Protokoll utskottssammanträde 2018/19:3

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:3

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:3

DATUM

2018-10-11

TID

08.00 – 09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet, om:


COM(2018) 608 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskebestånd i Östersjön

Underlaget utgjordes av en den 9 oktober 2018 översänd promemoria

(dnr 1.6.2-304-2018/19).


Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Regeringen kommer att verka för att detta återspeglas i den slutliga kompromissen.

När det gäller fiskemöjligheter i Östersjön anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY), att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten. I linje med detta är regeringen angelägen om att den fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill ska tillämpas för de bestånd som omfattas av planen.

Vad gäller fritidsfiske anser regeringen generellt att reglering av fritidsfiske i första hand är varje medlemsstats ansvar och att EU-lagstiftning på detta område endast bör övervägas i specifika fall och om den kan tillföra mervärde. Givet beståndssituationen för vissa av Östersjöns bestånd och där fritidsfiskets har betydande bidrag till fiskeridödligheten anser regeringen att det för närvarande i specifika fall skulle finnas ett mervärde i att reglera fritidsfiske i vissa områden och för vissa arter i Östersjön inom ramen för denna förordning.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vi menar att situationen för torsken i Östersjön är akut och vi vill att regeringen driver på för ett moratorium för hela Östersjön från och med 2019. Detta för att åter uppnå ett hållbart bestånd av torsk som stärker Östersjön som ekosystem och som möjliggör ett hållbart fiske efter moratoriet. 

 
Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Jordbruks- och fiskeråd 15 oktober 2018


Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:


Rådets dagordningspunkt 4. Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken


Underlaget utgjordes av en den 9 oktober 2018 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Vägledande principer för regeringen i förhandlingarna om GJP är totalt minskade utgifter, marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling.

Regeringen är positiv till kommissionens ansats att ge medlemsländerna en ökad flexibilitet i genomförandet samt att politiken i högre grad än i dag ska vara resultatorienterad. De föreslagna målen för den gemensamma jordbrukspolitiken är rimliga och fungerar som en utgångspunkt för en fortsatt diskussion. Regeringen välkomnar att kommissionen prioriterar frågan om antibiotikaresistens bland målen. Det är även positivt att de båda pelarna ses som en helhet och får gemensamma mål.

Kraven vid utformning av GJP-planen är till delar enklare än nuvarande landsbygdsprogram men regeringen önskar ytterligare förenklingar. En viktig fråga är att kommissionens förslag om en modell med samordnad granskning införs fullt ut i syfte att undvika icke- samordnade, överlappande kontroller och revisioner.

Regeringen är positiv till kommissionens ambition att stärka GJP:s klimat- och miljönytta men anser att mer behöver göras. Regeringen är dock tveksam till kommissionens förslag om utformning av grundvillkoren för jordbrukarstöd. Ett ökat fokus på riktade åtgärder på miljö- och klimatområdet är mer effektivt än generella åtgärder. Regeringen anser att det är viktigt att stöden utformas på ett sätt som inte resulterar i att lågt ställda nationella klimat- och miljökrav skapar konkurrensfördelar för enskilda medlemsländer. Regeringen är även tveksam till att grundvillkoren ska gälla ersättningar i pelare 2.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
EU-kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) blev inte den omfattande reform som många hade hoppats på. Det finns en uppenbar risk att huvudproblemen med GJP kommer att kvarstå: en gammalmodig subventionspolitik som inte stimulerar ett modernt ekologiskt hållbart jordbruk.

Vänsterpartiet anser att EU:s jordbrukspolitik helt och hållet borde avskaffas, och att medlemsländerna själva borde kunna bestämma över sin livsmedelsproduktion. Samarbete på jordbruksområdet ska självklart kunna fortsätta att göras, i synnerhet för att uppfylla ambitionen om att minska jordbrukets miljö- och klimatbelastning.

Avseende det konkreta förslaget från EU-kommissionen välkomnar vi att regeringen vill minska GJP:s totala budgetpåverkan. Vi anser att Sverige måste driva miljödimensionen av jordbrukspolitiken hårdare. Så länge som den gemensamma jordbrukspolitiken finns kvar ska jordbruksstöd endast betalas ut till uppfyllandet av kollektiva nyttigheter, exempelvis uppfyllande av våra miljömål och pelare 1 borde avskaffas. Sverige borde verka för att de skadliga direktstöden tas bort helt och hållet, detsamma gäller de s.k. marknadsinstrumenten (som Sverige vill fasa ut, men med brasklappen ”på sikt”). Vi anser att regeringen borde välkomna kommissionens förslag till takbelopp för direktstöden. Det är orimligt att ett fåtal storföretag får så stora jordbruksbidrag som idag. Detta borde regeringen framföra som sin position vid Jordbruks- och fiskerådet.


Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Jordbruks- och fiskerådet den 15 oktober 2018.

§ 3

Information om avslutat bulgariskt och nytt österrikiskt ordförandeskap


Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lämnade information om avslutat Bulgariskt och nytt österrikiskt ordförandeskap.

§ 4

Nya suppleanter

Ordförande hälsade David Josefsson (M), Mats Wiking (S) Anne Oskarsson (SD) välkomna som nya suppleanter i utskottet.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1 och 2018/19:2.

§ 6

Inbjudan från Riksrevisionen

Kanslichefen meddelade att Riksrevisionen har bjudit in utskottet till ett informationstillfälle onsdagen den 14 november, kvällstid. Exakt tid meddelas vid senare tillfälle.

§ 7

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Torsdagen den 18 oktober 2018 informerar sekretariatschefen vid utvärderings- och forskningssekretariatet om sekretariatets.

§ 8

Informationstillfällen för intresserade ledamöter

Tisdagen den 16 oktober 2018 hålls en introduktion om miljö- och jordbruksutskottets arbete direkt efter sammanträdet-


Torsdagen den 18 oktober 2018 hålls en introduktion till miljö- och jordbruksutskottets EU-arbete direkt efter sammanträdet.


Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 13.30 hålls ett informationstillfälle för samtliga nya ledamöter om budgetprocessen, lagstiftningsprocessen och konstitutionsutskottets arbete.
§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 oktober 2018Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:3

§ 1 – 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

Hanna Westerén (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

O

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

O

Yasmine Eriksson (SD)

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

Mats Wiking (S)

O

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronstål (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande