Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Finansutskottets protokoll 2018/19:19Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:19

Datum

2018-12-13

Tid

kl. 10.30-10.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:16, 17 och 18.

§ 2

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19: UO 25 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19: UO 2 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19: UO 26 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2018/19: UO 27 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övrigt

Kanslichefen informerade om nästa veckas sammanträden.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdagen den 18 december kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:19

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

O

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

O

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Fredrik Stenberg (S)

O

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande