Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.

Yttrande 1993/94:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU6y

översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. jämte motioner i vad avser finansutskottets beredningsområde.

Utskottet

Utskottets yttrande begränsar sig till frågor om skatteuttaget och be­handlar dels propositionens förslag om ett tillfålligt slopat statligt grundavdrag och motionsyrkanden med anledning därav, dels motions­vis framförda förslag om ändringar i den statliga inkomstskatteskalan.

Propositionen

1 propositionen föreslås att fysiska personers rätt till grundavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt i princip slopas vid 1995 och 1996 års taxeringar. Den som vid taxering till statlig inkomstskatt är berättigad till särskilt kommunalt grundavdrag skall dock medges statligt grund­avdrag, men med ett lägre belopp än vad som medges till kommunal inkomstskatt.

Det fasta skattebeloppet på 100 kr som nu tas ut på beskattningsbar förvärvsinkomst slopas vid 1995 och 1996 års taxeringar för inkomster som inte överstiger det nuvarande statliga grundavdraget.

Motionerna

I motion Skl9 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) och i motion Sk20 av Lars Hedfors m.fl. (s) avvisas regeringens förslag att under åren 1994 och 1995 slopa grundavdraget till den statliga inkomstskatten för personer över brytpunkten. Enligt motionärerna bör grundavdraget från den 1 januari 1994 behållas, dvs. det bör vara 0,32 basbelopp i stället för 0,25 basbelopp.

Socialdemokraterna vill i stället att den statliga inkomstskatten på inkomster över brytpunkten skall höjas med 5 procentenheter. Denna inkomstförstärkning skall enligt det socialdemokratiska alternativet föras till Arbetsmarknadsfonden och således användas för att finansiera kostnaderna för arbetslösheten.

1 Riksdagen 1993/94. 5 saml. Nröy


1993/94 FiU6y


Det bör noteras att de här aktuella skatteförslagen från Socialdemo-            1993/94:FiU6y

kraterna även tas upp i motion FilO som väckts med anledning av proposition 1993/94:25 om inriktningen av den ekonomiska politiken.

I motion Sk21 av Gudrun Schyman m.fl. (v) anförs att Vänsterpartiet sedan skattereformens genomförande drivit frågan om ett helt slopat grundavdrag för högre inkomster, således för både statlig och kommu­nal inkomstskatt. Regeringens förslag tillgodoser inte partiets krav, men det är ett begränsat och tillfålligt steg i rätt riktning. Vänsterpar­tiets förslag innebär att grundavdraget trappas ned från inkomster på ca 156 000 kr, så att det är helt slopat för de inkomstskikt som skall betala statsskatt.

Frågan om förändringar i inkomstskatteskalan behandlas av Vänster­partiet i motion Fi8, väckt med anledning av proposition 1993/94:25 om inriktningen av den ekonomiska politiken. Partiet hänvisar där till sina förslag från våren 1993 om en s.k. solidaritetsskatt.

Finansutskottets bedömning

Finansutskottet noterar inledningsvis att det aktuella förslaget är en lagteknisk uppföljning av de av riksdagen våren 1993 på förslag av utskottet godkända förändringarna av grundavdraget (bet. 1992/93:FiU30, rskr. 447).

Utskottet vill understryka att de motiv som var vägledande för riksdagens ställningstagande fortfarande i hög grad är giltiga. Utskottet anförde i sitt betänkande att justeringar av grundavdraget borde ge­nomföras för att underlätta en bred förankring av krispolitiken. Samti­digt underströks att detta emellertid inte skulle ske på ett sådant sätt att de skadliga marginaleffekterna i skattesystemet på nytt skulle öka (s. 127).

Finansutskottet ställer sig följaktligen bakom propositionens förslag till förändringar i grundavdraget. Utskottet avvisar samtidigt de förslag till förändringar av inkomstskatteskalan som förs fram från såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet. Enligt utskottet är det viktigt att slå vakt om grundprincipen i marginalskattereformen att marginal­skatterna skall begränsas till högst 50 %.

Med det anförda förordar finansutskottet att skatteutskottet tillstyrker regeringens förslag beträffande grundavdraget och avstyrker motioner­na Sk 19 (s) yrkandena 1 och 2, Sk20 (s) yrkandena 4 och 5 samt Sk21 (v) yrkande 2.

Stockholm den 1 december 1993 På finansutskottets vägnar

Per-Ola ErikssonI beslutet har deltagit: Per-Ola Eriksson (c), Göran Persson (s), Lars l993/94:FiU6y Tobisson (m), Roland Sundgren (s), Lars Leijonborg (fp), Per Olof Håkansson (s), Lisbet Calner (s), Tom Heyman (m), Yvonne Sandberg-Fries (s), Stefan Attefall (kds), Arne Kjörnsberg (s), Roland Larsson (c), Sonia Karlsson (s), Kjell Ericsson (c) och Dan Eriksson i Stock­holm (nyd).

Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie ledamot i utskottet, har suppleanten Johan Lönnroth (v) närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Avvikande mening

Göran Persson, Roland Sundgren, Per Olof Håkansson, Lisbet Calner, Yvonne Sandberg-Fries, Arne Kjörnsberg och Sonia Karlsson (alla s) anser att den del av utskottets yttrande som under rubriken Finansut­skottets bedömning börjar med "Finansutskottet noterar" och slutar med "yrkande 2" bort ha följande lydelse:

Enligt finansutskottets mening är det väsentligt att i nuvarande kon­junkturläge avväga inkomstbeskattningen så att, inom ramen för en ansvarsfull finanspolitik, den privata konsumtionen så lång som möj­ligt stimuleras. Samtidigt måste beskattningen ha en tydlig fördelnings­politisk profil.

Med hänvisning därtill avvisar utskottet försämringar av grundavdra­get som är direkt åtstramande, inte minst för hushåll med små och medelstora inkomster, i ett läge när efterfrågan behöver stimuleras. Enligt utskottet bör i stället den statliga inkomstskatten på inkomster över brytpunkten höjas med 5 procentenheter. Denna förändring i den statliga skatteskalan är att föredra ur fördelningspolitisk synvinkel och innebär en budgetförstärkning på 2 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag.

Meningsyttring av suppleant

Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet, eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i utskottet.

Johan Lönnroth (v) anför:

I enlighet med vad som anförs i motion Sk21 anser Vänsterpartiet att regeringens förslag till slopat grundavdrag bör avslås och att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag i enlighet med principer som anges i motionen. När det gäller inkomstskatteskalorna kvarstår vi vid vårt förslag från i våras om höjd skatt för dem som tjänar mer än 200 000 kronor om året.gotab 45446. Stockholm 1993