Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Trafikutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-07

TID

10:00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

Fråga om inrättande av andre vice ordförande och tredje vice ordförande i trafikutskottet

Utskottet beslutade att inrätta en post som andre vice ordförande och en post som tredje vice ordförande i trafikutskottet.

SD- och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Val av andre vice ordförande

Magnus Jacobsson (KD) valdes till andre vice ordförande. Detta innebär att utskottets nuvarande vice ordförande Anders Åkesson (C) kommer att benämnas förste vice ordförande.

 

SD- och V-ledamöterna deltog inte i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Val av tredje vice ordförande

Anna-Caren Sätherberg (S) valdes till tredje vice ordförande.

SD- och V-ledamöterna deltog inte i beslutet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning (TU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:39.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU8.

Information från Uber


Nordenchef Joel Järvinen, policyansvarig Finland och Danmark Robert Torvelainen och policyansvarig Sverige och Norge Martin Savén från Uber informerade om aktuella taxifrågor.

Information från Svenska taxiförbundet


Ordförande Chris Heister, styrelseledamot Bawer Coskun och förbundsdirektör Claudio Skubla från Svenska taxiförbundet informerade om aktuella taxifrågor.

Trafiksäkerhet (TU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänslagen och radioutrustningslagen (TU10)

Utskottet påbörjade behandlingen av proposition 2018/19:41.

Ärendet bordlades.

Yrkestrafik och taxi (TU11)

Utskottet påbörjade behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att ledamöter i utskottet deltog på Maritimt Forums utbildningsdag onsdagen den 6 mars 2019.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2019

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:25

§ 1-7

§ 8-13

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

Sofia Westergren (M)

O

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

Jessica Thunander (V)

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2019-03-07 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:25

Skrivelse angående fossilfria transporter
Dnr: 1682-2018/19, från privatperson

Skrivelse med synpunkter angående körkortslagen
Dnr: 1783-2018/19, från privatperson