Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Trafikutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-01-29

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

Information från Näringslivets Transportråd

Ordförande Per Bondemark, styrelseledamoten Karolina Boholm, och kanslichefen Guy Ehrling från Näringslivets transportråd samt transport- och logistikchefen Anna-Karin Larsdotter från ABB Power Transformers informerade om aktuella frågor för näringslivets transporter.

It- och postfrågor (TU4)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 893.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2018/19:FPM29 lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag till förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 894.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2018/19:FPM28 lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 895.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2018/19:FPM30 lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in Trafikverket för att jämte Tågoperatörerna informera om ERTMS.

Utskottet beslutade om att bjuda in Postnord för att informera om möjligheterna att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 februari 2019

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:19

§ 1-2

§ 3-5

§ 6-8

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

X

X

Sofia Westergren (M)

O

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

X

Jessica Thunander (V)

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande