Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:17

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2018-12-18

TID

11.00–12.24

12.44–12.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Justitieombudsmännen informerade utskottet om sin organisation och verksamhet.

Utskottet behandlade redogörelse 2018/19:JO1.

Ärendet bordlades.

§ 2

Riksdagens representant vid EU:s institutioner

Chefen för sekretariatet EU-samordning, Tuula Zetterman, och riksdagens representant vid EU:s institutioner, Livia Spada, lämnade information till utskottet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15 och 16.

§ 4

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats framställning 2018/19:RS6 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Åtalsanmälan (dnr 746-2018/19)

Skrivelse innefattar anmälan mot statsråd om brott.

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.§ 7

Åtalsanmälan (dnr 1015-2018/19)

Skrivelse jämte bilagor innefattar anmälan mot riksdagens ombudsmän och ett statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Sammanträdestider för våren 2019

Utskottet godkände förslag till sammanträdestider för januari–juni 2019 enligt bilaga 3.

§ 9

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019

Biträdande kanslichefen anmälde utdelade utkast till ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2019.

§ 10

Yrkandesammanställning

Biträdande kanslichefen anmälde yrkandesammanställning från den allmänna motionstiden 2018.

§ 11

Besök

Utskottet beslutade att besöka Riksdagens ombudsmän (JO) torsdagen den 31 januari 2019.

§ 12

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 13

Planering av EU-resa

Utskottet beslutade att uppdra åt presidiet att planera för en utskottsresa till Bryssel under våren 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14

Överläggning

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen torsdagen den 29 januari 2019 om grundlagsaspekterna ifråga om kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018) 184).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 15

Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (KU16)

Utskottet behandlade fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet med anledning av riksdagsstyrelsens framställning 2018/19:RS6 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.

Utskottet beslutade med stöd av 8 kap. 21 § regeringsformen och 10 kap. 5 § riksdagsordningen att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,

2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 16

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)

Utskottet beslutade att ge utrikesutskottet och socialförsäkringsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 14 februari 2019 yttra sig över skrivelse 2018/19:15 och motion.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 17

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:11.

§ 18

Tack

Ordförande och vice ordförande framförde sitt tack till ledamöterna och kansliet för gott samarbete och tillönskade en god jul och gott nytt år.


Vid protokollet

Justerat 2019-01-15

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-10-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:17

§ 1

§ 2

§ 3-15

§ 16

§17-18

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

O

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson(L)

X

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

O

O

John Widegren (M)

O

O

O

O

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande