upp med 1,2 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen. Skälet var att riksdagen ville göra det möjligt för AU och riksdagen att ändra ett tidigare ställningstagande till utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen och dess finansiering. Utgiftstaket för 1997 på 723 miljarder kronor, som riksdagen beslutade om i juni 1996, låg fast.


Justering: 1996-11-14 Debatt: 1996-11-21

Betänkande 1996/97:FiU10

Riksdagen beslutade att till regeringen överlämna en sammanställning av riksdagens olika beslut avseende statsbudgeten för budgetåret 1997. Riksdagen godkände regeringens förslag med vissa smärre ändringar. Utgiftsramarna ökade för utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv med 1,2 miljarder kronor. Inkomsterna justerades upp med samma belopp. Vissa omfördelningar gjordes dessutom mellan anslagen inom utgiftsområdena 10, 14 och 17.


Justering: 1996-12-20

Betänkande 1996/97:FiU11

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96. Bland annat beslutades att anslaget till samarbete och utveckling inom Östersjöregionen ska få användas på ett mer flexibelt sätt. Åtgärder och projekt ska kunna stödjas inte bara med bidrag utan också med lån och garantier. Återbetalade lånemedel ska kunna återföras till anslaget och tas i anspråk för nya stödprojekt. Men detta ska, menar riksdagen, bara gälla för 1997. Från och med 1 januari 1998 bör återbetalningar tas upp som inkomster på statsbudgeten. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om tillfälligt investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder. Innebörden var att det inte finns anledning att utesluta någon högskole- eller universitetsort från det nya stödet.


Justering: 1996-11-05 Debatt: 1996-11-20

Betänkande 1996/97:FiU12

Riksdagen lade till handlingarna en redogörelse från regeringen för Allmänna pensionsfondens verksamhet under 1995.


Justering: 1996-11-26 Debatt: 1996-12-04

Betänkande 1996/97:FiU13

Riksdagen beslutade att tilläggssäkerhet som ställs vid handel med finansiella instrument eller valuta normalt inte ska kunna återvinnas enligt konkurslagens regler. Lagändringen skulle ge tid för ytterligare utredning av en generell lösning av frågan om återvinning av tilläggssäkerhet.


Justering: 1996-11-26

Betänkande 1996/97:FiU14

Riksdagen godkände riksbanksfullmäktiges förslag att precisera Riksbankens rätt att utfärda föreskrifter för finansmarknadsstatistiken. Även förslaget att inrätta en personalansvarsnämnd i Riksbanken godkändes. Två av fullmäktiges förslag avslogs. Det ena avsåg att ge Riksbanken rätt att köpa fastigheter för att ge anställda i banken tillgång till semesterbostad. Det andra avsåg att senarelägga tidpunkten för överlämnande av den årliga redovisningen av bankens verksamhet.


Justering: 1997-02-11

Betänkande 1996/97:FiU15

Ett balanskrav infördes för kommuner, landsting och kommunalförbund, vilket innebär att de varje år ska upprätta sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår ska detta regleras i budgeten senast två år efter det år det negativa resultatet uppkom. Riksdagen beslutade om detta i och med att en ny redovisningslag antogs för kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen innehåller bland annat regler om redovisning av pensionsåtaganden enligt den så kallade blandade modellen. Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1998. Balanskrav och reglerna för redovisning av pensionsåtaganden får börja tillämpas senare än den 1 januari 1998, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.


Justering: 1997-05-20 Debatt: 1997-06-10

Betänkande 1996/97:FiU16

Riksdagen godkände Internationella valutafondens (IMF) nya lånearrangemang, New Arrangements to Borrow (NAB).


Justering: 1997-04-17

Betänkande 1996/97:FiU17

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika förvaltningspolitiska frågor. I motionerna behandlas bland annat användningen av kontokort i staten, ansvaret för bilregistret och handelsregistren samt offentlig affärsverksamhet.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-09

Betänkande 1996/97:FiU18

Riksdagen avslog tio motioner från allmänna motionstiden om bank- och försäkringsfrågor. En motion behandlar konkurrensen inom banksektorn och i en annan förespråkas bland annat att en kommitté bör inrättas för att analysera penning- och valutamarknaden. Flera motioner innehåller kritik mot fackliga organisationers kollektiva hemförsäkringar för sina medlemmar.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:FiU19

Riksdagen redovisade för regeringen en sammanställning av de anslag som under hösten 1996 förts upp på tilläggsbudget för statsbudgeten för budgetåret 1995/96.


Justering: 1996-12-17

Betänkande 1996/97:FiU2

Riksdagen godkände regeringens förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning. Även förslagen om Statens fastighetsverk - en ny treårsplan för investeringar med mera och möjligheten att ta upp lån i Riksgäldskontoret - och kapitaltillskott till Europeiska utvecklingsbanken godkändes.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1996-12-20

Betänkande 1996/97:FiU20

Riksdagen godkände i allt väsentligt regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen. Beslutet innebär för 1997 bland annat ökade statsbidrag till kommuner och landsting, resursarbeten enligt den så kallade Kalmarmodellen, utökad vuxenutbildningssatsning och tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa. Dessa åtgärder ingår i regeringens fempunktsprogram för arbete och utbildning fram till år 2000, som riksdagen ställde sig bakom. Programmet omfattar totalt 16,3 miljarder kronor, och för 1997 satsas 5,5 miljarder. När det gäller resursarbeten blev det en delvis annorlunda teknisk utformning av åtgärden jämfört med regeringens förslag. Ersättningen ska inte betalas ut i form av arbetslöshetsersättning utan i form av lön. Arbetsgivaren ska sedan i efterskott kunna få ersättning från Arbetsmarknadsverket. Regeringens förslag om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen godkändes med den ändringen att åtgärden även ska kunna bedrivas på deltid. Riksdagens beslut om inkomstförändringar innebär bland annat att beskattningen av små och medelstora företag lindras genom att det så kallade löneunderlaget utvidgas. Dessutom utvidgas nedsättningen av arbetsgivaravgifter med särskild inriktning mot mindre företag till att omfatta en lönesumma på högst 850 000 kr per år. Riksdagen ansåg, liksom regeringen, att de tidigare fastställda utgiftstaken för 1998 och 1999 ska ligga fast. Regeringens förslag till utgiftstak för år 2000 godkändes. Vidare accepterades en preliminär fördelning av utgifterna på olika utgiftsområden för 1998-2000 som riktlinje för regeringens fortsatta budgetarbete.


Justering: 1997-05-29 Debatt: 1997-06-11

Betänkande 1996/97:FiU21

Riksdagen avslog sex motioner från allmänna motionstiden om statlig spelverksamhet. I motionerna behandlas bland annat överlåtelse av AB Tipstjänst samt stöd till handikappidrotten, spelbolagens koncessioner samt fördelningen av överskott från det statliga spelbolaget.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:FiU22

Riksdagen beslutade bland annat om ändrade regler för kreditinstitutens filialetablering. Ändringarna följer av genomförandet av EG:s första och andra banksamordningsdirektiv samt EG:s direktiv om investeringstjänster inom värdepappersområdet.


Justering: 1997-03-04

Betänkande 1996/97:FiU23

Riksdagen behandlade frågan om att utvidga kreditupplysningslagen till att omfatta all kreditupplysningsverksamhet. Ärendet återförvisades till finansutskottet för ytterligare beredning(Se även FiU27).


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:FiU24

Riksdagen lade till handlingarna Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1995/96.


Justering: 1997-04-17

Betänkande 1996/97:FiU25

Riksdagen behandlade riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1996. I berättelsen lämnas en redogörelse för den förda kredit- och penningpolitiken samt för bankens övriga verksamhet. Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:FiU26

Ekonomiska föreningar gavs möjlighet att bedriva tillståndspliktig finansieringsverksamhet. Sådan verksamhet har tidigare endast fått bedrivas av aktiebolag. Riksdagen beslutade vidare att samtliga kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska vara skydliga att avge minst en delårsrapport under räkenskapsåret.


Justering: 1997-04-17

Betänkande 1996/97:FiU27

Riksdagen beslutade utvidga kreditupplysningslagen till att omfatta all kreditupplysningsverksamhet. Därmed avskaffas systemet med en så kallad frikrets inom vilken förmedling av kreditupplysningar inte regleras av lagen. I frikretsen ingår bland annat banker och kredit-upp-lys-nings-före-taget Upplysningscentralen UC AB. Ändringen skapar enhetliga regler om skydd mot integritetsintrång och om rätt till insyn och rättelse. Samtidigt som frikretsen avskaffas får banker och vissa andra kreditinstitut rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet utan särskilt tillstånd. Riksdagen beslutade även att bestämmelser om tystnadsplikt inte ska hindra att uppgifter om bland annat kreditengagemang och kreditmissbruk utväxlas inom en begränsad krets där bland annat kreditupplysningsföretagen ingår. I praktiken har endast ett företag, Upplysningscentralen, haft tillgång till sådana uppgifter. För att ge kreditupplysningsföretagen tid för förberedelsearbete flyttades ikraftträdandet fram till den 1 oktober 1997 (se även FiU23). Med anledning av motionsförslag gick riksdagen emot regeringens förslag och beslutade att även handelsbolag och kommanditbolag ska ha rätt till en kreditupplysningskopia och en beställaruppgift.


Justering: 1997-05-29 Debatt: 1997-06-09

Paginering