Sök (282 träffar)

Betänkande 1996/97:AU1

Riksdagen godkände, med ett par undantag, regeringens förslag om anslagen till arbetsmarknad och arbetsliv. Samhall gavs 75 miljoner kronor extra under nästa år för att förhindra uppsägningar av arbetshandikappade. Pengarna ska tas från det arbetsmarknadspolitiska anslaget. Ett sparbeting på Samhall på ca 100 miljoner kronor sköts dessutom upp från 1998 till 1999. Möjligheten till bibehållna lönebidragsnivåer för vissa arbetshandikappade förlängdes till 30 juni 1997. Men riksdagen ville före halvårsskiftet ha fått ta ställning till ett regeringsförslag i frågan. Riksdagen konstaterade att regeringens volymkrav för arbetsmarknadspolitiska åtgärder - 228 000 personer i genomsnitt per månad - är högt ställt i förhållande till resurserna. Regeringen ska därför återkomma till riksdagen om kraven visar sig svåra att uppfylla. Regeringen fick även i uppdrag att initiera en studie av invandrarkvinnornas situation på arbetsmarknaden.


Justering: 1996-12-03 Debatt: 1996-12-12

Betänkande 1996/97:AU10

Riksdagen gav, med anledning av Riksdagens revisorers förslag, regeringen i uppdrag att stärka och förbättra styrningen av AmuGruppen AB. Det bör ske bland annat genom tydligt formulerade och konkretiserade mål för verksamheten. Styrelse och företagsledning bör få klara och tydliga riktlinjer om ägarens intentioner, och ägaren måste följa och analysera verksamhetens utveckling.


Justering: 1997-03-20 Debatt: 1997-04-16

Betänkande 1996/97:AU11

Riksdagen avslog nio motioner från allmänna motionstiden om den statliga personalpolitiken. Motionerna behandlar bland annat nivåerna på löner och andra förmåner till statliga chefer och rekrytering av anställda med invandrarbakgrund.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-03-05

Betänkande 1996/97:AU12

Riksdagen godkände Internationella arbets-organis-ationens (ILO) konvention om arbetarskydd i gruvor från 1995. Även ett tilläggsprotokoll till ILO:s konvention om arbetsinspektion godkändes. Konventionen kommer därmed att omfatta, förutom industri och handel, även den offentliga tjänstesektorn.


Justering: 1997-04-22 Debatt: 1997-04-30

Betänkande 1996/97:AU13

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag till förändringar i arbetslöshetsersättningen. En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring införs den 1 januari 1998. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska bestå av en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Dagpenning ska utgå i form av grundbelopp som motsvarar det nuvarande kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) eller i form av inkomstrelaterad ersättning som är en motsvarighet till den inkomstrelaterade ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF-lagen). Innan den nya arbetslöshetsförsäkringen börjar gälla görs ett antal ändringar i ALF- och KAS-lagarna under 1997: Nya regler införs för hur det så kallade arbetsvillkoret ska uppfyllas. Huvudregeln innebär krav på sex månaders arbete på minst halvtid. Kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 75 till 80 procent av den tidigare inkomsten.


Justering: 1997-05-14 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:AU2

Regeringens förslag om anslag till regional utjämning och utveckling godkändes. Riksdagen ville att frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är av större vikt eller på annat sätt av principiellt intresse bör underställas riksdagen. Bakgrunden är en oro för negativa effekter på grund av bland annat bolagisering och ökad självbestämmanderätt i den statliga förvaltningen.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-12

Betänkande 1996/97:AU3

Riksdagen beslutade att Sverige för närvarande inte ska tillträda Internationella arbetskonferensens (ILO) konvention nr 175 om deltidsarbete.


Justering: 1996-10-10 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:AU4

Riksdagen godkände regeringens förslag till nya arbetsrättsliga regler. Det införs en ny anställningsform, så kallad överenskommen visstidsanställning. Visstidsanställningen får omfatta sammanlagt högst tolv månader under tre år, och en arbetsgivare får ha högst fem arbetstagare med sådan anställning. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en referensgrupp - med företrädare för arbetsmarknadens parter och JämO - för att utvärdera den nya anställningsformen. En vikariatsanställning får vara högst tre år. Överskrids den tiden omvandlas vikariatet till en tillsvidareanställning. Vidare införs en företrädesrätt för deltidsanställda till lediga anställningar med högre sysselsättningsgrad.


Justering: 1996-12-03 Debatt: 1996-12-12

Betänkande 1996/97:AU5

Riksdagen beslutade att den nya arbetsmarknadspolitiska åtgärden offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) ska starta 1 november 1997 i stället för vid årsskiftet 1997/98. Personer som deltar i åtgärden ska, som en stimulansersättning, få ett tillägg med 45 kr per dag på sitt aktivitetsstöd. OTA ska enligt regeringens förslag avse arbeten inom kommunerna, landstingen och staten. På initiativ av arbetsmarknadsutskottet beslutade riksdagen att även inkludera arbeten inom de allmänna försäkringskassorna.


Justering: 1996-10-15 Debatt: 1996-10-23

Betänkande 1996/97:AU6

AmuGruppen AB gavs 600 miljoner kronor i kapitaltillskott för att förstärka företagets finansiella bas. Åtgärden var enligt riksdagen nödvändig för att säkerställa bolagets fortbestånd till dess att det kan fattas beslut om den framtida verksamheten.


Justering: 1996-12-03 Debatt: 1996-12-12

Betänkande 1996/97:AU7

Riksdagen höjde statsbidraget till arbetslöshetsersättningen med 924 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Anledningen till anslagshöjningen var riksdagens beslut i november 1996 att skjuta på förändringarna i a-kassan och KAS, som skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet 1996/97.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-12

Betänkande 1996/97:AU8

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redovisning av målen med jämställdhetspolitiken och redogörelse för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-03-05

Betänkande 1996/97:AU9

Riksdagen beslutade att lämna Riksdagens revisorers förslag om arbetsmarknadsutbildning utan vidare åtgärd. Revisorernas förslag gick ut på att riksdagen skulle göra tillkännagivanden till regeringen om bland annat behovet av ytterligare utvärdering av arbetsmarknadsutbildningen.


Justering: 1997-01-28 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Regeringen gavs dessutom i uppdrag att utvärdera effekterna av de nya regler för bostadsbidragen som skulle gälla från och med 1997. Utvärderingen skulle slutföras i början av 1997 så att eventuella regeländringar kunde tillämpas redan under samma år. Regeringen fick även i uppdrag att återkomma med förslag som gör det möjligt att betala ut bostadsbidrag direkt till hyresvärden.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-10

Betänkande 1996/97:BoU10

Riksdagen avslog 20 motioner från allmänna motionstiden om naturresurslagen. Flera av motionerna avslogs mot bakgrund av att det inom regeringen pågår arbete med propositioner om en miljöbalk, om omställning av energisystemen samt om skydd av ytterligare vattendrag, bland annat av Sölvbacka strömmar och Gideälven.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-25

Betänkande 1996/97:BoU11

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bland annat jordförvärvslagen, annan förvärvslagstiftning, fastighets-bildningslagen samt vattenlagen.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:BoU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur informationsinsatser om barnsäkerhet i byggnader kan samordnas mellan myndigheter, organisationer och företag. Det behövs även ytterligare information för att öka användningen av brandvarnare i det befintliga bostadsbeståndet, konstaterade riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen. Ansvaret för informationen ligger i första hand på regeringen och Boverket. Ställningstagandena gjordes med anledning av motionsförslag.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:BoU13

Riksdagen beslutade att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner ska läggas samman till ett län den 1 januari 1998. Det nya länet ska heta Västra Götalands län. Regeringen hade föreslagit namnet Västergötlands län. De nuvarande länsstyrelserna i länen läggs samtidigt samman till en länsstyrelse. Göteborg ska vara residensstad i länet. Västra Götalands län ska omfattas av den tidigare beslutade försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan. Verksamheten avses i detta län inledas den 1 januari 1999.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:BoU14

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i den ekonomiska vårpropositionen lägga fram förslag om förändringar av reglerna för bostadsbidrag. Avsikten med de nya reglerna ska vara att mildra effekterna för de hushåll som drabbats hårdast av de sedan årsskiftet gällande reglerna. De nya reglerna bör träda i kraft snarast.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:BoU2

Riksdagen godkände regeringens förslag att förlänga försöksverksamheten med kooperativ hyresrätt till utgången av 1998. Regeringen behöver mer tid för utrednings- och remissarbete innan den återkommer till riksdagen med ett slutgiltigt ställningstagande.


Justering: 1996-09-26