Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-03-07

TID

10.30–10.54

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU23)

Utskottet fortsatte granskningen av COM(2018) 490, COM(2018) 491, COM(2018) 703 och Europaparlamentets årsrapport för 2017

(dnr 400-2018/19).

Utskottet justerade utlåtande 2018/19:KU23.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:15 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU15.

M-ledamöterna anmälde en reservation. SD- och C-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27.

§ 4

Ledamöternas placering

Presidiets förslag till ledamöternas placering vid sammanträdesbordet fastställdes.

§ 5

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019

Biträdande kanslichefen anmälde utdelade utkast till ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019.

§ 6

Kommittéer och utredningar

Föredraganden anmälde en utdelad promemoria om kommittéer och utredningar inom utskottets beredningsområde.


§ 7

Val till riksdagens råd för Riksrevisionen

Utskottet beredde förslag till val av ledamöter och suppleanter till riksdagens råd för Riksrevisionen.

Ärendet bordlades.

§ 8

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12 från socialutskottet.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:22.

Vid protokollet

Justerat 2019-03-14

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-26)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5-6

§ 7-9

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

X

X

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

O

O

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

O

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

X

X

X

X

X

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande