Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Näringsutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-05

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

§ 2

Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10)

Utskottet fortsatte granskningen av kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (COM(2018) 772).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utlåtande nr 10 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten.

§ 3

Näringspolitik (NU7)

Utskottet behandlade motioner om näringspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regional tillväxtpolitik (NU8)

Utskottet behandlade motioner om regional tillväxtpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 6

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Utskottet informerades om ny tidsplan för betänkande 2018/19:NU9 om återköpsprogram av aktier i Telia Company AB mot bakgrund av det beslut som utskottet tog vid sammanträdet den 5 mars om att bereda försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över de motioner som har väckts med anledning av proposition 2018/19:40.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 14 mars 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

O

X

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Car-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

O

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande