Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Trafikutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-05

TID

11.00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.


Cykelfrågor (TU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU6.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

Information från Trafikverket och Transportstyrelsen


Överdirektör Bo Netz och enhetschefen Kristina Hagberg från Trafikverket samt enhetschef Björn Renberg och utredaren Thomas Fahlander från Transportstyrelsen informerade om myndigheternas gemensamma översyn av körkortssystemet.

Aktuella EU-frågor

Sammanställningen över aktuella EU-frågor lades till handlingarna.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för näringsutskottet och dess kansli till sammanträdet den 14 februari 2019 i samband med att Postnord informerar om möjligheterna att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.

Nästa sammanträde


Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 februari 2019

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:20

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-6

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

O

Sofia Westergren (M)

O

X

O

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

X

X

X

X

Jessica Thunander (V)

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande