Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Skatteutskottets protokoll 2018/19:15

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2019-01-29

TID

11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt politiskt sakkunniga Tora Hansjons, Finansdepartementet informerade om aktuella skattefrågor.

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-4 på föredragningslistan.

§ 2

Skatt på digitala tjänster DAT

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt politiskt sakkunniga Tora Hansjons, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2019-01-25 med diarienummer Fi2019/00232/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 29 januari 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är inte acceptabelt om stora multinationella företag genom aggressiv skatteplanering betalar låg eller ingen skatt. OECD:s BEPS-arbete, som Sverige deltar aktivt i, syftar till att motverka sådan skatteplanering.

Kommissionens två förslag om beskattning av digital ekonomi handlar inte om skatteplanering utan om företagsbeskattningssystemet i förhållande till en del av de nya affärsmodeller som har uppkommit till följd av den ökande digitaliseringen av ekonomin. Kommissionen menar att det finns en avvikelse mellan var värdeskapande i företagen sker och var företagen beskattas. Regeringen anser inte att kommissionen presenterat en analys som stöder denna utgångspunkt.

Det pågående arbetet inom OECD är av avgörande betydelse för att uppnå en global samsyn om företagsbeskattning av den digitala ekonomin. Regeringen är negativ till att använda en omsättningsbaserad punktskatt för att åtgärda de eventuella problemen med var faktisk företagsbeskattning sker. Det är viktigt att fördelningen av befogenhet mellan EU och medlemsstaterna i skattefrågor respekteras och att dubbelbeskattning undviks.

Regeringen kan inte ställa sig bakom ett direktivförslag som föregriper OECD:s arbete. Först efter att OECD-arbetet har slutförts kan beslut om eventuella åtgärder inom EU fattas.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Övergång till beslut med kvalificerad majoritet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (QMV)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt politiskt sakkunniga Tora Hansjons, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2019-01-25 med diarienummer Fi2019/00232/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 29 januari 2019 samt COM(2019) 8.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen stödjer inte en övergång till beslutsfattande med kvalificerad majoritet på skatteområdet, vare sig generellt eller i enstaka fall. Det är viktigt att respektera medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet, liksom de nationella parlamentens roll, vid beslut om skattefrågor. Enhälligheten säkrar regeringens och riksdagens inflytande och befogenhet över skattefrågorna.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Rådsslutsater om revisionsrättens rapport om införandet av tullens it-system

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt politiskt sakkunniga Tora Hansjons, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2019-01-25 med diarienummer Fi2019/00232/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 29 januari 2019 samt Europeiska revisionsrättens rapport 2018:26.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen kan ställa sig bakom förslaget till rådsslutsatser.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övriga frågor

Kjell Jansson (M) lyfte frågan om regeringens regleringsbrev för 2019 för Skatteverket respektive Tullverket. Utskottet beslutade att frågan om regleringsbrevens innehåll ska tas upp vid nästa utskottssammanträde.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen anmälde besöket vid Skatteverket den 7 februari samt besöket vid Riksrevisionen den 13 februari.

§ 8

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 februari 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:15

§ 1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-01-22