Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29EB14

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet

2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar – det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Vad gäller frågor om statsbudgeten, bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Med totalförsvar avses enligt beredskapsförordningen (1993:242) den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Försvarsutskottet bereder även ärenden om samhällets räddningstjänst, åtgärder för att minska samhällets sårbarhet samt sjö- och kustövervakningen.

Sedan riksmötet 2006/07 hanterar utskottet även frågor om kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet samt bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Av utskottets 17 ledamöter tillhör 6 Socialdemokraterna, 5 Moderata samlingspartiet, 1 Miljöpartiet de gröna, 1 Folkpartiet liberalerna, 1 Centerpartiet, 1 Sverigedemokraterna, 1 Vänsterpartiet och 1 Kristdemokraterna. Håkan Juholt (S) var ordförande fram till april 2011 och efterträddes av nuvarande ordförande Peter Hultqvist (S). Cecilia Widegren (M) är vice ordförande. Försvarsutskottets närmare sammansättning under verksamhetsåret framgår av förteckningen:


Ledamöter

Peter Hultqvist (S)1 ordförande

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

Anders Hansson (M)2

Eva Sonidsson (S)

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

1 Fr.o.m. 2011-04-12.

2 Ers. Tomas Avenborg (M)

2011-01-10–2011-03-04.

Håkan Juholt (S) t.o.m. 2011-04-12.

Suppleanter

Stefan Caplan (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Abdirizak Waber (M)

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S) fr.o.m. 2010-10-19

Johan Löfstrand (S) fr.o.m. 2010-10-19

Christer Winbäck (FP) fr.o.m. 2010-10-19

Eva Flyborg (FP) fr.o.m. 2010-10-19

Åsa Ågren Wikström (M) fr.o.m. 2010-11-17

Björn Söder (SD) fr.o.m. 2010-11-26

Thoralf Alfsson (SD) fr.o.m. 2010-11-26

Roland Utbult (KD) fr.o.m. 2010-12-20

Johan Johansson (M) fr.o.m. 2011-03-07

 

1.3 Utskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Ulf Birath, föredragande

Kristina Himmelstrand Sundström, föredragande

Satu Saariniemi, utskottsassistent

Monique Svensson, utskottsassistent, tjl. 2010-02-01–2010-05-01

 


1.4 Utskottets introduktion

När den nya valperioden började hade kansliet en introduktion för de nya ledamöterna om utskottets beredningsområde. Den ägde rum den 14 oktober 2010. Under introduktionen behandlades arbetet i försvarsutskottet, utskottets arbete med EU-frågor samt offentlighet och sekretess. Utskottet gjorde även studiebesök på olika myndigheter under riksmötet; se avsnitt 1.9.

1.5 Ärenden som behandlats av utskottet

FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:1 utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och motioner från allmänna motionstiden 2010.

 

Budget för utgiftsområdet

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens förslag i budgetpropositionen om beredskapskredit, anslag, bemyndiganden och investeringsplaner. Sammanlagt föreslås anslag inom utgiftsområdet på 45,3 miljarder kronor. Anslaget för Försvarsmaktens förbandsverksamhet är 21,2 miljarder kronor, fredsfrämjande förbandsinsatser 2,3 miljarder kronor och anskaffning av materiel 9,1 miljarder kronor. Beställningsbemyndigande för anskaffning av materiel är 44,8 miljarder kronor och för vidmakthållande av materiel 15,1 miljarder kronor.

 

Materielprojekt

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materiel. Det gäller utveckling och uppgradering av JAS 39 C/D samt anskaffning av splitterskyddade bandvagnar och lätt torped.

 

Motioner, reservationer och särskilda yttranden

Utskottet föreslår att motionerna avslås. Det finns 1 reservation och 2 särskilda yttranden i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 45 minuter.

FöU2 Samhällets krisberedskap

I detta betänkande behandlar utskottet 25 motioner med sammanlagt 28 yrkanden från allmänna motionstiden hösten 2010.

Motionerna behandlar ett flertal frågor, däribland räddningstjänst, brandskydd, naturkatastrofer och informationssäkerhet.

Utskottet tillstyrker delvis 5 motioner som behandlar frågor om helikoptertransporter, brandskydd och deltidsbrandmän. I dessa frågor föreslår utskottet att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförs i respektive fråga.

Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden bl.a. med hänsyn till pågående eller nyligen redovisade utredningar.

Utskottet har i två frågor, dels om helikoptertransporter, dels deltidsbrandmän, berett socialutskottet respektive arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig. Ett yttrande från socialutskottet finns som bilaga i betänkandet.

Två reservationer har lämnats i ärendet (MP, SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 50 minuter.

FöU3 Signalspaning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (skr. 2010/11:41) samt en motion.

Regeringens skrivelse är den första årliga rapport om signalspaning som regeringen lämnar med anledning av riksdagens tidigare tillkännagivande.

Utskottet konstaterar att Försvarets radioanstalt haft möjlighet att signalspana i kabel under en relativt begränsad tid. Erfarenheterna från denna verksamhet är därför i nuläget begränsade.

Regeringen redovisar de åtgärder man vidtagit med anledning av riksdagens lagstiftning och tillkännagivande.

Utskottet har ingen invändning mot vad regeringen redovisar.

Riksdagen har tidigare tillkännagivit för regeringen att den ska återkomma med en kontrollstation 2011 om signalspaning. Utskottet emotser att det då finns ett utförligt underlag för regeringens redovisning.

Utskottet föreslår att regeringens skrivelse läggs till handlingarna och att motionen avslås.

I betänkandet finns 2 reservationer (MP, V) och 1 särskilt yttrande (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 5 minuter.

FöU4 Försvarsmakten

I betänkandet behandlar utskottet 17 motioner om Försvarsmakten som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2010.

I betänkandet behandlas också Riksrevisionens styrelses redogörelse om den nordiska stridsgruppen 2008 (redog. 2010/11:RRS9) samt 2 motioner som väckts med anledning av redogörelsen.

Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en luftförsvarsutredning bör tillsättas.

Utskottet konstaterar att andelen kvinnor i Försvarsmakten är otillräcklig.

Riksdagen har tidigare tillkännagivit att riksdagen ska godkänna Sveriges fortsatta medverkan i EU:s stridsgrupper. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur Sverige ska bidra till EU:s stridsgrupper efter 2011.

Utskottet föreslår att motionen om luftförsvarsutredning bifalls delvis och att övriga motioner avslås. Utskottet föreslår vidare att Riksrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.

Det finns 5 reservationer och 1 särskilt yttrande i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 3 timmar.

FöU5 Elkänslighet

I detta betänkande behandlar utskottet 12 motionsyrkanden väckta under allmänna motionstiden under 2010/11 års riksmöte. Motionsyrkandena rör framför allt frågor inom strålningsskydd, närmare bestämt hälsoeffekter av elektromagnetiska och radiofrekventa fält och forskning om detta, gränsvärden för strålning, inrättande av områden med låg strålning för elöverkänsliga samt myndighetsutövning och myndighetsansvar.

Utskottet avstyrker samtliga motioner. I betänkandet finns 2 reservationer (MP) och 1 särskilt yttrande (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 35 minuter.

FöU6 Explosiva ämnen

I detta betänkande behandlar försvarsutskottet fyra motioner med sammanlagt 6 yrkanden som rör försäljning och användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter samt destruering av sprängämnen.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden med hänvisning till bl.a. regleringen i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som trädde i kraft den 1 september 2010.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 5 minuter.

FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen

I betänkandet – som behandlar proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen – föreslås att den tid som kärnkraftsföretagen betalar en avgift för avvecklingen av vissa verksamheter vid bl.a. Studsvik ska förlängas; avgiften ska tas ut t.o.m. utgången av 2017.

Det föreslås även vissa förtydliganden i fråga om vilka verksamheter och åtgärder som omfattas av Studsvikslagen. Vidare föreslås ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vad som ska ingå i den kostnadsberäkning som ska göras enligt lagen och som används vid bedömningen av om inbetalade avgiftsmedel är tillräckliga för att finansiera avvecklingen av verksamheterna.

Utskottet tillstyrker proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 minuter.

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har under 2010/11 års riksmöte beslutat att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet höll 6 sammanträden och har lämnat 4 betänkanden till kammaren.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

1.6 EU-frågor

Information

Representanter för Regeringskansliet har redovisat för utskottet vilken verksamhet som tilldragit sig vid EU:s försvarsministermöten.

Under avsnitt 1.8 Offentliga och interna utfrågningar i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de olika informationstillfällena.

Subsidiaritetsprövning

Subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europa-parlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, KOM(2010) 473.

Subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europa-parlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, KOM(2010) 781.

Faktapromemorior

Förordning om sprängämnesprekursorer, 2010/11:FPM9.

Meddelande om olje- och gasverksamhet till havs, 2010/11:FPM27.

Förslag till direktiv om hantering av använt kränbränsle och radioaktivt avfall, 2010/11:FPM51.

Meddelande om skydd av kritisk informationsinfrastruktur, 2010/11:FPM100.

Utskottets studieresor

Utskottet företog tre studieresor utomlands i tre delegationer till Bryssel respektive Riga och Vilnius samt till Helsingfors.

Den första delegationen besökte bl.a. EU:s institutioner och Natohögkvarteret i Bryssel för att där sammanträffa med representanter för EU-representationen, Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, EU:s militära stab, European Defence Agency samt Sveriges delegation till Nato.

Syftet var att informera sig om utvecklingen inom EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och civila krishantering och räddningstjänst samt om Natos fredsfrämjande missioner i vilka Sverige medverkar.

Besöket ägde rum den 4–5 april.

Den andra delegationen ur försvarsutskottet besökte Riga och Vilnius. Syftet med besöket var att studera de säkerhets- och försvarspolitiska förhållandena i Lettland och Litauen, samt i regionen i övrigt. Överläggningar hölls med representanter på svenska ambassaden och med företrädare för regeringen och parlamentet i båda länderna.

Utskottsresan inleddes i Riga där utskottet bl.a. besökte det lettiska parlamentet, Saeima, för ett möte med dess motsvarighet till försvarsutskott, försvarsministeriet och Stockholm School of Economics in Riga. Studieresan fortsatte sedan till Vilnius där utskottet besökte försvarsministeriet och deltog i ett möte på den svenska ambassaden med en representant för Litauens nya energicenter, en av presidentens rådgivare i energifrågor och en representant för avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina. Utskottet avslutade med att besöka The Institution of Political Science and International Relations vid Vilnius universitet.

Besöket ägde rum den 12–17 maj.

 

Den tredje delegationen besökte Helsingfors. Besöket inleddes på den svenska ambassaden där aktuella utrikes-, inrikes- och försvarspolitiska förhållanden föredrogs under ledning av ambassadör Johan Molander. Därefter möttes de svenska och finska försvarsutskotten för överläggningar i den finska riksdagen. Det finska utskottet var helt nyvalt och hade endast haft ett sammanträde tidigare. Eftermiddagen avslutades på ambassaden med ett föredrag av professor Hiski Haukkala från Tammerfors universitet. Nästa dag inleddes med föredragningar av försvarsministeriet, bl.a. av förvarsminister Stefan Wallin, och försvarsmaktens huvudstab om aktuella försvarspolitiska förhållanden och utmaningar. Studiebesöket avslutades med överläggningar med försvarsindustriföretaget Patria Oy om bl.a. nordiskt försvarsindustrisamarbete.

Besöket ägde rum den 8–9 september.

1.7 Uppföljning och utvärdering

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att med betänkandearbete, resor och besök samt föredragningar följa upp riksdagens beslut.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens årsredovisning som rör utgiftsområdet 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Under avsnitt 1.8 Offentliga och interna utfrågningar i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de olika informationstillfällena.

1.8 Offentliga och interna utfrågningar

 

1.       2010-10-19
Information om den senaste tidens eldstrider i Afghanistan av ÖB general Sverker Göranson åtföljd av generallöjtnant Anders Lindström, generalmajor Berndt Grundevik, överste Fredrik Robertsson, presschef Roger Magnergård och Stefan Vestergren, chef för Afghanistanenheten på MUST, Försvarsmakten. Informationen fortsatte med generallöjtnant Anders Lindström, generalmajor Berndt Grundevik, överste Fredrik Robertsson, Stefan Vestergren, chef för Afghanistanenheten på MUST, Försvarsmakten. (Utrikesutskottet var inbjudet till denna gemensamma föredragning.)

2.       2010-11-11
Information om
materielanskaffningsprocessen och om viktigare pågående projekt av generaldirektör Gunnar Holmgren åtföljd av affärsdirektör Dan Avestad, chef för strategiska materielledningen Per Lodin och strategisk rådgivare Stefan Larsson från Försvarets materielverk (FMV).

3.       2010-11-16
Information om
Värnpliktsrådets avslutningsrapport av ordförande Jesper Holm, vice ordförande Daniel Karlsson och marinansvarig Christian Spångberg från Värnpliktsrådet, samt information om den nystartade verksamheten intresseorganisationen Svensk soldat av styrelseledamöterna Cecilia Wihlborg och Paloma Blanco.

4.       2010-11-16
Information om Folk och Försvar och dess verksamhet av generalsekreterare Lars Ekeman och biträdande generalsekreterare Lena Bartholdsson.

5.       2010-11-23
Information om budgetpropositionen och särskilt om materiel-försörjningen av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Peter Mild, departementssekreterare Per Bolinder och militärsakkunnig Michael Cherinet från Försvarsdepartementet.

6.       2010-11-30
Information om Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och dess verksamhet av generaldirektör Ann-Louise Eksborg åtföljd av stabschef Fredrik Hassel.

7.       2010-12-02
Information om Försvarets radioanstalt (FRA) och dess verksamhet av generaldirektör Ingvar Åkesson åtföljd av avdelningsdirektör Robert Nygren.

8.       2010-12-07
Information inför ministerrådsmötet i EU den 9 december 2010 av försvarsråd Johan Raeder åtföljd av politiskt sakkunnig Charlotta Herrström, departementsråd Cecilia Looström, departementsekrete-rare Anna Karphammar, departementssekreterare Karin LissOla, departementssekreterare Anders Skiöldebrand, från Försvars-departementet.

9.       2010-12-14
Information om nya Försvarsexportmyndigheten och dess verksamhet av generaldirektör Ulf Hammarström åtföljd av chefsjurist Bernt Karman och chef för strategiavdelningen Ann-Christine Langselius.

10.   2011-02-15
Information inför det informella försvarsministermötet i EU som äger rum den 24–25 februari 2011 i Ungern av statssekreterare Håkan
Jevrell, ämnesråd Karin Kronhöffer, departementssekreterare Anders Skiöldebrand och departementssekreterare Christina Wilén från Försvarsdepartementet.

11.   2011-03-01
Information om
SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen av ordförande Torsten Carlsson, vice ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm, ledamot Willis Forsling, kanslichef Holmfridur Bjarnadottir och kanslisekreterare
Peter Andersson från Kärnavfallsrådet.

12.   2011-03-10
Information om Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012, införandet av insatsorganisationen, operationer i Afghanistan samt om Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi av ÖB general Sverker Göranson,
generallöjtnant Anders Lindström, chefsjurist Stefan Ryding-Berg, generalmajor Berndt Grundevik, generalmajor Anders Silwer, överste Mats Blom och presschef Roger Magnergård.

13.   2011-03-17
I
nformation om Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) ansökan om slutförvaring av vd Claes
Thegerström åtföljd av avdelningschef Saida Engström, projektchef Olle Olsson, avdelningschef Carl Sommerholt och ansvarig för samhällskontakter Jan-Ove Jerrestål från SKB.

14.   2011-03-17
Information om en ny vision för Försvarshögskolans verksamhet av rektor Romulo Enmark från Försvarshögskolan.

15.   2011-03-29
Information om läget i den nordiska snabbinsatsstyrkan NBG11
(Nordic Battle Group) av chef för NBG11 brigadgeneral Stefan
Andersson och generallöjtnant Göran Mårtensson från Försvarsmakten.

16.   2011-05-03
Information om om materielförsörjningsstrategin och helikopterupphandlingen av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av enhetschef Reidar Ljöstad, militärsakkunnig Michael Cherinet och departementssekreterare Olof Andersson från Försvarsdepartementet.

17.   2011-05-19

Information om insatserna i Afghanistan
och i Libyen av ÖB general Sverker Göranson (överbefälhavare), generallöjtnant Anders Lindström (chef för insatsstaben), generalmajor Anders Silwer (flygvapeninspektör), överstelöjtnant Richard Gray (handläggare), major Johan Sundstedt (Desk Officer) och Kristina Bergendahl (försvarspolitisk rådgivare) från Försvarsmakten. 

   Information om verksamheten i Försvarsmakten av ÖB general Sverker Göranson åtföljd av generallöjtnant Anders Lindström, generalmajor Anders Silwer och ÖB:s militära rådgivare Kristina Bergendal från Försvarsmakten.

   Information om det kommande ministermötet i EU av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av försvarsråd Johan Raeder, Charlotta Herrström, politiskt sakkunnig, departementssekreterare Christina Wilén, departementssekreterare Anders Skiöldebrand, departementssekreterare Charlotte Svensson från Försvarsdepartementet.

18.   2011-06-07

Information om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet av generaldirektör Gunnar Holmgren åtföljd av chefsjurist Anders Sjöborg från Försvarets materielverk (FMV).

19.   2011-06-14

Information om katastrofen i Japan av generaldirektör Ann-Louise Eksborg åtföljd av forskningschef Leif Moberg från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och överdirektör Nils Svartz åtföljd av avdelningschef för samordning och insatser Anneli Bergholm Söder från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

20.   2011-06-16

Information om insatsorganisationen av generallöjtnant Anders Lindström från Försvarsmakten.

21.   2011-09-15

Information om Försvarsmaktens personalförsörjning av statssekreterare Håkan Jevrell, politiskt sakkunnig Katarina Henriksson, pressekreterare Mikael Östlund, departementsråd Michael Moore, kansliråd Per Bolinder och departementssekreterare Jon Stridh från Försvarsdepartementet och generaldirektör Ulf Bengtsson, personaldirektör Per-Olov Stålesjö, och chef för förbandsproduktionen, generalmajor Gunnar Karlsson och säkerhetspolitisk rådgivare Kristina Bergendal från Försvarsmakten.

1.9 Resor och besök

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet gjort följande studiebesök:

          Studiebesök på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 18 november 2010.

          Studiebesök på Försvarsmaktens högkvarter den 9 december 2010.

          Deltagande i den årliga rikskonferensen arrangerad av Centralförbundet Folk och Försvar i Sälen den 16–18 januari 2011.

          Studieresa till Oskarshamns kärnkraftverk och kringliggande anläggningar den 27 januari 2011.

          Studiebesök på Försvarets radioanstalt (FRA) den 10 februari 2011.

          Studiebesök på Riksrevisionen den 12 april 2011.

          Studiebesök på kansli för krishantering i Statsrådsberedningen den 14 april 2011.

          Studiebesök hos Hemvärnet den 27 april 2011.

          Studiebesök på SOS Alarm den 28 april 2011.

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot följande utländska delegationer:

          Norges utrikes- och försvarsutskott planerades till torsdagen den 10 februari 2011. (Mötet blev olyckligtvis inställt på grund av snöstorm men genomfördes nästa morgon i stället av dåvarande ordförande i utskottet Håkan Juholt och utrikesutskottets kansli.)

          Estlands försvarsutskott tisdagen den 24 maj 2011.

1.10 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Försvarsutskottet har under riksmötet 2010/11 behandlat 1 proposition utöver budgetpropositionen för 2011, 1 skrivelse, 1 redogörelse samt 56 motioner och 78 yrkanden.

Under riksmötet 2010/11 höll utskottet 31 sammanträden, det första ägde rum den 12 oktober 2010 och det sista den 15 september 2011. Den totala sammanträdestiden omfattade 28 timmar och 10 minuter.

Sju betänkanden har lämnats till kammaren; 1 yttrande och 1 yttrande genom protokollsutdrag har lämnats till ett annat utskott.

 

 

Elanders, Vällingby  2011