Sök (282 träffar)

Betänkande 1996/97:FiU21

Riksdagen avslog sex motioner från allmänna motionstiden om statlig spelverksamhet. I motionerna behandlas bland annat överlåtelse av AB Tipstjänst samt stöd till handikappidrotten, spelbolagens koncessioner samt fördelningen av överskott från det statliga spelbolaget.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:FiU22

Riksdagen beslutade bland annat om ändrade regler för kreditinstitutens filialetablering. Ändringarna följer av genomförandet av EG:s första och andra banksamordningsdirektiv samt EG:s direktiv om investeringstjänster inom värdepappersområdet.


Justering: 1997-03-04

Betänkande 1996/97:FiU23

Riksdagen behandlade frågan om att utvidga kreditupplysningslagen till att omfatta all kreditupplysningsverksamhet. Ärendet återförvisades till finansutskottet för ytterligare beredning(Se även FiU27).


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:FiU24

Riksdagen lade till handlingarna Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1995/96.


Justering: 1997-04-17

Betänkande 1996/97:FiU25

Riksdagen behandlade riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1996. I berättelsen lämnas en redogörelse för den förda kredit- och penningpolitiken samt för bankens övriga verksamhet. Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:FiU26

Ekonomiska föreningar gavs möjlighet att bedriva tillståndspliktig finansieringsverksamhet. Sådan verksamhet har tidigare endast fått bedrivas av aktiebolag. Riksdagen beslutade vidare att samtliga kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska vara skydliga att avge minst en delårsrapport under räkenskapsåret.


Justering: 1997-04-17

Betänkande 1996/97:FiU27

Riksdagen beslutade utvidga kreditupplysningslagen till att omfatta all kreditupplysningsverksamhet. Därmed avskaffas systemet med en så kallad frikrets inom vilken förmedling av kreditupplysningar inte regleras av lagen. I frikretsen ingår bland annat banker och kredit-upp-lys-nings-före-taget Upplysningscentralen UC AB. Ändringen skapar enhetliga regler om skydd mot integritetsintrång och om rätt till insyn och rättelse. Samtidigt som frikretsen avskaffas får banker och vissa andra kreditinstitut rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet utan särskilt tillstånd. Riksdagen beslutade även att bestämmelser om tystnadsplikt inte ska hindra att uppgifter om bland annat kreditengagemang och kreditmissbruk utväxlas inom en begränsad krets där bland annat kreditupplysningsföretagen ingår. I praktiken har endast ett företag, Upplysningscentralen, haft tillgång till sådana uppgifter. För att ge kreditupplysningsföretagen tid för förberedelsearbete flyttades ikraftträdandet fram till den 1 oktober 1997 (se även FiU23). Med anledning av motionsförslag gick riksdagen emot regeringens förslag och beslutade att även handelsbolag och kommanditbolag ska ha rätt till en kreditupplysningskopia och en beställaruppgift.


Justering: 1997-05-29 Debatt: 1997-06-09

Betänkande 1996/97:FiU3

Riksdagen godkände regeringens förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner. Bidragen omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1996-12-20

Betänkande 1996/97:FiU4

Regeringens förslag till fördelning av medel till statsskuldsräntor med mera godkändes. Regeringen gavs även rätt att överskrida anslaget för räntor på statsskulden om det skulle behövas för att fullgöra sina betalningsåtaganden.


Justering: 1996-12-05

Betänkande 1996/97:FiU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om Sveriges avgifter till Europeiska gemenskapen för 1997 om sammanlagt 20,5 miljarder kronor.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1996-12-20

Betänkande 1996/97:FiU6

Riksdagen beslutade att en kommun eller ett landsting som fastställer en högre skattesats för 1997 eller 1998 än den som gäller för 1996 får en minskning av det genrella statsbidraget. Bidraget minskar med ett belopp som motsvarar hälften av den ökning av skatteinkomsterna som följer av skattehöjningen. Åtgärden ska motverka fortsatta kommunala skattehöjningar.


Justering: 1996-10-08 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:FiU7

Riksdagen lade till handlingarna en redovisning från regeringen av utvecklingen inom den kommunala sektorn.


Justering: 1996-10-08 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:FiU8

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers (RR) förslag om myndigheternas lokalförsörjning. Revisorerna ville att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad RR kommit fram till i sin granskning. Granskningen behandlar bland annat statsmakternas mål för myndigheternas lokalförsörjning, konsekvenserna av att marknadsekonomiska principer tillämpas och byråkratin kring lokalförsörjningen. Riksdagen avslog revisorernas förslag med hänvisning till en pågående utredning som regeringen tillsatte våren 1996.


Justering: 1997-02-04

Betänkande 1996/97:FiU9

Riksdagen godkände en sammanställning av anslag på tilläggsbudget våren och sommaren 1996.


Justering: 1996-09-12

Betänkande 1996/97:FöU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om inriktningen av försvarspolitiken för de närmaste fem åren samt budgetförslaget för 1997. Ett betydande antal staber och krigsförband kommer att avvecklas till år 2000, bland annat tre armébrigader, fördelnings- och territorialförsvarsförband, sex robotbåtar och tre stridsflygdivisioner. Försvarsmaktens organisation i fred - grundorganisationen - reduceras i en omfattning som svarar mot det minskade behovet att utbilda krigsförband. Det innebär att ett tiotal regementen och flygflottiljer läggs ned före den 1 januari 1999. Beträffande det civila försvaret ansåg riksdagen bland annat att de kompletterande beredskapsåtgärderna i större utsträckning än hittills ska prioriteras till de viktigaste infrastrukturområdena inom elförsörjning, telekommunikationer, informationsförsörjning och ledningssystem.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-13

Betänkande 1996/97:FöU2

Riksdagen beslutade att inskränka förbudet för utlänningar att uppehålla sig inom militära skyddsområden. Förbudet ska i fortsättningen bara gälla tid när det råder höjd beredskap eller när regeringen med, hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, har beslutat om tillträdesförbud.


Justering: 1996-09-26 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:FöU3

Riksdagen behandlade utan erinran avsnittet om miljöfrågor i regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse - etapp 2. Avsnittet innehåller inga förslag till riksdagen, utan utgör endast en redovisning av regeringens bedömning.


Justering: 1997-03-06 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:FöU4

Riksdagen avslog ett antal motioner om riksdagens styrning och uppföljning av totalförsvarets verksamhet. I betänkandet pekar utskottet på vilket ytterligare beslutsunderlag som regeringen framöver bör redovisa för riksdagen, bland annat avseende försvarets operativa förmåga och dess prioriteringar, för mål- och resultatstyrning samt för riksdagens beslut om anskaffning av försvarsmateriel.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:FöU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred men gjorde även vissa förtydliganden i inriktningen av beredskapsarbetet. Regeringen fick i uppdrag att med förtur se över ledningsprinciperna och återkomma med lagförslag. Vidare måste polisens roll i större utsträckning beaktas i det fredstida arbetet med att stärka beredskapen mot svåra påfrestningar. Regeringen gavs även i uppdrag att lämna en samlad redovisning av transporter av farligt gods med mera. Redovisningen ska lämnas i en särskild skrivelse senast under riksmötet 1997/98.


Justering: 1997-04-22 Debatt: 1997-05-14

Betänkande 1996/97:FöU6

En ny elberedskapslag ska reglera ansvaret för den planering och de åtgärder som behövs för att tillgodose elförsörjningen vid höjd beredskap. En särskild myndighet, el-bered-skaps-myndigheten, inrättas för tillsyn av elföretagens beredskapsverksamhet. Affärsverket Svenska kraftnät får denna myn-dighets-funktion.


Justering: 1997-04-17 Debatt: 1997-05-14