Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Civilutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-04-04

TID

9.30–9.35

9.55-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

M-ledamöterna anmälde att de anser att det av protokoll 2018/19:18 borde ha framgått att ordföranden vid förra sammanträdet under § 5 tog upp frågan om tillämpningen av utskottets arbetsformer.

§ 2

Bostadspolitik (CU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande CU11.

M-, SD-, C-,V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Övriga frågor

Utskottet beslutade att vid ett kommande sammanträde ha en diskussion om utskottets arbetsformer.

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

Presentation från Lantmäteriet anmäldes.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 9 april 2019 kl. 11.00.


Vid protokollet

Justeras den 9 april 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:19

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

-

Mats Green (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Sanne Lennström (S)

-

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

X

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Henrik Edin (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande