Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Yttrande 2014/15:FiU4yFinansutskottets yttrande

2014/15:FiU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och följdmotionen som väckts med anledning av den i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Finansutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde och över motion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (båda SD) yrkandena 3‒5, 27‒29 och 32.

Utskottet anser inte att något initiativ är nödvändigt med anledning av de motionsyrkanden som väckts inom utskottets beredningsområde. Yrkandena bör därför avstyrkas.

Utskottets överväganden

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-04-09 Justering: 2015-04-16 Trycklov: 2015-04-16