Sammansatta Utrikes-, Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2003-02-18 kl. 12:15

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes-, Miljö- Och Jordbruksutskottet 2002/03:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1
Datum och tid: 12:15
Plats: RÖ7-26

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas av den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst tid

2. Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet med ledning av protokollsutdrag från utrikesutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet

3. Val av ordförande

4. Ordföranden övertar ledningen av förhandlingarna

5. Val av vice ordförande

6. Sammanträdeslokal

7. Utskottets arbetsplanering

8. Behandling av skrivelse 2002/03:29 Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling jämte motioner

9. Tidpunkt för nästa sammanträde

10. Övriga frågor

Bilagor


Protokollsutdrag från utrikesutskottet
Protokollsutdrag från miljö- och jordbruksutskottet
PM till p. 8 samt följdmotioner (endast på papper)
Protokollsutdrag som överlämnas från MJU till UMJU samt motionspaket (endast på papper)
Underlag för utskottets arbetsplanering
Utdrag ur skrivelse 2002/03:29