Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-01-24

TID

10.30–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:17.

§ 2

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:15 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Överlämnande av motionsyrkanden

Utskottet överlämnade

  • motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8 till justitieutskottet
  • motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 47 till civilutskottet
  • motionerna 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 19 och 2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18 till socialutskottet.

Överlämnandet gäller under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 januari 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:18

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

O

Nooshi Dadgostar (V)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande