Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-01-24

TID

10:00–11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Generaldirektören Fredrik Malmberg, sakkunnige hos generaldirektören Åsa Karle, rådgivaren med särskilt fokus på elever med lång olovlig frånvaro Lena Häägg samt rådgivaren med särskilt fokus på förebyggande elevhälsoarbete i skolan Erica Sjöberg informerade om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet och särskilt om hur myndigheten arbetar med elever som inte deltar i skolarbetet.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 3.

Lärosätenas lokalförsörjning (UbU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:21 och motioner.

Ärendet bordlades.

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD) till arbetsmarknadsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 13-15 februari 2019 i Paris

Utskottet beslutade att sända en (S)-ledamot och en (M)-ledamot till OECD:s parlamentarikerdagar 13-15 februari 2019 i Paris.

Fråga om att bjuda in Universitets- och högskolerådet till utskottet

Utskottet beslutade att bjuda in Universitets- och högskolerådet till utskottet för att redogöra för frågor rörande antagning till lärarutbildning.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 31 januari 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:17

§§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

Gunilla Svantorp (S)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Juno Blom (L)

X

SUPPLEANTER

Noria Manouchi (M)

Johan Andersson (S)

X

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande